Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 7.1.2019


 

 

 

PÖYTÄKIRJA POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA

Ravintola Rubinissa helmikuun 11 päivänä 1989 kello 15.00.

Paikalla oli 75 osaston jäsentä.

Osastonpuheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen klo 15.00

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin Raija Koivunen, sihteeriksi Raimo Heikkilä ja Matti Mallat, pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laakso, Kimmo Kosonen, ääntenlaskijoiksi Auvo Valojää, Seppo Järvinen, Jussi Sallinen.

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Osaston tekemät esitykset liittokokoukselle 3 kpl luettiin tässä kohdassa. Liittokokousedustajien valinta siirrettiin kohtaan 20 muut esille tulevat asiat.

Toimintakertomukset luettiin 3 kpl.

Tuloslaskelma vuodelta 1988 hyväksyttiin.  Tilintarkastajat hyväksyivät tilikirjanpidon, pieni tarkennus menopuolen kirjauksessa olisi tarpeen. Vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

Talousarvio vuodelle 1989 hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Järvinen esitti väljempää rahankäyttöä koulutukseen ja vapaa-ajantoimintaa.

Esko Huopainen valittiin osaston puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Osaston toimikuntaan valittiin 10 vakinaista ja 5 varajäsentä:

Aila Ahtiainen, Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, Eero Takki, Ari Laakso, Leo Leskinen, Oili Saari, Kimmo Kosonen, Mirja Malmi, Anja Suutarinen.

Varajäsenet: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Tuula Nerkko, Asta Kivinen, Matti Mallat.

Jaostoja valittiin kolme kappaletta jotka toimivat toimikunnan valvonnassa Automiesjaos, Vuoromiesjaos ja Nuorisojaos.

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala, Kari Laakso. Varalle Jussi Sallinen ja Veijo Auvinen.

Liittoedustajan puheenvuoron käytti tutkimussihteeri Matti Nissinen. Hän selosti nykyistä suuntausta laitoksen toiminnasta, joka ei aina anna oikein vakuuttavaa kuvaa.

Nuorisojaoksen vastaavaksi vetäjäksi valittiin Kimmo Kosonen.

Toimikunta valitsee Keskuudestaan lomavastaavan.

VTY jaokseen valittiin edustajiksi Raija Koivunen ja Tuula Nerkko.

Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön valittiin: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Seppo Järvinen, Matti Mallat, varalle Leo Leskinen, Kari Laakso, Jussi Sallinen, Aila Ahtiainen.

Osaston tuki työväenlehtitilauksesta päätettiin 50 mk suuruiseksi.

Osaston koulutuspäivärahan suuruudeksi päätettiin 75 markan suuruiseksi.

Kohdasta 5 liittokokous edustajien valinnasta käytiin vilkas keskustelu valituksi tulivat Leo Leskinen, Auvo Valojää, Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, varalle Seppo Järvinen, Matti Mallat, Aila Ahtiainen, Esko Huopainen. Jussi Sallinen jätti eriävän mielipiteen edustajien valinnasta liittokokoukseen. Pekka Häkämies esitti, että vastaisuudessa osaston toimikunta valmistelisi asiat yleiselle kokoukselle päätettäväksi.

21 § Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen kello 17.25


1990-luvun vaihteessa Suomen kansantalous ajautui syvään lamaan. 1989 työttömiä oli lähes 300000 ja 1990-luvun alussa lähenneltiin puolen miljoonan työttömän armeijaa, mikä oli Euroopan korkeimpia. 1989 Kymenläänin työttömyysprosenttina oli marraskuussa 14,2. Laman syyksi mainittiin mm. Suomen markan sitomisen seuraamaan EY:n valuuttaa, Ecua ja työn tuot­tavuutta suuremmat palkan korotukset. Yhteiskun­tasopimus, jolla olisi laskettu kustannuk­sia 10 %, ei toteutunut mm. ammattiyh­distysliikkeen vastustuk­seen. 3.10.1989 palkansaajien keskusjärjestöt järjestivät Helsingissä suurmielenosoituksen hallituksen ja työnantajan työntekijöi­den kuristustoimia vas­taan.KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 1989

 

Vuoden 1989 merkittävin tapahtuma ammattiosastollemme oli Postiliiton XVIII liittokokous, jossa linjattiin liittomme toiminta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Osastoamme edustivat liittokokouksessa varapuheenjohtaja Raija Koivunen, sihteeri Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Leo Leskinen ja teleautonkuljettajien luottamusmies Auvo Valojää. Esityksiä liittokokoukselle osastomme oli tehnyt kolme kappaletta. Esityksissä puututtiin öytyön aikahyvityksen saamiseksi koko postin henkilkunnalle, palkkojen kuoppakorotuksiin ja virkarakenteen korjaamiseen. Kaikkiaan liittokokoukselle oli tehty 218 esitystä. Postialueeltamme tuli liiton päättäviin elimiin valituksi Marjatta Riuttala Kuusankoskelta, joka kuuluu Kaakkois-Suomen kassa-palveluhenkilöstön sekä osastomme jäsen Raimo Heikkilä liittovaltuuston varajäseneksi. Osastomme jäsenien palkka-kehitys oli toimintavuonna 1989 tyydyttävä. Järjestelyvarat kohdennettiin työnjohdon- ja autonkuljettajien vakansseihin. Posti-telen pääjohtajaksi nimitettiin liikenneministeri Pekka Vennamo. Liikenneministerin ollessaan Vennamo vakuutti ettei postitoimipaikkojen lukumäärää ratkaisevastivähennetä. Tulevaisuus näyttää pitääkö hänen lupauksensa.


 

 

 

 

 

 

 

 

Postikonttorin päällikkö Oiva Tikka jäi eläkkeelle. Kuvassa vasemmalta työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander, ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen ja Oiva Tikka.


Posti-Telen muuttuminen valtion liikelaitokseksi toi mukanaan muutoksia organisaatioon. Se, miten muutoksissa onnistutaan on vielä arvailujen varassa. Jäseniemme etujen valvonta ei saa heiketä uudessa organisaatiossa, vaan parantamisen varaa varmasti löytyy. Itsekukin voi aktiivisella osallistumisella vaikuttaa osaston toimintaan. Uudet varhaiseläkkeet astuivat voimaan Heinäkuun alusta. Varhaiselkäehakemuksia Valtionkonttoriin saapui odotettua enemmän. Eläkepäätöksiä odoteltaessa oltiin liian toiveikkaitamyönteisen eläkepäätöksen suhteen. Kuntoitukseen ollaan satsaamassa varoja sekä tehdään yksillisi kuntoitussuunnitelmia työntekijöille. Työnantajan on hyvksyttävä se, että ikääntyvä työntekijä ei pysty samoihin työsuorituksiin kuin nuoremmat. Ikääntyvän työntekijän työnkuvaa tulee muokata niin että hän selviytyy työstään. Huoli Kouvolan postinlajittelukeskuksen asemasta uudessa lajittelukeskus-organisaatiossa oli oikeutettua. Onneksi, Kouvolan asema lajittelukeskusorganisaatiossa on vahva. Organisaation selkeydyttyä Kouvolan postikeskuksen suunnittelu saa toivottavasti lisävauhtia.

Yhteistyö postialueen postiliittolaisten ammattiosastojen kesken oli kiitettävä. Toimikuntien nimeämät neuvottelijat valmistelivat osastojen yhdistämistä. Neuvottelijat olivat yksimielisiä yhdistymisenä tarpeellisuudesta. Pallo on nyt Anjalankosken- ja Kuusankosken osastojen hallussa. Huolena on paikallinen edunvalvonta.

 

YHDENTYMISNEUVOTTELUN JULKILAUSUMA

Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen valtuuttamat henkilöt: Tuula Jurvanen ja Kalevi Häkkinen Anjalankoskelta, Esko Huopai­nen ja Raimo Heikkilä Kouvolasta, Matti Järvelä ja Hannu Kajan­der Kuusankoskelta, Torsti Korhonen Postiliitosta ja plm. Kari Kuosa kutsuttuina asiantuntijoina osallistuivat 23-24.09.1989 Hotelli Leikarissa pidettyyn yhteiseen neuvotteluun. Työryhmässä käsiteltiin alustusten pohjalta Posti- ja telelaitoksen tulevaisuuden haasteista jäsenkunnallemme. Lisäksi pei­lattiin osastojemme nykytilaa ja tulevaisuutta. Erittäin laajojen ja perusteltujen selvitysten jälkeen osanotta­jat ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että yhdentymiskeskustelu­ja tulee jatkaa ammattiosastojemme toimikunnissa ja osastoko­kouksissa. Työryhmän mielipiteenä oli, että yhdistyminen tulee

 • parantamaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia​

 • parantamaan jäsenten edunvalvontaa

 • poistamaan organisaatioiden päällekkäisyyttä

 • mahdollistamaan jäsenten maksamien jäsenmaksujen entistä jär­kevämmän käytön.


   

Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta 1989

 

1989 vasemmalta Auvo Valojää, Kimmo Kosonen, Matti Mallat, Ismo Ihonen, Tuula Nerkko, Esko Huopainen, Raija Koivunen ja Matti Ojala.

Pj. Esko Huopainen, varapj, Raija Koivunen, sihteeri Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Leo Leskinen.

Jäseninä: Aila Ahtiainen, Eero Takki, Ari Laakso, Oili Saari, Kimmo Kosonen, Mirja Malmi, Anja Suutarinen.

Varajäseninä: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Matti Mallat, Tuula Nerkko, Asta Kivinen.

Toimikunta kokoontui 10 kertaa.

Postialueen pääluottamusmiehenä on Raimo Heikkilä Postiliiton Kouvolan osastosta ja

varapääluottamusmiehen Tuula Jurvanen Anjalankosken osastosta.

Postialueen työsuojeluvaltuutettuna on Hannu Kajander Postiliiton Kuusankosken osastosta.

Eri ammattiryhmien luottamusmiehinä osastostamme ovat:

Tele-autonkuljettajat Auvo Valojää, postiautonkuljettajat Seppo Järvinen, Kouvolan autohuoltopaikka Ismo Ihonen, Telen siivoojat Anja Paasonen, postinkantohenkilökunta Eero Takki, lajittelukeskushenkilökunta Kimmo Niemi, postinjakajat Raija Koivunen, sanomalehdenkantajat Seija Virkkula.

Maksaviajäseniä oli 30.9.1989

 • naisia 103​, miehiä 137​, eläkkeellä oli 57 henkilöä, vapaajäsen yksi henkilöä​. Yhteensä osaston jäsenmäärä 298.

Toimikunnan alaisuudessa on toiminut Automiesjaos.

Huvijaoksena toimi osaston toimikunta.

Urheilutoiminnan vetäjänä toimi Markku Matilainen.

Osastoamme on edustaneet seuraavat henkilöt eri tilaisuuksissa:

 • Kouvolan APJ:ssä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä,

 • Seppo Järvinen ja Matti Mallat

 • Kouvolan APJ:n VTY-jaoksessa: Raija Koivunen

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestössä: Raimo Heikkilä

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivillä: Esko Huopainen

 • Käsittelyn-, jakelun- ja kiinteistöhenkilöstön neuvottelupaivillä: Aila Ahtiainen ja Raimo Heikkilä

 • Autohenkilöstön neuvottelupäivillä: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Kari Laakso, Leo Leskinen, Erkki Mykknen ja Auvo Valojää.

 • Postialueen yhteistoimintaelin: Esko Huopainen, Raija Koivunen ja Raimo Heikkilä.


   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 • 1989 ammattiosaston aktiivi Aila Ahtiainen täytti 50 vuotta. 

Onnittelemassa vasemmalta Matti Ojala, Raimo Heikkilä ja Aila.

 • Yhteistyöstä Kaakkois-Suomen postipiirin alueella huolehti Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö. ​

 • Kouvolan postialueella on toiminut Postiliiton Anjalankosken​ Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen muodostama​ yhteistoimintaelin.

 • Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan ja Kuusankosken​ osastojen toimikunnat kokoontuivat Kouvolan​ kesäkotiyhdistyksen mökillä, Suolajärvellä. Osastojen tuleva​ toiminta ja tulevaisuuden haasteet osastotoiminnalle olivat​ kokouksen asialistalla.

 1. Järjestötiedon peruskurssi Forssassa: Aila Ahtiainen ja Mirja Malmi.

 2. Kiinteistöhenkilöstön koulutuspivät Kiljavalla: Mirja Malmi, Anja Yloutinen ja Arja Kärki.

 3. Nuorisovastaavien neuvottelupivillä Kimmo Kosonen.

 4. Luottamusmiespäivillä Saarijärvellä Seppo Järvinen.

 5. Jakelun mitoituspäivillä Kotkassa Eero Takki.

 6. Taloudenhoitajien peruskurssilla Kiljavalla Leo Leskinen.

 7. Luottamusmiesten koulutuspäivillä Kotkassa:

Ismo Ihonen, Raimo Heikkilä ja Auvo Valojää.

Atk:n peruskurssilla Äänekoskella Raimo Heikkilä.

Tiedotustoiminnan kurssilla Valkealassa: Raimo Heikkilä.

Työsuojelukursseilla Haukiputaalla ja Joensuussa Raimo Heikkilä.

Liittokokouksen johdosta retkeilypäiviä ei järjestetty Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö järjesti pikkujouluristeilyn Ruotsiin. Osastomme jäseniä osallistui risteilylle 11 henkilöä.

Teatteriretki tehtiin Lahden kaupungin teatteriin. Osallistuminen oli odotettua laimeampaa.

Postialueella on ilmestynyt henkilöstön lehti Tiekkari, johon osasto on voinut laittaa ilmoituksiaan. Ilmoitustauluja on käytetty tiedottamiseen, lisäksi suullinen tiedotus kahvitauoilla. Tarpeenvaatiessa postitettiin osaston jäsenille jäsenkirje.KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 21.04.1989 klo 18.00-21.00 Kouvolan Liiketalouden ja Ulkomaankaupan Instituutti Salpausselänkatu 57 Kouvola.

Läsnä: 75 edustajiston jäsentä ja SAK:n edustajina AKT:n puheenjohtaja Risto Kuisma ja piirisihteeri Kai Ritala, sekä kutsuttuna APJ:n kunniapuheenjohtaja Eino Henttu ja läsnäolo-oikeudelle Aatos Pennanen AKT.

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen käyden läpi seuraavia asioita lyhyesti:

 • SAK:n tulevaisuus

 • Työpaikkojen häviäminen paikkakunnalta

 • APJ:n työn kehittämisprojekti

 • TUL:n juhlajuna-asia

 • SAK:n asuntokannanotto

 • Asuntopolitiikka

Todettiin, että 75 edustajiston jäsentä oli täyttänyt ilmoittautumiskortin kokoukseen. Todettiin kokouskutsut osastoille ja edustajiston jäsenille lähetetyiksi ennen sääntöjen määräämää ajankohtaa ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi. Kokouskutsujen yhteydessä lähetetyt kokoussäännöt ja kokouksen asialista hyväksyttiin siten, että asialistan kohta 5 e) muutettiin kuulumaan, seitsemänjäseninen vaalivaliokunta.

Valittiin puheenjohtajaksi kohtiin 7-9 Kalevi Taavila. Muissa kohdissa puheenjohtajana toimi Lassi Ojanen.​​ Valittiin kaksi sihteeriä Martti Sorsa ja Esko Kupias​​ kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kerttu Rita ja Raimo Katajamäki

Valittiin viisi ääntenlaskijaa Marjatta Hölsö, Laila Boholm, Maija-Liisa Peltola, Virva Patrikainen ja Esa Etolin

Valittiin seitsemänjäseninen vaalivaliokunta: Pekka Lindeman pj., Ritva Johansson, Mariitta Aunela, Mauri Joutjärvi, Eila Mehtonen, Hannu Mönkkönen ja Maija Viersalo.

Valittiin viisijäseninen julkilausumavaliokunta: Kaija Räsänen pj., Anna-Liisa Laherto, Veikko Lehtinen, Kai Ritala ja Tuomo Makkonen

Puheenjohtaja Ojanen esitteli APJ:n toimintakertomuksen vuodelta 1988. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

Kalevi Taavila puheenjohtajana kohdat 7-9

Puheenjohtaja Taavila esitteli tuloslaskelman 1.1.-31.12.1988

Hyväksyttiin tulopuoli 49583,93 mk. Hyväksyttiin kulut 27563,00 mk. Hyväksyttiin ylijäämä 15020,93 mk. Päätettiin siirtää ylijäämä toimintapääomaan. Puheenjohtaja Taavila esitteli Taseen 31.12.1988. Todettiin vastaavaa ja vastattavaa puolet yhtäpitäviksi päätyen summaan 54883,88mk. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 1988. Puheenjohtaja luki Tilintarkastuskertomuksen vuodelta 1988.

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimihenkilöille Kouvolan APJ:n tileistä vuodelta 1988.

Valittiin Kouvolan APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1989 LASSI OJANEN.

VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI –89-90

Valittiin kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Hallituksen jäsen      Varajäsen

Esko Kupias Veturim.l. Martti Sorsa Raut.l. 72

Aino Hyvönen KVL:n Kiinteistöt.t. Ritva Hannola VTVL KVL os.

Jouni Ahola Sähköt.tek. Aulis Aunela Metalli 116

Aake Mankki AKT 33 Juha Koivula AKT 33

Kerttu Rita KTV 364 Mariitta Aunela KTV 364

Ritva Johansson KVL Liikeväki Marjatta Hölsö KVL Liikeväki

Mauri Joutjärvi Raut.l. 157 Juhani Kantola HRHL KVL os.

Riitta Kangaskolkka KVL-KSKN Liiket.tek. Laila Boholm KVL-KSKN Liiket.tek.

Kaija Räsänen KVL Lihanjal.t.t. Irmeli Lehtoluoma KVL Lihanjal.t.t.

Mauri Onttonen Raut.l. 72 Kalevi Taavila Rak.l. 60

Osmo Sallinen Rak.l. 624 Raimo Väätäinen Raut.l. 72

Harri Hohteri KVL Lihanjal.t.t. Hannu Mönkkönen Rak.l. 60

Valittiin APJ:n tilintarkastajiksi vuodeksi 1989 Markku Mikkola ja Pertti Suova. Varatilintarkastajiksi valittiin Aatos Pennanen ja Maire Puustinen.

AKT:n puheenjohtaja Risto Kuisman alustuksen keskeiset asiat:

 • Vakautusratkaisun hyväksyminen oli virhe, koska erkaantuvien määrä oli näkyvissä etukäteen.

 • Pahinta keskitetyissä, että matalapalkka-alat saavat pienimmät korotukset.

 • Historia on osoittanut, että keskitetyt antavat 1/3 korotuksen kehityksestä.

 • Ensi syksyn vakautusratkaisua tuskin syntyy.

 • Maan hallitus onnistunut pilaamaan näinkin hyvän taloudellisen tilanteen.

 • Verouudistus torso.

 • Työajan lyhennys myönnettävä keskitetyn ansioksi.

 • Jos toiminta rakentuu toiveille, ei voi onnistua.

 • Pitäisi tunnustaa tosiasiat, niin keskitetylläkin ratkaisulla olisi tulevaisuutta.

 • Edunvalvonnan onnistumisen edellytys olisi kolme sektoria: Teollisuus - Julkinen ala - Yksityinen Palveluala.

 • Edunvalvonta tärkein kysymys, organisaatio toisarvoinen asia.

 • Olisiko viisaampaa pyrkiä ohjaamaan kehitystä eikä niin kuin nyt, että kehitys pakottaa toimintaa.

 • Jos ay-liike ei kehity, merkityksen menettäminen väistämätöntä.

 • SAK:n vaikutusvalta laskenut 70-luvulta.

 • Byrokratia vieraannuttaa jäsenistöä järjestöstä.

 • Tarvitaan todellista ihmisten tarpeista lähtevää edunvalvontaa.

 • Järjestön oltava tarvittaessa itsekäs. Mielenosoitukset eivät riitä.

Piirisihteeri Kai Ritala:

Asuntopolitiikasta

 • Asunnottomille rakennettava riittävästi asuntoja.

 • Vuokra-asuntojen lisäystarve tuntuva.

 • Halpakorkoista asuntorahoitusta järjestettävä rahastoilla.

 • Nuorten asunnontarvitsijoiden ja opiskelijoiden asunnonsaantia helpotettava.

 • Myös kunnat ja rahoituslaitokset saatava vastuuseen vuokra-asuntojen tuotannosta.

 • Maakeinottelu estettävä.

 • Asunnoilla keinottelu lopetettava.

 • Vuokrasäännöstelyn lopettamisrajat lopetetaan.

 • Kunnat ottavat vastatakseen asunnonvälityksen.

 • Perustetaan yhteiskunnan hallinnassa oleva rakennusyhtiö tai –yhtiöitä.

 • Hallitus ja eduskunta tekevät tarvittavat päätökset pikaisesti (tavoite tänä keväänä).

Tonteilla keinottelu johtaa siihen, että vuokrataso nousee ja palkansaajan mahdollisuudet hankkia asunto heikentyy.

Kalevi Taavila kommentoi Kuisman puheenvuoroa:

 • Veropohjan laajentaminen – Verotuksen kiristyminen – valtionverotaulukot alentuneet- äyrin hinnankorotukset antavat monelle väärän kuvan asioista.

 • Hintojen kohoaminen pilviin Kouvolassa johtuu pääkaupunkiseudun imusta ja oma syynsä on pankkien löysillä rahamarkkinoilla.

 • Perimmäinen syysmaapula kyllä ihmetyttää näin harvaanasutussa maassa.

 • Kiinteistöveroon olisi SAK:n otettava tiukka kanta 0,6% ja 0,3 % asunnon arvosta tietää melkoista veronkorotusta.

Teppo Kemppi:

 • Ihmetellä täytyy tiedotusvälineiden markkinoimaa ajatusta, että suomalaisilla menee hyvin. Tuunasten ja Kourien miljoonakaappaukset kyllä tulevat uutisiin, mutta palkankorotuspennit harvemmin.

 • Todellisille rahanvartijoille terveisiä, että jotakin täytyy tehdä pian.

 • Hirvittää lasten tulevaisuus, miten he aikanaan pystyvät hankkimaan asuntoja.

 • SAK:lainen väki ei pysty nykyäänkään mitään kulutusjuhlia pitämään.

Kvl-Kskn Liiketyöntekijöiden kirjelmän johdosta tehty kannanotto päätettiin käsitellä.

Kaija Räsänen esitteli julkilausumavaliokunnan esityksen kokouksen julkilausumaksi. Esitys hyväksyttiin sellaisenaan ja päätettiin viedä julkilausuma tiedotusvälineille.

Puheenjohtaja Ojanen tiedotti: Vapunaaton tanssiaiset 30.4 Meksikossa.Työväen yhteinen vappujuhla pidetään perinteisesti.

 • Pekka Lindeman pyysi ymmärrystä alkavan lakkotilanteen johdosta.

 • Aatos Pennanen selvitti lakkorajoja.

 • Tiedotettiin, että hallituksen järjestäytymiskokous 25.4. klo 18.00 APJ:n toimistolla, Kalevankatu 11.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

 


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry. EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 21.04.1989

 

Edustajisto antaa täyden tukensa SAK:n asuntopoliittisille vaatimuksille edellyttäen, että paikallisjärjestön toimialueella turvataan riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto ja estetään keinottelu asuntomaalla sekä asuntopulalla.

Kouvolan APJ:n edustajiston kokous tuomitsee kauppaliikkeiden aukioloaikojen laajentamisen nykyisestään, nyt työehtosopimuksessa sovitusta tasosta eteenpäin. Kauppaa säätelevät aukioloaikoja rajoittavat lait tulee Suomessa säilyttää nyt hyväksytyllä tasolla. Liikealan ammattiliitto sopi nyt sopimusteitse sen rajan minkä yli asiassa ei enää voi mennä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on muutenkin ilmeisesti Euroopan yhteisö huumassaan poistamassa kaikkia rajoituksia, mitkä säätelevät palvelualojen toimintaa. Palvelualojen ammattiliittojen tulee tässä vaiheessa kehittää ja voimistaa omaa sopimustoimintaansa sille tasolle, että jos laeista poistetaan aukioloaikoja säätelevät rajoitukset, niin liittokohtaisesti tulee omilla työehtosopimuksilla turvata työntekijöille nykyiset työajat. Kun lainsäädäntöä kehitetään yhä väljemmäksi, niin ammattiyhdistysliikkeelle ei jää kuin yksi keino puolustaa jäsenistöään. Oma työehtosopimustoiminta ja oma liittokohtainen joukkovoima.

Päivähoitoa tulee kehittää siten, että se elää vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Tällainen palveluiden paikkakunta niin kuin Kouvola on, voi palvella paikkakuntalaisia järjestämällä riittävän määrän lastenhoitopaikkoja kaikkina vuorokauden aikoina, kun tarvetta esiintyy. Päivähoitopaikan saaminen ei saa muodostua lasten vanhemmille esteeksi työelämän palveluksessa oloaikana. Kouvola elää palveluista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia kunnalliset palvelut myös palveluelinkeinojen työntekijöille heidän työajoistaan riippumatta.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

AIKA: 22.11.1989 klo 18.30 - 20.15 Kouvola-talo /

musiikkisali. LÄSNÄ: 74 edustajiston jäsentä, SAK:n edustaja ympäristösihteeri Markku Wallin ja APJ:n kunniapuheenjohtaja Eino Henttu

Puheenjohtaja Lassi Ojanen kertoi avaussanoissaan TUPO -neuvotteluista ja niiden seuraamusvaikutuksista. Toimintasuunnitelman teko, tietokoneen hankinta ja sen käyttö kaikkien yhteiseksi eduksi oli myös esillä avaussanoissa.

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 74 osastojen edustajaa, sekä kunniapuheenjohtaja Eino Henttu ja SAK:n ympäristösihteeri Markku Wallin.

Todettiin kokous sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokoukselle laadittu asialista sillä muutoksella, että kohta 10 käsitellään kohdassa Kokoussäännöt hyväksyttiin muutoksitta.

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sääntöjen mukaan yhdistyksen puheenjohtaja Lassi Ojanen.
 2. Kokouksen sihteereiksi valittiin Juha Koivula ja Kaija Räsänen.
 3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Aunela ja Eila Salmi.
 4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Karttunen, Pekka Lindeman, Riitta Kangaskolkka, Virva Patrikainen ja Osmo Sallinen.
 5. Vaali- ja julkilausumavaliokunnan jäseniksi valittiin Mauri Onttonen puheenjohtajaksi, sekä Jorma Gardemaister, Kaija Mönkkönen, Esa Etolin ja Juha Niemivirta.

SAK:n edustaja ympäristösihteeri Markku Wallin selvitti hyvin laajasti meneillään olevaa TUPO kierrosta, maan taloudellista tilannetta, valtion ja työnantajien tarjouksista.

Alustuksen pohjalta käytiin keskustelua, jonka jälkeen Markku Wallin tarkensi niitä asioita joihin oli puheenvuoroissa puututtu.

Puheenjohtaja esitteli vuodelle 1990 laaditun toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti Toimintasuunnitelman ohessa ollut tapahtumakalenteri saatettiin kokousväelle tiedoksi.

PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA VUODELLE 1990

Hallituksen esitys kolme markkaa henkilöjäsen vuodessa tuli yksimielisesti hyväksyttyä. Raimo Heikkilä tiedusteli onko vapaajäsenistä maksettava, puheenjohtaja selvitti, että jäsenmaksu maksetaan kokonaismäärän mukaan.

Puheenjohtaja esitteli talousarvion, jonka loppusumma päättyy lukuun 64060mk. Talousarvio esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistykselle hankittava tietokone tullaan rahoittamaan edellisten vuosien ylijäämällä ja sen vuoksi hankinta ei näy talousarviossa.

Rakennusliiton osaston no 579 tekemä esitys hallitukselle päivärahojen ja kulukorvausten verotuksen palauttamisesta vuoden 1988 tasolle, oli saanut hallitukselta yksimielisen tuen ja kokous yhtyi osaston ja hallituksen kantaan ja päätti lähettää asian SAK:n hallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten.

Mauri Onttonen esitteli julkilausuman, joka hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla päätettiin lähettää Kouvolan kaupungin hallitukselle esitys, joka on julkilausumassa mukana.

TSL:n järjestämät iltamat Mexikossa merkittiin tiedoksi.

TUL:n liittojuhlille osallistujille oli lähetetty kyselykaavake ja vastanneiden kesken arvottiin kaksi 500 mk:n arvoista lahjakorttia. Onnettarena toimi Eila Salmi. Ensimmäisen lahjakortin voitti Postiliiton Kouvolan osaston jäsen Raija Koivunen ja toisen lahjakortin voitti SEL:n osasto 40:n jäsen Salme Kolehmainen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.15.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. EDUSTAJISTON KOKOUKSEN KANNANOTTO 22.11.1989

 

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous ei voi hyväksyä kaavailtuja uusia rautateiden ratalinjaushanketta, joita eri etupiirit kilpaa esittävät, vieläpä VR:n pääjohtajan kannustamana. Edustajiston mielestä ei ole järkevää lähteä rakentamaan uutta Savonradan oikaisua ns. HELEMI -rataa, eikä toteuttaa HELI linjausta eteläisen vaihtoehdon mukaisesti Koskenkylästä rannikon kautta Luumäelle.

Kumpikaan linjaus ei ole taloudellisesti perusteltavissa.

Nykyisen rataverkon tehokkaampi hyödyntäminen ja sen kehittäminen säästää kymmeniä miljoonia yhteiskunnan verovaroja.

Olettamukset siitä, että Kotkasta ja Mikkelistä muodostuisi Helsingin työssäkäynti lähiöitä tällä väestökasvulla eivät ole uskottavia, koska jo matkakustannukset muodostuvat esteeksi laajemmalle työssäkäynnille pääkaupunkiseudulla.

Ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen työväenliikkeen tulee kaikin mahdollisin keinoin ja toimenpitein vaikuttaa sen suuntaiseen kehitykseen, että työpaikat tulee kaikessa suunnittelussa rakentaa sinne missä on työvoimaa, eikä lähteä suunnittelemaan ihmisten työssäkäyntimahdollisuuksia Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle.

Jos uutta rataverkkoa on tarvetta laajentaa ja rakentaa, niin ensisijainen ja kannattavin vaihtoehto olisi oikorata Helsingistä - Koskenkylän kautta Kouvolaan ns. HELI:n pohjoinen vaihtoehto. Tällä linjauksella saataisiin Kouvolan uudenaikaisen ratapihan investoinnit hyödynnettyä ja rautateiden työpaikat säilytettyä siellä missä on työntekijät ja heidän asuntonsa.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. esittää Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kouvolassa järjestettäisiin korkean tason liikennepoliittinen seminaari, jonka koolle kutsujana olisi Kouvolan kaupunki. Pohjois-Kymenlaakson kehityksen kannalta on erittäin tärkeää viheltääkö ”kalakukko” Kouvolassa ja mistä kulkee tulevaisuuden rautatie.


KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1989

 

 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet

APJ:n toimintaan.

AY-LIIKE:

APJ -tutkimus / TUL -projekti suunnittelukurssi

SEL -liittokokousvaalit

 

TYÖNANTAJAT:

 • liikealan aukioloajat

 • hyvä” työllisyystilanne paitsi TEVA -ala

 

KUNTA/KUNNAT:

 • hallinnon uudistus edennyt tulosjohtamisen kehittelyyn joka on edellyttänyt suurta valppautta.

 

VALTIO:

 • kymi neuvottelukunta

 • verouudistus aiheutti keskustelua (uskottavuus) – lausunto investointiohjelmaan (toivelista) – työvoimatoimikunnassa toimiminen

 

 1. EDUNVALVONTA TYÖNANTAJIIN PÄIN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

ammattiosastojen

tukeminen

 • TYÖTAISTELUTILANTEET

ei tukipyyntöjä

 • TYÖLLISYYSASIAT

työllisyystilanne ollut kohtuullisen hyvä, TEVA työntekijöiden työllistäminen ollut huolena. Laitettu kirjelmä kaupungille.

 • KANNANOTTO

syyskokouksessa HELI -rata-asiassa lähtien siitä, että vanhoja ratoja parantamalla päästään parhaaseen tulokseen ja työpaikat on luotava sinne missä työvoimakin on. Esitettiin liikennepoliittista seminaaria Kouvolaan.

 

 1. VAIKUTTAMINEN KUNNAN JA VALTIOVALLAN PÄÄTÖKSIIN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

elinkeinopolitiikka

 • JULKISET TYÖPAIKAT

seurattu huolestuneena julkisensektorin työpaikkakehitystä. Erityisesti VR ja Posti-Tele näiden siirtyessä liikelaitoksiksi vuoden vaihteessa.

sosiaalipolitiikka

 • LASTEN PÄIVÄHOITO

päivähoitopaikkojen lisäämistä on vaadittu kunnallisissa luottamustoimissa olevien henkilöiden välityksellä (kevätkokouksen kannanotossa maininta)

 • ASUMINEN

vuokra-asuntotuotannon lisäämistä on vaadittu edusmiesten kautta. (kevätkokouksen kannanotto)

ympäristöpolitiikka

 • osallistuttu lääninneuvottelukunnan kautta ympäristöpoliittisiin asioihin.

 • HELI -radan vaihtoehdot

koulutuspolitiikka

 • koululuentoja pidetty ammattikouluissa ja kurssikeskuksessa.

 • edustajat johtokunnissa.

 

kulttuuri ja vapaa-aika

 • kulttuurin hoito annettu TSL:n Kouvolan Seudun Opintojärjestön hoidettavaksi. Taloudellista ja henkistä apua on annettu mahdollisuuksien mukaan.

Kabareen teossa on oltu mukana.

 • erimuotoista vapaa-ajan toimintaa on pyritty edistämään mm. välittämällä tapahtumista tietoa osastoille ja järjestämällä retkiä tapahtumiin.

 

 1. KOULUTUS

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

jäsenten peruskoulutus

 • pidimme edunvalvonnan ay-koulun

 

APJ:n aktiivien koulutus

 • hankimme ay-koulun johtoryhmälle Työsuojelukoulun vetäjäkoulutuksen.

 • suoritettiin oppilashankinta tammikuussa 90 käynnistyvään ay-kouluun.

 • APJ tutkimukseen liittyvän APJ toiminnan kehittämiskurssin kävi Pohjolan Opistolla neljä hallituksen jäsentä.

Tulevaisuusverstas tuotti tehokkuusajattelun lisäksi idean hankkia APJ:lle

tietokone, jota hyödynnettäisiin osastojen tarpeisiin APJ:ön omien tarpei-

den lisäksi.

 

 1. TIEDOTUS

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

SISÄINEN

 • hoidettu osastoihin pääasiassa kiertokirjeillä, lisäksi julkaistu järjestökalenteri saapuneiden tietojen perusteella.

 • puhelinkontaktia on käytetty kiireellisissä tilanteissa.

 • SAK:n piirisihteeri Kai Ritala on ollut hallituksen kokouksissa mukana.

 • asiakohtaisia kirjeitä on lähetetty suoraan asianhoitajille esim. opintosihteerit.

 • edustajiston kokouksissa on tiedotettu tapahtumista.

 • osastojen puheenjohtajille on pidetty erillisiä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

ULKOINEN

 • puffi” TUL:n liittojuhlajunasta. – APJ:n oma lehti.

 • paikallinen lehdistö. – ammattialoittain

 

 1. JÄRJESTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

järjestäytyminen osastoihin

 • ei erillistä kampanjaa

 

osastojen järjestäytyminen APJ:öön

 • käyty esittelemässä APJ:n toimintaa Elimäen KTV:n osastolla 28.9.-89.

 

 1. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

Liikunta,

vappujuhlat,

rauhantyö,

jne.

 • pilkkikisat pidettiin AKT:n osasto 33 majalla Hillosensalmella Repovedellä.

 • osallistuttiin vapunaaton tanssiaisten järjestelyihin.

 • järjestimme Työväen yhteisen vappujuhlan, jossa pääpuhujana oli SAK:n kolmas puheenjohtaja Raimo Kantola ja rakennustyöläistenliiton puheenjohtaja Pekka Hynynen.

 • osallistuttiin rauhanmarssitoimikunnan työskentelyyn ja rauhanpäiville Tampereelle.

 • osallistuimme TUL:n liittojuhlaan ja seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Olimme mukana työväestön yhteisessä pikkujoulutapahtumassa, jossa esitettiin osia ”kabareesta”.

 

 1. MUUT TEHTÄVÄT

 

 • FINNOIL –yhteistyö

 • Osallistuttiin neljän palkansaajajärjestön yhteistoiminnan kehittämiseen

 

 1. TOIMINTA-ALUE

KUNTA

APJ:N JÄSENOSASTOT

APJ:N KUULUMATTOMAT

 

lukumäärä

jäsenmäärä

lukumäärä

jäsenmäärä

Kouvola

36

12488

1

20

Valkeala

2

351

2

120

Elimäki

1

112

1

n. 200

Yhteensä

39

12951

4

340

 

 1. TOIMIELIMET JA EDUSTUKSET

EDUSTAJISTO

kokousten määrä 2

edustajaperuste

yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti 200 asti ja siitä alkaen 250 kohti

 

edustajiston koko

155 henkilöä

 

miehiä 102 naisia 53

yhteensä 155

 

varajäseniä

 

 

miehiä 90 naisia 56

yhteensä 146

 

HALLITUS

kokousten määrä 10

 

 

hallituksen koko

puheenjohtaja+24

 

miehiä 8 naisia 5

yhteensä 13

 

varajäseniä

 

 

miehiä 7 naisia 5

yhteensä 12

 

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

(pj) Lassi Ojanen

HRHL:n os. 20

 

 

Esko Kupias

VETURI

Martti Sorsa

RL 72

Aino Hyvönen

KIINTEISTÖ

Ritva Hannola

KIINTEISTÖ

Jouni Ahola

SÄHKÖ

Aulis Aunela

METALLI 116

Aake Mankki

AKT 33

Juha Koivula

AKT 33

Kerttu Rita

KTV 364

Mariitta Aunela

KTV 364

Ritva Johansson

LIIKEVÄKI

Marjatta Hölsö

LIIKEVÄKI

Mauri Joutjärvi

RL 157

Juhani Kantola

HRHL 20

Riitta Kangaskolkka

LIIKEVÄKI

Laila Boholm

LIIKEVÄKI

Kaija Räsänen

SEL

Irmeli Lehtoluoma

SEL

Mauri Onttonen

RL 72

Kalevi Taavila

RAKSA 60

Osmo Sallinen

RAKSA 624

Raimo Väätäinen

RL 72

Harri Hohteri

SEL

Hannu Mökkönen

RAKSA 60

 

JAOSTOT

kokouksia

puheenjohtaja

työ- ja talous

5

Lassi Ojanen

koulutus

8

Juha Koivula

nais

3

Kerttu Rita

VTY

2

Kalle Karttunen

vapaa-aika

3

Martti Sorsa

 

TYÖRYHMÄT

tehtävä

vetäjä

TUL:n liittojuhlaprojekti

 • jäsenten aktivoiminen osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin

 

Juha Koivula

 

EDUSTUKSET

TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö ry.

Esko Kupias

Martti Sorsa

Juha Koivula

 

Kymen lääninneuvottelukunta

Kerttu Rita

Esko Kupias

 

LNVK työvaliokunta

Esko Kupias

 

Työvoimatoimikunta

 

varalla

Tuomo Makkonen

Aino Hyvönen

Juha Koivula

Aune Keskinen

 

Ammatillisen kurssikeskuksen johtokunta

Pekka Lindeman

 

valtuusto

Kari Lainisto

Lassi Ojanen

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLIS-

JÄRJESTÖ RY. 

 

Osasto:

01 Elimäen Kunnantyöntekijät ja Viranhaltijat KTV ry. 459 jäsentä

02 HRHL:n Kouvolan osasto 20 ry. 1352 jäsentä

03. Korian - Kouvolan Puunjalostajat ry. 110 jäsentä

04. Kouvolan Autokorjaamotyöväen ammattiosasto ry. 245 238 jäsentä

05. Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat KTV ry. 364 664 jäsentä

06. Kouvolan Kiinteistötyöntekijät ry. osasto 33 257 jäsentä

07. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. osasto 015 230 jäsentä

08. Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto KTV ry. osasto 96 320 jäsentä

09. Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijät ry 1597 jäsentä

10. Kouvolan Leipomo ja Elintarviketyöläisten osasto 122 330 jäsentä

11. Kouvolan Lihanjalostustyöntekijäin ammattiosasto ry. 40 377 jäsentä

12. Kouvolan Liikeväki ry. 839 jäsentä

13. Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto 116 ry. 710 jäsentä

14. Kouvolan Puhelinasentajat ry. 231 jäsentä

15. Kouvolan seudun Autoalantyöntekijät ry. osasto 033 602 jäsentä

16. Kouvolan seudun Linja-autohenkilökunta ry. osasto 113 197 jäsentä

17. Kouvolan seudun Sähkölaitoksen työntekijät ry. 74 jäsentä

18. Kouvolan seudun Tietyöntekijät ry. osasto 108 99 jäsentä

19. VTVL:n Kouvolan seudun ry. 163 142 jäsentä

20. Kouvolan seudun Sähköalantyöntekijät ry. osasto 29 239 jäsentä

21. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry. osasto 66 255 jäsentä

22. Kouvolan Vaatetustyöntekijät ry. osasto 131 250 jäsentä

23. Kouvolan Villa- ja Sukkatyönväen ammattiosasto 152 ry 255 jäsentä

24. Maa- ja Vesirakennusala no 548 Kouvola 198 jäsentä

25. Postiliiton Kouvolan osasto ry. osasto 124 264 jäsentä

26. Postiliiton Kaakkois-Suomen Kassapalveluhenkilöt ry. 278 jäsentä

27. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 60 Kouvola 546 jäsentä

28. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 162 Kouvolan Maalarit. 140 jäsentä

29. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 216 Koria 112 jäsentä

30. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 579 Kouvolan Putkiasentajat 121 jäsentä

31. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 624 Kouvolan Muurarit. 68 jäsentä

32. Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry 305 jäsentä

33. Rautatieläisten Liiton osasto 45 ry 35 jäsentä

34. Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry 489 jäsentä

35. Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry 45 jäsentä

36. Rautatieläisten Liiton osasto 157 ry. 204 jäsentä

37. TEKERI:n Kouvolan osasto 20 ry. 83 jäsentä

38. Valkealan kunnan Työntekijät ja Viranhaltijat KTV 347 203 jäsentä

39. Valkealan Sairaalahenkilökunta KTV 336 ry. 160 jäsentä

40. Veturimiesten Liiton Kouvolan osasto ry. 658 jäsentä

Yhteensä: 13271 jäsentä

 

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.                 VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1.3.1989-28.2.1990

Levottomuudet ympäri maailmaa ovat varjostaneet toimintakautta. Alkuvuoden opiskelijamellakat Kiinassa ja loppuvuoden tapahtumat Romaniassa ja Neuvostoliitossa ovat järkyttäneet koko maailmaan. Tapahtumat Itä-Saksassa ja Berliinin muurin avautuminen ovat myös muistiin merkittäviä asioita.

Valtion rautateiden ja Posti- ja telelaitoksen liikelaitokseksi muuttuminen vuoden 1990 alussa on ollut uutisaiheena alkuvuodesta. Henkilöstösupistukset sekä haja-asutusalueiden postitoimipaikkaverkkoa koskevat lakkautussuunnitelmat ovat uutisvälineissä esillä päivittäin.

Jaostotoimintamme on painottunut ensisijaisesti koulutusasioiden pohtimiseen ja järjestelyihin. Ammattiosastojen liittokokouksiin on osallistunut jaostomme jäseniä. Myös TUL:lin liittojuhlat ovat esillä.

VTY -jaoston pitkäaikainen varapuheenjohtaja ja jaoston jäsen Harry Holm poistui keskuudestamme 20.1.1990. Muistamme Harrya ja hänen tekemäänsä pitkäaikaista Ay-työtä kiitollisuudella.

VTY järjesti luottamusmiesten koulutuspäivän 4.4.89. Jäsenosastojemme luottamushenkilöt osallistuivat runsaslukuisesti. VTY -jaosto järjesti yhteiskuljetuksen.

VTY -jaosto järjesti oppilashankintaa arkistonhoidonkurssille. Kurssi järjestettiin 7.-8.10.1989. Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen ja selvitti monia arkistonhoitoon liittyviä asioita.

Jatkokurssi: Järjestötoiminnan suunnittelu ja kehitys sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet, yhdessä Lahden jaoston kanssa järjestettiin kutsukurssina.

Jaoston jäseniä on osallistunut eri liittojen, SAK:n ja VTY:n järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat VTY -jaostojen neuvottelupäiville.

Tiedotettiin vappujuhlista ja osallistuttiin eri paikkakunnilla.

Tiedotettiin TUL:lin liittojuhlasta ja osallistuttiin juhlaan ja yhteiskuljetukseen rautateillä.

Risto Honkanen VTY:stä vieraili jaostomme kokouksessa. 6.3.89.

Jaoston kesätapahtuma järjestettiin 28.7.89 Jaalan Ruhmasjärvellä sihteerin mökillä.

Jaoston pikkujoulua vietimme 1.12.1989.

JAOSTON KOKOONPANO

Varsinaiset jäsenet                                          Varajäsenet

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja

Kalle Karttunen VML:n KVL os.                     Touko Laitinen

Varapuheenjohtaja Harry Holm VTVL os. 108      Reijo Mäki

Sihteeri Marjatta Riuttala PL os. 01                    Maire Ikkala

Raija Koivunen PL:n KVL:n os.                         Tuula Nerkko

Taisto Viitalo RL os. 32                                   Olavi Immonen

Pauli Lehtonen RL os. 97                                Heikki Salovirta

Ritva Hannola VTVL os. 163                              Sylvi Niemi

Martti Sorsa RL os. 72                                      Pauli Iivarinen

Eero Matintalo RL os. 157                                Mauri Joutjärvi

Tilintarkastajina ovat toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.


 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN NAISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1989

 

Naisjaoston puheenjohtajana on toiminut usean vuoden ajan Eila Mehtonen. Eila Mehtosen muutettua heinäkuussa Kuopioon naisjaosto valitsi puheenjohtajaksi Kerttu Ritan jatkamaan.

Naisjaoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana apj:n, TSL:n ja omien ammattiosastojen toiminnassa, joten pelkkä naisjaoston toiminta ei anna oikeaa kuvaa jaoston jäsenten ay-aktiivisuudesta.

NAISJAOSTO

Mehtonen Eila puheenjohtaja kevät puoli, Rita Kerttu puheenjohtaja syksy puoli, Hakkarainen Rauha sihteeri, Hyvönen Aino rahastonhoitaja

Naisjaoston kokouksiin ja toimintaan ovat olleet tervetulleita APJ:n jäsenosastojen naiset.

 • Pilkkikisat AKT:n majalla. Naisjaosto keitti rokan ja kahvit.
 • Vapunaaton tanssiaisten Kukkahattujen ym. myyjäistavaroiden tekotalkoisiin osallistuttiin, sekä buffetin pitoon.
 • Vappumarssissa mukana.
 • TUL:n liittojuhlat kesäkuussa. Naisjaoston jäseniä mukana.
 • Naisjaosto järjesti Eilalle lähtiäiset heinäkuussa.
 • Lokakuu ay-naisten opintopäivät. Osallistuttiin.
 • Evakkotorilla olimme ”ullakon tyhjennys myynnissä”.
 • Marraskuussa Kirpputori Puistoportissa.
 • Osallistuimme APJ:n ja TSL:n yhteiseen pikkujoulu ja ”Kabaree” iltaan. Naisjaosto hoiti buffetin.​ Naisjaoston jäsenet osallistuivat myös näyttelijänä, kuin myös kirjoittajana kabareeseen.
 • Joulukuussa naisjaosto vietti pikkujoulu iltaa.

Ei ollut vapaa-ajan ongelmia ”Kabaree” harjoitukset olivat siksi tiiviit.

Tämän lisäksi naisjaoston naisia on mukana APJ:n toiminnassa hallituksen jäsenin


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com