Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 11.5.2019


Vuosikokous
Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n vuosikokouksessaa
Sunnuntaina 24 päivänä tammikuuta 1971 alkaen klo 15.00 Kouvolan Rautatieaseman 1 luokan ravintolan kapinetissa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Yrjö Suuronen ja sihteerinä Erkki Mykkänen. Kokouksessa oli 29 osaston jäsentä. Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Yrjö Suuronen toivottaen osanottajat tervetulleiksi ja ilmoitti olevansa erittäin ilahtunut sen johdosta, että muilla paikkakunnilla asuvia osastomme jäseniä oli saapuvilla näin poikkeuksellisen monta. Ja myöskin siitä, että jäsenistömme yleensä oli huomioinnut tämän kokouksen näin runsaslukuiseksi. Puheenjohtaja Yrjö Suuronen ilmoitti, että tästä kokouksesta oli osaston sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu osaston ilmoitustauluille julkipannuilla kokouskutsuilla, joissa oli ilmoitettu kokouksessa käsiteltävän osaston sääntöjen 6 §:ssä mainitut asiat ja lisäksi osaston nimen- ja sääntöjen muutos. Kokous todettiin yksimielisesti yhdistyslain ja osaston sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti toimikunnan vuosikokoukselle laatima esityslista. Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Yrjö Suuronen. Sihteeriksi Erkki Mykkänen, pöytäkirjan-tarkastajiksi Esko Pakarinen ja Reijo Oksanen sekä ääntenlaskijoiksi Seppo Niinivaara ja Timo Aho.
Osaston sihteeri Jouko Isomäki luki toimikunnan laatiman toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuonna 1970. Kenelläkään ei ollut huomauttamista toimintakertomuksen johdosta, joten se hyväksyttiin yksimielisesti.
Rahastonhoitaja Matti Laine esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1970. Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1970. Päätettiin yksimielisesti, että osastomaksu (jäsenmaksu) korotetaan huhtikuun 1 päivästä 1971 lukien entisestä 0,80 %:sta 1%:iin.
Valittiin osastolle uusi puheenjohtaja ja ehdokkaaksi asetettiin ainoastaan Alpo Immonen. Päätettiin yksimielisesti valita osaston uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Immonen. Ehdokkaita uuteen toimikuntaan asetettiin useita, mutta lopulta päästiin yksimieliseen ratkaisuun ilman äänestystä, ja uuden toimikunnan kokoonpanoksi tuli seuraava: Esa Rasimus, Pekka Kiilavirta, Matti Laine, Erkki Mykkänen, Yrjö Suuronen. Varajäseniksi: Sirkka Kulin, Seppo Niinivaara, Aimo Tylli, Matti Ojala ja Lauri Niveri. Ehdotettiin pääluottamusmieheksi kahta henkilöä. Alpo Immosta ja Raimo Rautjärveä, joista ainoastaan Alpo Immosta kannatettiin. Päätettiin että osasto suosittelee entistä pääluottamusmiestä Alpo Immosta edelleen pääluottamusmieheksi. Lisäksi uusi toimikunta sai tehtäväkseen tutkia onko aiheellista valita myös varapääluottamusmies.
Eri työryhmien luottamusmiehiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: PA-kuljettajat / Lauri Niveri, LA-kuljettajat / Ari Tylli, postiautotalli / Esa Rasimus, kantajat / Erkki Mykkänen, lajittelu- ja vaihtoryhmät / Raimo Rautjärvi, Inkeroinen / Seppo Niinivaara, Kausala / Sirkka Kulin, Jaala / Elli Soimakallio. Päätettiin, että Mikkelin automiesten osaston puheenjohtaja Temuselle maksetaan edelleen osaston varoista 20 mk palkkiota hänen toiminnastaan osastomme yhdys-miehenä Mikkelin puhelinpiiriin. Valittiin yksimielisesti osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi: Raimo Rautjärvi ja Pauli Raunio sekä varatilintarkastajiksi: Pekka Häkämies ja Matias Orava.

Nimikysymys

Yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y. päätettiin yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto r.y:ksi. Sekä hyväksyttiin yksimielisesti yhdistykselle uudet säännöt. Postiliitto r.y:n suosittelemien mallisääntöjen mukaisina. Muutos sai onnellisen päätöksen oikeusministeriön hyväksyttyä uudet säännöt 24.4.1972
Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Suuronen luki kokoukselle kirjelmän, joka oli lähetetty 4.1.1971 konttorinhoitaja Toivoselle, koskien kirjeenkantajien työssä ilmenneitä epäkohtia. Lisäksi oli vastaus pyydetty niin, että se voidaan esittää tälle vuosikokoukselle. Vastaus kirjelmään oli tullut 18.1.1971 ja kokoukselle sen luki Alpo Immonen. Vastauskirjelmän johdosta keskusteltiin ja todettiin, että siinä ei vastattu selvästi esittämiimme kysymyksiin. Kokous antoi uudelle toimikunnalle tehtäväksi tutkia mahdollisia lisätoimenpiteitä asian johdosta.
Kuvassa Esimies Kustaa Nuorivuori pitää työnopastusta.
Pertti Karjalainen esitti kokoukselle, että puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioita korotettaisiin nykyisestä 50 mk:sta 100 markkaan ja, että varapuheenjohtajalle maksettaisiin palkkio entisen suuruisena. Päätettiin, että kyseisten osaston toimihenkilöiden työ, jota he joutuvat osaston hyväksi tekemään on jo niin laajaa, että kyseisen suuruiset palkkiot tästä työstä ovat täysin asialliset.
Pekka Häkämies esitti Lennätin autonkuljettajien työssä ilmenneitä epäkohtia. Häkämies antaa uudelle toimikunnalle kirjallisen selonteon asiasta. Puheenjohtaja kiitti läsnäolleita heidän aktiivisuudestaan asi­oiden käsittelyssä ja kokous katsottiin päättyneeksi kello 17:50.
Osaston toimintakertomus vuodelta 1971
Taustan ja mahdollisuuksien katon ammattiyhdistysliikkeen saavutuksille muodostavat monenlaiset perustekijät.
 1. Yleismaailmallinen taloudellinen kehitys.
 2. Kansantalouteen yleiskasvu suomalaisessa yhteiskunnassa ja ne periaatteet, joiden mukaan työn tulokset kansalaisten kesken jaetaan.
Viimeisinä vuosina on taloudellisissa yleisratkaisuissa seurattu kokonaisratkaisulinjaa. Niin myös vuonna 1971 ja edelleen tämän vuoden alkupuolelle jatkuvan UKK sopimuksen puitteissa. Valtaosa ay-liikkeestä hyväksyi ja allekirjoitti UKK sopimuksen nopeassa tahdissa. Sen sijaan Metalliliitto, joka aikaisemmin oli ensimmäisenä näyttänyt muille tietä, jäi odottamaan tilanteen kehittymistä. Hintapaineen, joka johtui monista syistä, heti hiukan ryöstäydyttyä, teki Metalli johtopäätöksensä ryhtyen lakkoon. Sitkeän työtaistelun jälkeen Metalliliitto sai hiukan paremman sopimuksen kuin muut. Jo viime UKK sopimusta solmittaessa oltiin vastuunkantavissa elimissä tietoisia seurannaisvaikutuksista, jotka tulisivat laskelmien mukaan nostamaan hintoja 6-7 %. Arvio ei ole pitänyt täysin paikkaansa. Hinnat ovat kohonneet noin 10 %. Reaaliansioiden nousuksi on jäänyt keskimäärin 5 %. Markkamääräisten yleiskorotusten lisäksi on jäsenkenttäämme tullut miltei kautta linjan kuoppakorotuksia. Tässä suhteessa liittomme saavutukset ovat hyvät. Samoin eräät muut ratkaisut, mm. uusittu ikälisäjärjestelmä, ovat vaikuttaneet reaali-ansioihin. UKK sopimusta voidaan aiheellisestikin arvostella. Totuus kuitenkin on, että palkkaerot eivät ole kasvaneet vaan supis-tuneet. Tämä on meille yleissuuntana edullista. Erittäin myönteisiä liittomme saavutuksia ovat olleet postiasemanhoitajien ja maalaiskirjeenkantajien saaminen virka-ehtosopimuksen piiriin. Tätä tietä p.a.hoitajien ja nykyisten postinjakajien taloudellinen, oikeudellinen ja sosiaalinen asema on oleellisesti parantunut.
Samoin yksityiskohtainen luottamusmiessopimus on suuren luokan saavutus, jonka käytännön merkitys on jo nyt ollut selvästi nähtävissä. Maittakoon, että valtion hallinnon alalla Posti- ja lennätinlaitos on edelläkävijä.
Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y.
Oman osaston toiminta
Osaston toimintaedellytysten parannuttua olemme entistä tehokkaammin pystyneet tarjoamaan jäsenistölle mahdolli-suuksia ay-koulutuksen tehostamiseen, virkistys, retkeily ja urheilutoiminnan tukemiseen. Samoin olemme pyrkineet luomaan hyvät ja luottamukselliset suhteet liittomme johtoon, muihin Postiliiton osastoihin, erikoisesti naapuriosastoihin. Yksityiskohtainen selvitys toiminnasta seuraa mahdollisimman lyhyenä myöhemmin.
Kuluneen toimintavuoden aikana on jäsenmäärämme edelleen kasvanut 98-112. Työkenttää kuitenkin tässäkin asiassa riittää. Jäsenperheestämme on Sakari Hämäläinen kuollut ja pääesimies Wiljam Nuorivuori siirtynyt eläkkeelle samoin ylipostimies Erkki Tillola.
Osaston puheenjohtajana on toiminut Alpo Immonen ja varapuheenjohtajana Yrjö Suuronen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sihteerinä on ollut Erkki Mykkänen, (kuvassa Saabin kanssa), rahastonhoitajana Matti Laine (kuvassa). Muut vakinaiset jäsenet: Esa Rasimus ja Pekka Kiilavirta. Varajäsenet: Sirkka Kulin, Seppo Niinivaara, Aimo Tylli, Matti Ojala ja Lauri Niveri. Osaston toiminta-alueen pääluottamusmiehen tehtävistä on huolehtinut Alpo Immonen, varapääluottamusmies on ollut Raimo Rautjärvi toimien samalla lajittelu- ja vaihtoryhmien luottamusmiehenä Kouvolassa.

Muut eri työkohteiden ja työryhmien luottamusmiehet:
 • postiauton kuljettajat: Lauri Niveri,
 • lennätin auto kuljettajat: Aimo Tylli,
 • Postiautotalli: Esa Rasimus,
 • kirjeenkantajat: Erkki Mykkänen,
 • Inkerorinen: Seppo Niinivaara,
 • Kausala: Sirkka Kulin,
 • Jaala: Elli Soimakallio.
Toimikunta on kokoontunut virallisesti 7. kertaa.
Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: Alpo Immonen 7 kertaa, Erkki Mykkänen 7 kertaa, Yrjö Suuronen 6 kertaa, Matti Laine 5 kertaa, Esa Rasimus 4 kertaa, Pekka Kiilavirta 3 kertaa.
Varajäsenet: Aimo Tylli 6 kertaa, Matti Ojala 5 kertaa, Sirkka Kulin 4 kertaa, Lauri Niveri 4 kertaa, Seppo Niinivaara 2 kertaa
Yleisiä kokouksia on ollut kaksi. Erillisryhmille kaksi kokousta (kantajat).
Tärkeintä tapahtumisjärjestyksessä:

Unto Rask

 
Kuvassa Kouvolan postimiehet vasemmalta Lauri Niveri, Alpo Immonen ja Erkki Mykkänen Unton arkun ääressä. Unto Rask (1919- 12.2.1971) toimi Kuusankosken ammattiosaston puheenjohtajana 1962-1965 ja taloudenhoitajana 1966-1970 sekä pääluottamusmiehenä. Hän toimi myös Kuusankosken kaupungin eri lautakunnissa. UntoRaskinsuurimpana urheilullisena saavutuksena voidaan  pitää nyrkkeilyn Suomen mestaruus 58-kiloisissa 6 – 7. huhtikuuta 1943 pidetyissä SM-kilpailuissa.TUL:n mestaruuksia hän pokkasi vuosina 1941, 1944 ja 1947.Hänen seuransa oli Kymintehtaan Kisa. Unto kuoli auto-onnettomuudessa.

 

Postimieskurssilaiset osaston järjesstämässä saunaillassa

 • Liittoneuvoston kokoukselle osastomme teki kolme aloitetta:

 • La.kuljettajien nimike- ja palkkauskysymyksestä,
 • yötyön rajoittamisesta ja liiton työtaistelurahaston uudistamisesta.
 • 29.7. kävi liiton edustajista (Aimo Aarnio, Tauno Karvonen, Elis Aikio, Jorma Pirinen) muodostettu toimikunta tutkimassa Tjorven jakeluautojen käyttöön liittyvistä kysymyksiä.

15.8. suuntautui osastomme järjestämä kesäretki Tampereelle. Tämä idea sai yllättävän innostuneen vastaanoton. Lähes 70 osallistujaa tutustui Tampereen uuteen postitaloon, Pyynikin kesäteatteriin, akvaario-planetariumiin, Näsinneulaan ym. nähtävyyksiin. Tämän kaltaisella toiminnalla on tarkoitus luoda hyvää yhteishenkeä.
 • Aloitteen esitti ko. kokouksessa liittoneuvoston jäsen Alpo Immonen. Aloitteet saivat myönteisen ja ainakin kiinnostuneen vastaanoton.

Kesän kynnyksellä pidettiin Itä-Suomen osastojen retkeilypäivät Imatralla. Osastoamme edustivat Yrjö Suuronen rouvineen, Alpo Immonen ja Seppo Järvinen. Ajankohdasta vai mistä lienee johtunut, mutta Imatran ulkopuolisten osastojen osallistuminen oli laimeata.

Mainittakoon, että seuraavat retkeilypäivät järjestetään ensi syksynä Pohjois-Kymen-laaksossa Kouvolan, Kuusankosken ja Myllykosken osastojen yhteisesti järjestäminä. Pyrimme uudenlaiseen ohjelma kokonaisuuteen mielenkiinnon uudelleen virittämiseksi.

14.9. oli pääesimiehemme Wiljami Nuorivuoren (kuvassa) läksiäisjuhla aseman yläkerrassa. Osastomme lahja Wiljamille oli erikoislaatuinen. Viehättävä näyttelijätär Mirjami Manninen esiintyi juhlinnan kohteelle ja meille muillekin. Illasta muodostui lämminhenkinen – unohtumaton. VILJAM NUORIVUORI syntyi 26.7.1908 Viipurissa. Entiseltä ammatiltaan hän oli rautatieläinen. Hänet otettiin postin palvelukseen 8.11.1933. Tuli osaston jäseneksi 1.4.1934. Osaston puheenjohtajana hän oli 1955–1957 ja työmaaluottamusmiehenä 1950–1953.  Hän oli postimiesten esimiehenä 1960–1971.

 

27.9. automiesten valtakunnallinen pääluottamusmies Tauno Karvonen vieraili Kouvolassa. Luotettava ja tietorikas mies, joka jo nyt on hoitanut monta asiaa kuntoon mm. asentaja Pekka Rämän palkkauksen.
2.12. Liittomme sihteeri Yrjö Löytönen kävi esittämässä tilannekatsauksen. Omalla värikkään asiallisella tavallaan. Tilaisuuden jälkeen oli saunailta Kymen Kartanon edustussaunassa, johon erikoisesti osastomme vanhemmat jäsenet olivat tervetulleita. Osastomme puolesta ojennettiin Yrjö Löytöselle kirjalahja.
Itseään kehittämässä, toivottavasti kaikkien hyödyksi, ovat erilaisilla kursseilla olleet:
 • Sirkka Kulin luottamusmiesten peruskurssilla,
 • Erkki Mykkänen puheenjohtaja- ja sihteerikurssilla ja
 • Alpo Immonen ensimmäisellä luottamusmiehille järjestetyllä kurssilla, jolla opiskelu tapahtui täysin palkkaeduin.
 • Työväen Sivistysliiton työntutkimuskurssin on itseopiskeluna suorittanut Yrjö Suuronen.

 

Kevättalvella Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusliitto tarjosi yhteistoimintaa Postiliitolle ja sen osastoille valtakunnallisen keräyksen suorittamiseksi ao. liiton arvokkaan sosiaalisen työn tukemiseen. Osastomme piti yleisen kokouksen keräyksen organisoimiseksi. Laimean osallistumisen vuoksi käytännön toteutus jäi kapealle pohjalle. Ilahduttavan hyvään keräys-tulokseen pääsi Toini Lunkka.
Vuoden aikana on osasto tehnyt aloitteita ja käynyt neuvotteluja kasvaneesta työpaineesta johtuvan lisähenkilökunta tarpeen tyydyttämiseksi. Tulosta ei kuitenkaan lopullisesti ratkaise osasto eikä konttorinjohdon tekemät esitykset ja suopea suhtautuminen.
Työvuoroneuvotteluissa olemme käsityksemme mukaan päässeet hyviin tuloksiin. Suunnitelmat on pala palalta laadittu useiden miesten oivallusten pohjalta.
Toimintavuoden lopussa tapahtui muutama ikävä eroamistapaus osastostamme. Toivottavasti veljet palaavat takaisin ajateltuaan asiaa tarkemmin.

©​ Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com