Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 8.1.2019


 

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n vuosikokouksesta

 

Aika: Sunnuntaina 24 päivänä tammikuuta 1971 alkaen klo 15.00 Kouvolan Rautatieaseman 1 luokan ravintolan kapinetissa

Kokouksen puheenjohtajana toimi Yrjö Suuronen ja sihteerinä Erkki Mykkänen. Kokouksessa oli 29 osaston jäsentä.

Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Yrjö Suuronen toivottaen osanottajat tervetulleiksi ja ilmoitti olevansa erittäin ilahtunut sen johdosta, että muilla paikkakunnilla asuvia osastomme jäseniä oli saapuvilla näin poikkeuksellisen monta. Ja myöskin siitä, että jäsenistömme yleensä oli huomioinnut tämän kokouksen näin runsaslukuiseksi. Puheenjohtaja Yrjö Suuronen ilmoitti, että tästä kokouksesta oli osaston sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu osaston ilmoitustauluille julkipannuilla kokouskutsuilla, joissa oli ilmoitettu kokouksessa käsiteltävän osaston sääntöjen 6 §:ssä mainitut asiat ja lisäksi osaston nimen- ja sääntöjen muutos. Kokous todettiin yksimielisesti yhdistyslain ja osaston sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti toimikunnan vuosikokoukselle laatima esityslista.

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Yrjö Suuronen. Sihteeriksi Erkki Mykkänen, pöytäkirjantarkastajiksi Esko Pakarinen ja Reijo Oksanen sekä ääntenlaskijoiksi Seppo Niinivaara ja Timo Aho.

Osaston sihteeri Jouko Isomäki luki toimikunnan laatiman toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuonna 1970. Kenelläkään ei ollut huomauttamista toimintakertomuksen johdosta, joten se hyväksyttiin yksimielisesti.

Rahastonhoitaja Matti Laine esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1970. Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1970.

Päätettiin yksimielisesti, että osastomaksu (jäsenmaksu) korotetaan huhtikuun 1 päivästä 1971 lukien entisestä 0,80 %:sta 1%:iin.

Valittiin osastolle uusi puheenjohtaja ja ehdokkaaksi asetettiin ainoastaan Alpo Immonen. Päätettiin yksimielisesti valita osaston uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Immonen. Ehdokkaita uuteen toimikuntaan asetettiin useita, mutta lopulta päästiin yksimieliseen ratkaisuun ilman äänestystä, ja uuden toimikunnan kokoonpanoksi tuli seuraava: Esa Rasimus, Pekka Kiilavirta, Matti Laine, Erkki Mykkänen, Yrjö Suuronen. Varajäseniksi: Sirkka Kulin, Seppo Niinivaara, Aimo Tylli, Matti Ojala ja Lauri Niveri.

 

Ehdotettiin pääluottamusmieheksi kahta henkilöä. Alpo Immosta ja Raimo Rautjärveä, joista ainoastaan Alpo Immosta kannatettiin. Päätettiin että osasto suosittelee entistä pääluottamusmiestä Alpo Immosta edelleen pääluottamusmieheksi (kuvassa). Lisäksi uusi toimikunta sai tehtäväkseen tutkia onko aiheellista valita myös varapääluottamusmies.

Eri työryhmien luottamusmiehiksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

PA-kuljettajat / Lauri Niveri, LA-kuljettajat / Ari Tylli, postiautotalli / Esa Rasimus, kantajat / Erkki Mykkänen, lajittelu- ja vaihtoryhmät / Raimo Rautjärvi, Inkeroinen / Seppo Niinivaara, Kausala / Sirkka Kulin, Jaala / Elli Soimakallio.

Päätettiin, että Mikkelin automiesten osaston puheenjohtaja Temuselle maksetaan edelleen osaston varoista 20 mk palkkiota hänen toiminnastaan osastomme yhdysmiehenä Mikkelin puhelinpiiriin.

Valittiin yksimielisesti osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi: Raimo Rautjärvi ja Pauli Raunio. Sekä varatilintarkastajiksi: Pekka Häkämies ja Matias Orava.

Yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y. päätettiin yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto r.y:ksi. Sekä hyväksyttiin yksimielisesti yhdistykselle uudet säännöt. Postiliitto r.y:n suosittelemien mallisääntöjen mukaisina. Muutos sai onnellisen päätöksen oikeusministeriön hyväksyttyä uudet säännöt 24.4.1972

Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Suuronen luki kokoukselle kirjelmän, joka oli lähetetty 4.1.1971 Konttorinhoitaja Toivoselle, koskien kirjeenkantajien työssä ilmenneitä epäkohtia. Lisäksi oli vastaus pyydetty niin, että se voidaan esittää tälle vuosikokoukselle. Vastaus kirjelmään oli tullut 18.1.1971 ja kokoukselle sen luki Alpo Immonen. Vastauskirjelmän johdosta keskusteltiin ja todettiin, että siinä ei vastattu selvästi esittämiimme kysymyksiin. Kokous antoi uudelle toimikunnalle tehtäväksi tutkia mahdollisia lisätoimenpiteitä asian johdosta.

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Esimies Kustaa Nuorivuori pitää työnopastusta.

Pertti Karjalainen esitti kokoukselle, että puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioita korotettaisiin nykyisestä 50 mk:sta 100 markkaan ja, että varapuheenjohtajalle maksettaisiin palkkio entisen suuruisena. Päätettiin, että kyseisten osaston toimihenkilöiden työ, jota he joutuvat osaston hyväksi tekemään on jo niin laajaa, että kyseisen suuruiset palkkiot tästä työstä ovat täysin asialliset.

Pekka Häkämies esitti Lennätin autonkuljettajien työssä ilmenneitä epäkohtia. Häkämies antaa uudelle toimikunnalle kirjallisen selonteon asiasta.

Puheenjohtaja kiitti läsnäolleita heidän aktiivisuudestaan asi­oiden käsittelyssä ja kokous katsottiin päättyneeksi kello 17:50.

Osaston toimintakertomus vuodelta 1971

Taustan ja mahdollisuuksien katon ammattiyhdistysliikkeen saavutuksille muodostavat monenlaiset perustekijät.

 1. Yleismaailmallinen taloudellinen kehitys.

 2. Kansantalouteen yleiskasvu suomalaisessa yhteiskunnassa ja ne periaatteet, joiden mukaan työn tulokset kansalaisten kesken jaetaan.

Viimeisinä vuosina on taloudellisissa yleisratkaisuissa seurattu kokonaisratkaisulinjaa. Niin myös vuonna 1971 ja edelleen tämän vuoden alkupuolelle jatkuvan UKK sopimuksen puitteissa. Valtaosa ay-liikkeestä hyväksyi ja allekirjoitti UKK sopimuksen nopeassa tahdissa.

Sen sijaan Metalliliitto, joka aikaisemmin oli ensimmäisenä näyttänyt muille tietä, jäi odottamaan tilanteen kehittymistä. Hintapaineen, joka johtui monista syistä, heti hiukan ryöstäydyttyä, teki Metalli johtopäätöksensä ryhtyen lakkoon. Sitkeän työtaistelun jälkeen Metalliliitto sai hiukan paremman sopimuksen kuin muut.

Jo viime UKK sopimusta solmittaessa oltiin vastuunkantavissa elimissä tietoisia seurannaisvaikutuksista, jotka tulisivat laskelmien mukaan nostamaan hintoja 6-7 %. Arvio ei ole pitänyt täysin paikkaansa. Hinnat ovat kohonneet noin 10 %. Reaaliansioiden nousuksi on jäänyt keskimäärin 5 %.

Markkamääräisten yleiskorotusten lisäksi on jäsenkenttäämme tullut miltei kautta linjan kuoppakorotuksia. Tässä suhteessa liittomme saavutukset ovat hyvät. Samoin eräät muut ratkaisut, mm. uusittu ikälisäjärjestelmä, ovat vaikuttaneet reaaliansioihin.

UKK sopimusta voidaan aiheellisestikin arvostella. Totuus kuitenkin on, että palkkaerot eivät ole kasvaneet vaan supistuneet. Tämä on meille yleissuuntana edullista.

Erittäin myönteisiä liittomme saavutuksia ovat olleet postiasemanhoitajien ja maalaiskirjeenkantajien saaminen virkaehtosopimuksen piiriin. Tätä tietä p.a.hoitajien ja nykyisten postinjakajien taloudellinen, oikeudellinen ja sosiaalinen asema on oleellisesti parantunut.

Samoin yksityiskohtainen luottamusmiessopimus on suuren luokan saavutus, jonka käytännön merkitys on jo nyt ollut selvästi nähtävissä. Mainittakoon, että valtion hallinnon alalla Posti- ja lennätinlaitos on edelläkävijä.

Oman osaston toiminta

Osaston toimintaedellytysten parannuttua olemme entistä tehokkaammin pystyneet tarjoamaan jäsenistölle mahdollisuuksia ay-koulutuksen tehostamiseen, virkistys, retkeily ja urheilutoiminnan tukemiseen. Samoin olemme pyrkineet luomaan hyvät ja luottamukselliset suhteet liittomme johtoon, muihin Postiliiton osastoihin, erikoisesti naapuriosastoihin. Yksityiskohtainen selvitys toiminnasta seuraa mahdollisimman lyhyenä myöhemmin.

Kuluneen toimintavuoden aikana on jäsenmäärämme edelleen kasvanut 98-112. Työkenttää kuitenkin tässäkin asiassa riittää. Jäsenperheestämme on Sakari Hämäläinen kuollut ja pääesimies Wiljam Nuorivuori siirtynyt eläkkeelle samoin ylipostimies Erkki Tillola.

Osaston puheenjohtajana on toiminut Alpo Immonen

ja varapuheenjohtajana Yrjö Suuronen.

 

Sihteerinä on ollut Erkki Mykkänen  

rahastonhoitajana Matti Laine.

 

 

Muut vakinaiset jäsenet: Esa Rasimus ja Pekka Kiilavirta. Varajäsenet: Sirkka Kulin, Seppo Niinivaara, Aimo Tylli, Matti Ojala ja Lauri Niveri.

Osaston toiminta-alueen pääluottamusmiehen tehtävistä on huolehtinut Alpo Immonen, varapääluottamusmies on ollut Raimo Rautjärvi toimien samalla lajittelu- ja vaihtoryhmien luottamusmiehenä Kouvolassa.

Muut eri työkohteiden ja työryhmien luottamusmiehet:

 • postiauton kuljettajat: Lauri Niveri,

 • lennätin auto kuljettajat: Aimo Tylli,

 • Postiautotalli: Esa Rasimus,

 • kirjeenkantajat: Erkki Mykkänen,

 • Inkerorinen: Seppo Niinivaara,

 • Kausala: Sirkka Kulin,

 • Jaala: Elli Soimakallio.

Toimikunta on kokoontunut virallisesti 7. kertaa. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:

Alpo Immonen 7 kertaa,

Erkki Mykkänen 7 kertaa,

Yrjö Suuronen 6 kertaa,

Matti Laine 5 kertaa,

Esa Rasimus 4 kertaa,

Pekka Kiilavirta 3 kertaa.

Varajäsenet: Aimo Tylli 6 kertaa, Matti Ojala 5 kertaa, Sirkka Kulin 4 kertaa, Lauri Niveri 4 kertaa, Seppo Niinivaara 2 kertaa

Yleisiä kokouksia on ollut kaksi. Erillisryhmille kaksi kokousta (kantajat).

Tärkeintä tapahtumisjärjestyksessä:

Kuvassa Kouvolan postimiehet

vasemmalta Lauri Niveri, Alpo Immonen

ja Erkki Mykkänen Unton

arkun ääressä.

 

Unto Rask (1919- 12.2.1971) toimi 

Kuusankosken

ammattiosaston puheenjohtajana 1962 -

1965 ja taloudenhoitajana 1966 – 1970

sekä pääluottamusmiehenä. Hän toimi

myös Kuusankosken kaupungin eri lautakunnissa. Unto Raskin

suurimpana urheilullisena saavutuksena voidaan pitää nyrkkeilyn Suomen

mestaruus 58-kiloisissa 6 - 7. huhtikuuta 1943 pidetyissä SM-

kilpailuissa.TUL:n mestaruuksia hän pokkasi vuosina 1941, 1944 ja

1947. Hänen seuransa oli Kymintehtaan Kisa. Unto kuoli auto-

onnettomuudessa.

 


24.2. oli tulokaskurssin suorittaneiden nuorten postimiesten tervetuliaisilta Kymen Kartanon edustussaunassa. Tämä tempaus aiheutti kärkevääkin arvostelua, mutta varmaan meistä jokainen olisi ollut aikanaan onnellinen samanlaisesta ay-liikkeen taholta tulleesta vastaanotosta. Osaston toimikunta oli yksimielisesti asian takana.


Liittoneuvoston kokoukselle osastomme teki kolme aloitetta:

 • La.kuljettajien nimike- ja palkkauskysymyksestä,

 • yötyön rajoittamisesta ja liiton työtaistelurahaston uudistamisesta.

Aloitteen esitti ko. kokouksessa liittoneuvoston jäsen Alpo Immonen. Aloitteet saivat myönteisen ja ainakin kiinnostuneen vastaanoton.

Kesän kynnyksellä pidettiin Itä-Suomen osastojen retkeilypäivät Imatralla. Osastoamme edustivat Yrjö Suuronen rouvineen, Alpo Immonen ja Seppo Järvinen. Ajankohdasta vai mistä lienee johtunut, mutta Imatran ulkopuolisten osastojen osallistuminen oli laimeata.

Mainittakoon, että seuraavat retkeilypäivät järjestetään ensi syksynä Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolan, Kuusankosken ja Myllykosken osastojen yhteisesti järjestäminä. Pyrimme uudenlaiseen ohjelmakokonaisuuteen mielenkiinnon uudelleen virittämiseksi.

 • 29.7. kävi liiton edustajista (Aimo Aarnio, Tauno Karvonen, Elis Aikio, Jorma Pirinen) muodostettu toimikunta tutkimassa Tjorven jakeluautojen käyttöön liittyvistä kysymyksiä.

 • 15.8. suuntautui osastomme järjestämä kesäretki Tampereelle. Tämä idea sai yllättävän innostuneen vastaanoton. Lähes 70 osallistujaa tutustui Tampereen uuteen postitaloon, Pyynikin kesäteatteriin, akvaario-planetariumiin, Näsinneulaan ym. nähtävyyksiin. Tämän kaltaisella toiminnalla on tarkoitus luoda hyvää yhteishenkeä.

14.9. oli pääesimiehemme Wiljami Nuorivuoren (kuvassa) läksiäisjuhla aseman yläkerrassa. Osastomme lahja Wiljamille oli erikoislaatuinen. Viehättävä näyttelijätär Mirjami Manninen esiintyi juhlinnan kohteelle ja meille muillekin. Illasta muodostui lämminhenkinen - unohtumaton.

VILJAM NUORIVUORI syntyi 26.7.1908 Viipurissa. Entiseltä ammatiltaan hän oli rautatieläinen. Hänet otettiin postin palvelukseen 8.11.1933. Tuli osaston jäseneksi 1.4.1934. Osaston puheenjohtajana hän oli 1955–1957 ja työmaaluottamusmiehenä 1950–1953.  Hän oli postimiesten esimiehenä 1960–1971.


 • 27.9. automiesten valtakunnallinen pääluottamusmies Tauno Karvonen vieraili Kouvolassa. Luotettava ja tietorikas mies, joka jo nyt on hoitanut monta asiaa kuntoon mm. asentaja Pekka Rämän palkkauksen.

 • 2.12. Liittomme sihteeri Yrjö Löytönen kävi esittämässä tilannekatsauksen. Omalla värikkään asiallisella tavallaan. Tilaisuuden jälkeen oli saunailta Kymen Kartanon edustussaunassa, johon erikoisesti osastomme vanhemmat jäsenet olivat tervetulleita. Osastomme puolesta ojennettiin Yrjö Löytöselle kirjalahja.

Itseään kehittämässä, toivottavasti kaikkien hyödyksi, ovat erilaisilla kursseilla olleet:

 • Sirkka Kulin luottamusmiesten peruskurssilla,

 • Erkki Mykkänen puheenjohtaja- ja sihteerikurssilla ja

 • Alpo Immonen ensimmäisellä luottamusmiehille järjestetyllä kurssilla, jolla opiskelu tapahtui täysin palkkaeduin.

 • Työväen Sivistysliiton työntutkimuskurssin on itseopiskeluna suorittanut Yrjö Suuronen.

Kevättalvella Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusliitto tarjosi yhteistoimintaa Postiliitolle ja sen osastoille valtakunnallisen keräyksen suorittamiseksi ao. liiton arvokkaan sosiaalisen työn tukemiseen. Osastomme piti yleisen kokouksen keräyksen organisoimiseksi. Laimean osallistumisen vuoksi käytännön toteutus jäi kapealle pohjalle. Ilahduttavan hyvään keräystulokseen pääsi Toini Lunkka.

Vuoden aikana on osasto tehnyt aloitteita ja käynyt neuvotteluja kasvaneesta työpaineesta johtuvan lisähenkilökuntatarpeen tyydyttämiseksi. Tulosta ei kuitenkaan lopullisesti ratkaise osasto eikä konttorinjohdon tekemät esitykset ja suopea suhtautuminen.

Työvuoroneuvotteluissa olemme käsityksemme mukaan päässeet hyviin tuloksiin. Suunnitelmat on pala palalta laadittu useiden miesten oivallusten pohjalta.

Toimintavuoden lopussa tapahtui muutama ikävä eroamistapaus osastostamme. Toivottavasti veljet palaavat takaisin ajateltuaan asiaa tarkemmin.

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ VUOSIKOKOUKSESTA

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Siipipyörän kabinetissa maaliskuun 26 päivänä 1971 alkaen kello 18.00.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri perusjärjestöjen edustajat tervetulleeksi kokoukseen, puheenjohtaja ilmoitti, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen sääntöjen ja maaliskuun 15 päivänä 1970 pidetyn yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajille näin kuuluvalla kokouskutsulla: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kouvolassa Asemaravintolan Siipipyörän kabinetissa perjantaina maaliskuun 26 päivänä 1971 alkaen kello 18.00. Esillä: sääntömääräiset asiat, työjärjestys seuraa oheisena.

Kun kokouskutsu näin ollen oli annettu yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen päätöksen määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 42 eri perusjärjestön virallista edustajaa kokoukseen saapuneena.

Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 1. Puheenjohtajat: Eino Henttu ja Valtteri Vana

 2. Sihteerit: Erkki Karstinen ja Jaakko Pesu

 3. Pöytäkirjantarkastajat: Erkki Sorsa ja Sulo Pesu

 4. Ääntenlaskijat: Heikki Lyytikäinen, Esko Varis ja Valio Koskinen

Kokouksesta annetaan seloste lehdistölle.

Sihteeri luki vuoden 1970 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa. Tilintarkastaja Lauri Parkkonen luki paikallisjärjestön tilikertomuksen vuodelta 1970 ja esitti tilintarkastajien lausunnon yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien lausuntoon perustuen myönnettiin työvaliokunnalle tili- ja vastuuvapaus vuoden 1970 tileistä.

Puheenjohtaja lausui parhaat kiitokset rahastonhoitaja Uuno Mikkoselle hänen oltua 10 vuotta järjestömme rahastonhoitajana ja nyt siirryttyään eläkevaaripäiville ja luovutti kupukellon ammattiyhdistysliikkeen ja paikallisjärjestömme eteen tehdyn työn muistoksi ja toivoi samalla oikein hyvää jatkoa.

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Eino Henttu. Työvaliokunta nimetään myöhemmin järjestömme sääntöjen mukaan, josta tiedotetaan perusjärjestöille. Puheenjohtajan alusti ja painotti naisjaoston tarpeellisuutta järjestössämme. Tämän jälkeen yksimielisesti päätettiin paikallisjärjestöön perustaa naisjaosto. Jaoston koollekutsujaksi nimitettiin Anja Jaronen. Jaostoon ilmoitettiin seuraavat edustajat:

 

Rautatieläisten Liiton osasto 72 Hilkka Kankaala

Rautatieläisten Liiton osasto 32 Saimi Kolkka

Kouvolan kaupungin Viranhaltijain osasto Immonen ja Seppälä

Kouvolan lihatyöntekijäin osasto Irma Kolkka varalla Sirkka Kohvakka

Kouvolan talonmiehet Annikki Lavonen

SAK:n edustajan läsnäoloa toivottiin perustavassa kokouksessa. Perustavasta kokouksesta ilmoitetaan työvaliokunnan toimesta ja myös Kouvolan Sanomissa.

SAK:n edustaja Kaarlo Hautakangas selosti UKK sopimuksesta ja hintapolitiikasta. Hautakangas käsitteli erittäin laajasti mm. SAK:n lähettämää hintasuosituskirjelmää maanhallitukselle. Josta hän mainitsi mm. seuraavaa, tulossa olevat hinnankorotukset on estettävä mainiten kahvin, sokerin, tupakan, vuokrien ja muitten tarvikkeiden korotukset. Vuokrien korotuksen osalta hän totesi SAK:n vaatimuksena, että jos yleinen vuokrien nousu tapahtuu on sitä ennen asumistukijärjestelmä laajennettava ehdottomasti koskemaan myös yksilapsisia perheitä. Paikallisjärjestön edustajisto oli näistä tulevista hinnankorotuksista yhtä mieltä edustajan kanssa. Hautakankaan selostus hyväksyttiin lyhyen keskustelun jälkeen.

Kouvola-päivät 3-5.9.-71

Kouvola-päiville päätettiin osallistua sen jälkeen kun on saatu asianmukaiset selvitykset ja että myös paikallisjärjestön edustus kyseessä olevassa järjestelytoimikunnassa on huomioitu. Päätettiin paikallisjärjestön eri osastojen johtokunnat kutsua työvaliokunnan toimesta myöhemmin yhteiseen neuvotteluun. Neuvottelutilaisuuteen kutsutaan Kouvola-päivien toiminnanjohtaja.

SAK:n kirjelmän pohjalta kokous kehotti työvaliokuntaa välittömästi kääntymään kunnallistentyöväenjärjestöjen puoleen ja neuvottelemaan yhteisten vappujuhlien järjestämisestä ammattiyhdistysliikkeen nimissä paikkakunnallemme.

Edustajisto kutsutaan koolle sääntöjen mukaan ja lisäksi henkilökohtaisin kutsuin. Kutsu myös varajäsenille.

Kokous päättyi kello 21.50.


 

 

KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1971

Tarkastellessamme kertomusvuotta 1971 voimme todeta, että maailman politiikassa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa. Sillä Vietnamin sota jatkuu vaikka rauhanneuvotteluja on käyty jo usean vuoden ajan, eikä tälle sodalle näytä tulevan loppua sillä Yhdysvallat on viimekuukausien aikana lisännyt tuntuvasti Pohjois-Vietnamin pommituksia.

Myöskään Lähi-idän kriisi ei ole saanut ratkaisua YK:n Turvallisuusneuvoston päätöksistä huolimatta.

Tilanne Irlannissa kärjistyy kärjistymistään lähennellen jo sisällissotaa.

Tarkastellessamme oman maamme toimintaa. Voimme todeta maamme toimineen aktiivisesti niin YK:ssa kuin myös omassa maanosassamme Euroopassa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen tekemä Euroopan Turvallisuuskokousaloite, joka tällä hetkellä näyttää olevan myötätuulessa.

Maamme sisäpolitiikassa nousi kertomusvuoden aikana tärkeimmäksi poliittinen kriisi, joka johtui MTK:n kohtuuttomista vaatimuksista johtaen Hallituksen kaatumiseen ja Eduskunnan hajottamiseen mikä aiheutti ennenaikaiset Eduskuntavaalit toinen ja kolmas päivä. Näissä vaaleissa vasemmisto vahvisti asemiaan, porvarillinen enemmistö säilyi kuitenkin Eduskunnassa.

Kertomusvuoden aikana on maassamme ollut voimassa niin sanottu UKK-sopimus, mistä voimme todeta, että kun sopimus tehtiin oltiin sen takana lähes yksimielisesti niin työntekijöiden, työnantajien kuin myös valtiovalta, kauppa ja niin edelleen. Nyt kun sopimuskausi on lopussaan voidaan todeta, että yhdenkään työntekijäjärjestön taholla ei olla sopimukseen tyytyväisiä johtuen sopimuksen toteuttamisesta ja nimenomaan tässä valtion osuutta, joka omalla toiminnallaan on heikentänyt reaaliansioiden nousua.

Tarkastellessamme paikallisjärjestömme toimialuetta on työllisyystilanne huonontunut, mikä on huolestuttavaa ja onkin paikallisjärjestön edustaja käynyt tämän asian korjaamiseksi jopa ministeriöissä saakka esittämässä paikallisjärjestön näkökantoja tilanteen korjaamiseksi.

Kertomusvuodelta 1971 voidaan mainita mm., että paikallisjärjestöön on perustettu naisjaosto, jonka toimintaan voidaan olla enemmän kuin tyytyväisiä.

Paikallisjärjestömme järjestämä työturvallisuusnäyttely Kouvola-päivien yhteydessä on myös maininnan arvoinen.

Lisäksi mainittakoon kaikkien työväenpuolueiden yhteinen paneelikeskustelu ennen eduskuntavaaleja, jossa paikallisjärjestömme oli järjestäjänä.

Koulutus-, valistus- ja urheilutoiminta on ollut kertomusvuonna hiljaista. Koulutustoiminnan aloittaminen on kuitenkin ollut esillä ja tulee se alkamaan aivan lähiaikoina.

Kokonaisuutena voidaan suhtautua myönteisesti paikallisjärjestön toimintaan. Työvaliokunta haluaa kiittää kaikkia paikallisjärjestön edustajia ja perusosastojen jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä menneen vuoden aikana.

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät:

Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry. 124

Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhdistys ry. 98

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry. 220

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry. 185

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 170

Kouvolan Maalarit ry. 70

Hotelli ja Ravintola henkilökunnan liiton Kouvolan osasto n:o 20 ry. 457

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton Kouvolan osasto 33 ry. 110

Suomen Muurarien Liiton Kouvolan osasto 24 ry. 60

Suomen Rakennustyöläisten Liiton Kouvolan osasto 60 ry. 556

Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 209

Rautatieläisten Liiton osastopiiri n:o 45 ry. 42

Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 300

Kouvolan seudun auto- ja metallityöväen ammattiosasto 116 ry. 252

Kouvolan Sähköalantyöntekijät ry. 93

Kouvolan Tekstiili ja Muovityöntekijät ry. 14 120

Kouvolan Vahtimestariosasto ry. 77 36

Kouvolan Villa ja sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry. 76

Tekstiili vaatetusväen Liiton Kouvolan osasto 131 ry. 168

Kouvolan Puhelinasentajat ry. 180

Kouvolan Tietyöntekijät ry. osasto 85 73

Yhteensä 3599 jäsentä

Kertomusvuoden aikana on työvaliokunta pitänyt 10 kokousta, joissa on pöytäkirjaan merkittiin 108 pykälää.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Vakinaiset:

Eino Henttu 10 Valtter Vana 2

Valio Koskinen 9 Jaakko Pesu 9

Elsa Mauno 9 Reino Hokkanen 8

Raimo Huusari 4 Yrjö Backman 4

Valdemar Julku 2 Elvi Turunen 2

Erkki Karstinen 7 Oiva Bycklin 2

Kauko Larnimaa 8 Pekka Lehtinen 8

Erkki Sorsa 3 Pentti Multanen 6

Esko Varis 7 Rauni Norcdet 7

Vilho Puhakainen Aili Kolehmainen

Anja Joronen 10 Aino Pyy 2

Unto Salmenvirta 6

Varajäsenet:

Aarre Kaskinen Eino Heiskanen 1

Tarmo Karjalainen 2 Tauno Suomalainen 1

Vilho Immonen 1 Risto Henttu

Matti Turpeinen Erkki Alvasto 2

Anna-Liisa Pekkonen 1 Ahti Mäkinen

Mirjam Puonti Lauri Virolainen 1

Paikallisjärjestön puheenjohtajana on toiminut Eino Henttu, varapuheenjohtajana Valtter Vana, sihteerinä Jaakko Pesu, tiedostussihteerinä Valio Koskinen ja rahastonhoitajana Elsa Mauno.

Paikallisjärjestömme edustajisto on kertomusvuonna pitänyt kaksi kokousta.

Vuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Siipipyörän kabinetissa maaliskuun 26 päivä 1971 alkaen klo 18.00. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Henttu ja Valtter Vana.

Sihteereinä: Erkki Karstinen ja Jaakko Pesu.

Pöytäkirjantarkastajina: Erkki Sorsa ja Sulo Pesu.

Ääntenlaskijoina: Heikki Lyytikäinen, Esko Varis ja Valio Koskinen.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 42 perusjärjestön virallista edustajaa saapuneen kokoukseen.

SAK:ta edusti Kaarlo Hautakangas.

Valmistavavuosikokous, joka pidettiin Kouvolassa marraskuun 28 pv 1971 Hotelli Kymenkartanossa alkaen klo 12.00.

Kokouksen puheenjohtajana: toimi Eino Henttu.

Sihteerinä: Jaakko Pesu.

Pöytäkirjantarkastajina: Erkki Karstinen ja Eino Olli

Ääntenlaskijoina: pöytäkirjantarkastajien lisäksi Anja Joronen.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 37 eri perusjärjestöjen virallista edustajaa.

Valmistavavuosikokous korotti jäsenmaksun yhdestä markasta markaksi – kahdeksikymmeneksi penniksi (1,20 markkaa).

SAK:ta edusti kokouksessa Kai Ritala.

Paikallisjärjestön perusosastojen yhteinen kokous pidettiin toukokuun 10 pv 1971 tavaratalo Centrumin henkilökunnan ruokalassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Henttu ja sihteerinä Jaakko Pesu. Kokouksessa käsiteltiin osallistumista Kouvola-päiville kokous päätti osallistua kyseisille päiville.

Kymen- ja Vuoksenlaakson kesäneuvottelupäivillä edustivat järjestöämme Eino Henttu, Elsa Mauno, Anja Joronen, Valio Koskinen ja Reino Hokkanen.

Työnjuhlaan Imatralla: 24 pv heinäkuuta Oiva Bycklin, Anja Joronen ja Elsa Mauno.

Paikallisjärjestön neuvottelupäivillä Kiljavalla 18-19.9.1971 edusti järjestöämme Anja Joronen, Elsa Mauno, Rauni Norcdet ja Valio Koskinen.

Talvineuvottelupäiville Lappeenrantaan osallistuivat Anja Joronen, Elsa Mauno, Valio Koskinen ja Jaakko Pesu.

Kouvolan Työvoimatoimikuntaan on kuulunut Eino Henttu.

Kouvolan A-E toimikuntaan Valio Koskinen ja Anja Joronen.

Valistustoiminta on kertomusvuoden aikana ollut vähäistä johtuen koulutustoiminnan puuttumisesta. Toivoa vain voi, että tämä epäkohta pikaisesti saadaan hoidettua, koska paikallisjärjestöjen eräs tärkeimmistä tehtävistä on peruskoulutuksen antaminen jäsenilleen.

Oman osuutensa valistus ja tiedotustoiminnassa on myöskin paikallisjärjestömme kirjelmillä perusosastoille sekä yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

Paikallisjärjestön toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusosasto maksanut paikallisjärjestölle jäsenmaksua 1mk jäsentä kohden. Kun kuitenkin tiedämme jäsenmäärän jatkuvasti nousevan niin myös menot kohoavat sen mukaisesti. Osittain tästä syystä on valmistava vuosikokous nostanut jäsenmaksun vuodelle 1972 1,20mk. Kun huomioimme ne useat edustukset ja tiedotustoiminnan aiheuttamat kustannukset niin voimme vain tyydytyksellä todeta, että jotenkin on selvitty.

Tarkastellessa kertomusvuoden toimintaa voimme tyydytyksellä todeta paikallisjärjestöön perustetun naisjaoston sekä sen, että jäsenmäärä on jatkuvassa nousussa, joka luonnollisesti nostaa järjestömme arvovaltaa. Siirryttäessä yhdennelletoista toimintavuodelle voimme uskoa, että paikallisjärjestömme myönteinen kehitys jatkuu ja toiminta laajenee vielä nykyisestään.


©​ Raimo Heikkilä

 
©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com