Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 24.4.2019

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON TOIMIKUNNAN    JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

3.1.1996 KLO 18.30- 20.00 Ravintola Neville, Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen.

Kokouksesta on lähetetty kutsu toimikunnan varsinaisil­le- ja varajäsenille sekä osaston luottamusmiehille 18.12.1995. Kokous katsottiin oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Osaston edustajat Hannu Kajander ja Raimo Heikkilä luovuttivat osaston lahjan, kristallikolpakon ja osaston kunniakir­jan työterveyshoitaja Kaarina Tähtiselle hänen vaihta­essaaan työpaikkaa.

Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Unto Johannes Kajander.

Osaston sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä ja va­rasihteeriksi Leo Leskinen. Valinnat olivat yksimieli­siä.

Osaston taloudenhoitajaksi valittiin yksimielisesti Leo Leskinen.

Osaston lomavastaavaksi valittiin yksimielisesti Unto Autio.

Osaston tiedotussihteeriksi valittiin yksimielisesti Raimo Heikkilä.

Osaston opintosihteeriksi valittiin yksimielisesti Tero Kelkka.

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin yksimielisesti Tero Kelkka.

Osaston edustajiksi Kouvolan Seudun apj:n edustajiston kokoukseen valittiin Tero Kelkka, Pekka Keränen ja Leo Leskinen.

Postiliiton neuvottelupäivien 12-13.10.1996 järjestelytoimikuntaan valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Hannu Kajander ja Tero Kelkka. Tarpeenvaatiessa järjestelytoimikuntaan voidaan valita täydennystä.

Kokouskutsu


 

Kevätvuosikokous päätettiin pitää lauantaina 24.02.1996 klo 15.00 Ravintola Figarossa Kuusankoskella. Kokous­kut­su pää­tet­tiin julkaista Postimies-lehdessä ja työ­paikkojen ilmoitus­tauluilla. Päätettiin jär­jestää osas­ton kustantama kul­jetus Savonlinjan vuoroilla Kuusan­koskelle.


 

 

Päätettiin osallistua kahdella radio-ohjelmalla SBC-radiossa toimitettavaan ay-ohjelmasarjaan. Ohjelmat tehdään suo­rina lähetyksinä maaliskuun 13 ja toukokuun 8 päivinä klo 10.00. Maaliskuun 8 päivän ohjelmassa luottamus­miehet Tero Kelkka ja Leo Leskinen kertovat postinja­ka­jan ja postiautonkuljettajan työstä. Touko­kuun oh­jelma on vielä mie­tinnässä.

Osaston tilinkäyttöoikeus päätettiin antaa puheenjohta­ ja Esko Huopaiselle ja taloudenhoitaja Leo Leskiselle.

SAK:n maakuntatyön neuvottelukokoukseen 25.1.1996 va­littiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Hannu Ka­jander ja Tero Kelkka.

Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen kävivät eduskunnassa tapaamasssa Postin hallinto­neuvoston jäsen Antero Kek­kosta ja kansanedustaja Valto Koskea. Kekkoselle luovu­tettu kir­je liit­teenä.

Postiliiton hallitukselle osoitettu kirje liitteenä.

Pj. Esko Huopainen päätti kokouksen klo 20.00.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston syysvuosikokouksen pöy­täkirja
23.11.1996 klo 17.30-19.00 Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvotteluhuone. Osaston puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana pois nukkunei­den muistoksi. Kokouksesta on tiedoitettu 6.11.1996 päivätyllä jä­sentiedotteella, mikä lähetettiin jäsenistölle kir­jellä koti­osoitteeseen. Ko­kous to­det­tiin lail­li­ses­ti kool­le kut­su­tuk­si ja pää­tös­val­tai­sek­si. Kokouksen osallistujille jaettu kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta. Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Leo Les­kinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Valli ja Seppo Järvinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Oksanen, Markus Pulsa ja Matti Tanttari. Kokouksen jälkeen pidetään postin yhteinen pikkujoulu. Leo Leskinen esitteli osaston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuo­delle 1997. Toimn­tasuun­ni­tel­ma ja talousarvio hy­väk­syt­tiin esi­te­tys­sä muo­dos­sa.

Toimikunnan puheenjohtajaksi esitettiin Esko Huopaista ja Tero Kelkkaa. Käytiin lippuäänestys. Annettuja ääniä oli 28 kpl, joista Tero Kelkka sai 15 ja Esko Huopainen 13. Osaston toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin TeroKelkka (kuvassa).

Päätettiin toimikunnan kooksi 10 varsinaista- ja 10 varajäsentä. Osaston toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi esitet­tiin: Autio Unto, Jurvanen Tuula, Jyräs Teu­vo, Ka­jan­der Han­nu, Koivunen Raija, Kujala Ei ra, Mä­kelä Ar­ja, Peippo Jukka, Valli Pekka, Vesa Lotti, Tuula Nerkko, Esko Huopainen, Seppo Järvinen ja Asta Kivinen. Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen kietäytyivät ehdokkuu­destaan. Käytiin suljettu lippuäänestys. Toimikuntaan valittiin: Suluissa äänimäärä. Autio Unto (19),Jur­va­nen Tuu­la (14), Jy­räs Teu­vo (15), Kajan­der Hannu (20), Koivunen Raija (15), Mäke­lä Ar­ja (11), Val­li Pek­ka (16), Eira Kujala (12), Es­ko Huopainen (19) ja Asta Kivinen (11).
Toimikunnan varajäseniksi valittiin:

1 Peippo Jukka

2 Järvinen Seppo

3 Lotti Vesa

4 Pulsa Markus

5 Henttu Arja

6 Viitanen Vesa

7 Takki Eero

8 Laakso Kari

9 Nerkko Tuula

10 Nurmela Visa

Osastolle valittiin automies-, käsittely-, jakelu- ja Kuusankosken jaos. Varsinaisiksi tilintarkajiksi valittiin Risto Marttila ja Kari Hulkkonen. Varatilintarkastajiksi valittiin Tommi Oksanen ja Kari Pekkarinen. Saadun selvityksen pohjalta päätettiin, että Suolajär­ven kesänviettopaikan tontin mahdollisesta os­tamisesta päätetään ylimääräisessä osaston kokoukses­sa. Kokous pidetään, kun hinta on tiedossa. Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 19.00.

 

POHJOIS- KYMENLAAKSON OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 1996

YLEISTÄ

Työllisyyden hoito oli maan hallituksen tärkein asia. Hallitus lupasi puol­ittaa työttömien määrän vuoteen 2000 mennessä. Postiliiton työttömien jäsenten määrä on jonkin verran noussut. Myös osaston iäkkäitä jäseniä on siirtynyt kortistoon odottamaan työttömyyseläkettä.

Postipankki supisti verkostoaan lopettamalla pankkipalvelut vajaasta nel­jäsosasta nykyistä postiverkkoa. Postin palvelut saa jatkossa entistä useam­min esimerkiksi paikallisen kaupan yhteydestä. Pohjois-Kymenlaaksossa muutok­set koskivat Kouvola 10, Kouvola 16, 

Postipankki on ilmoittanut lakkauttavansa pankkipalve­lut tänä syksynä Utin-, Vuohijärven-, ja Kannuskosken postikonttoreista. Postipalveluja voidaan jatkossa tar­jota esimerkiksi paikallisen kaupan yhteydessä toimi­vasta palvelupisteestä. Yhteistyöllä paikallisen yrit­täjän kanssa voidaan turvata postipalvelujen taso paik­kakunnalla. ­Pos­teis­ta saa­ta­vi­en pank­ki­pal­ve­lu­jen su­pis­ta­mi­nen ja Pos­tin pal­velu­tar­jon­nan muutta­mi­nen pe­rustuu Posti­pan­kin ja Pos­tin vii­si­vuoti­seen yh­teis­työsopimuk­seen. Ver­kos­touu­dis­tuk­sen taustal­la on kont­toriasioin­nin sel­keä vä­henemi­nen. Konttoriverkon muutoksilla ei saa olla vaikutusta postin kulkuun eikä jakeluun. Pos­tin on huolehdittava työntekijöistään niin, että mah­dollisimman moni säilyttää työpaikkansa Postissa. Käy­tännössä monelta edellytetään esimerkiksi kokonaan uu­siin tehtäviin siirtymistä toisaalle konserniin tai työssäkäyntipaikkakunnan vaihtoa. Postikilpailun avau­duttua se ei saa merkitä kansalaisten saattamista eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa vuoksi.

Haja-asutu­salueiden asukkaiden elinolosuhteita ei saa ehtisestään heikentää.

Kahden yhtiön postitoimintalupa on valtioneuvoston käsittelyssä.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Postiliiton sääntömääräinen liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 23-24 huhtikuuta Tampereella ja syyskokous 19-21 marraskuuta Kiljavan opistolla.

 

Työterveyshoitaja Kaarina Tähtiselle (kuvassa) myönnettiin osaston kunniakirja osaston henkilöstön hyväksi tehdystä työstä.

 

Työttömien puolesta oltiin suunnittelemassa keskusjärjestöjen päivän työn­seisaus­ta 10.5, mikä peruttiin. SAK:n hallituksen päätöksen mukaisesti myös Postiliiton ilmoittamat järjestölliset toimenpiteet peruttiin.

Palkkoja korotettiin 1.10.1996 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuk­sella, jonka suuruus on 110 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,3%.

Merita pankin kutsu järjestöiltaan. Osaston edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen.


Hilkka Etelävuori jäi elkeelle 1996. Hän tuli tutuksi toiminnastaan Posti- Tele laitoksen kristillisessä yhdistyksessä. Toimipaikkapalvelun päällikkö Seija Hännikäinen ja liikennepalvelun päällikkö Erkki Marteala onnitteluvuorossa.

 

Kirje Kaakkois-Suomen kuljetusalueen aluepäällikkö Jarmo Juntuselle

 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y. suhtautui kie­lteisesti Kouvolan Kuljetusalueella tapahtuviin postinkulje­tuksien yksityistämisiin ja tapaan millä työnantaja markkinoi henkilöstöyrittäjyyttä.Yksityisiä kuljetusyrityksiä ja ulkopuolista työvoimaa palkataan Kouvolan kuljetusalueen kuljetustehtäviin neuvottelematta tai kuu­le­mat­ta työn­te­ki­jöi­den edustajaa, luottamusmiestä. Tämä oli ammattiosaston mielestä yt-lain vastaista. Postin kulje­tuksen työnantajat tahallaan vähättelevät yt-lain merkitystä. Yt-laki näyttää olevan työnantajalle merkityksetön ja ikäänkuin laki ei koskisi Kouvolan kuljetusaluetta.Työnantajan toiminta ei ole omiaan lisäämässä kuljettajien työ­motivaatiota ja sitoutumista työnantajan tavoitteisiin. Työnan­tajan tavoitteisiin näyttääkin kuuluvan sumeilematon kuljettaji­en painostaminen työn loppumisen uhkailulla ja työehtosopimuksen yksipuolisella heikennyksellä. Vaihtoehtona kustannussäästöihin ­työnan­ta­ja näkee vain henkilöstöyrittäjyyden ja alihankinnan.Näillä toimin kyseenalaistetaan postin turvallisuus, varmuus ja luotettavuus.Kouvolan Kuljetusalueen tulee noidattaa yt-lakia.

KOUVOLAN TERMINAALIN YT-PALAVERI

Kuljetuspäällikkö Risto Salminen piti yt-palaverin 19.3.1996 klo 9.00-10.30. Tilaisuudessa olivat läsnä työntekijöiden edustajina Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston puheenjohtaja Esko Huo­painen, kuljetuksen luottamusmies Leo Leskinen ja pääluottamus­mies Raimo Heikkilä. Yt-palaverissa käsiteltiin uusia työvuoroja ja postin hoitamien kuljetuksien siirtämistä alihankintaan. Työntekijöiden edustajat ilmoittivat, että he eivät hyväksy Ut­ti-Kaipiainen jakelukuljetuksen siirtoa alihankkijalle. Työnan­tajalle tehtiin selväksi, että ko. alihankinnasta tullaan teke­mään työehtosopimuksen 16§ mukainen erimielisyys. Työnantaja suostui työntekijöiden vaatimukseen, että Utti-Kaipiainen jake­lukuljetus edelleen hoidetaan postin toimesta.

Kokouksesta sovittiin pidettävän muistio, mikä sitoo neuvotteli­joita. Seuraavana päivänä Risto Salminen toimitti laatimansa ja allekirjoittamansa muistion osanottajille. Muistio, ei vastannut Utti-Kaipiainen jakelukuljetuksen osalta kokouksessa sovittua päätöstä. Utti-Kaipiainen jakelukuljetuksen hoitaminen myös os­topalveluna on ainoastaan työnantajan näkemys.

Pyysimme, työnantajaa korjaamaan muistiota niin, että työnteki­jöiden kanta tulee muistiosta julki, tähän kuljetuspäällikkö Risto Salminen ei lukuisista työntekijöiden edustajien pyynnyis­tä huolimatta suostunut.

Koska työnantaja toimii mielestämme yt-lain ja -hengen vastai­ses­ti, esitämme, että kuljetusjohtaja Marjukka Puuska puuttuu asi­aanNyt kyseenalaistamme koko yhteistoiminnan Kouvolan ter­minaalissa.

 

POSTIKESKUS LAPPEENRANTAAN

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston tietoon tuli Joulun alla, että Lap­peen­ran­nan pos­ti­kes­kuk­sen suun­nit­telua jatketaan huomi­oiden mah­dol­li­suus koko Kaak­kois-Suomen lajiteltavan ras­kaan postin kä­sitte­ly Lap­peen­rannas­sa vuoden 1998 aikana. Tämä tie­to tuli am­mat­tiosas­tolle täytenä yllä­tykse­nä. Olihan alue­joh­taja Gösta Glas­berg lu­vannut jul­kisuudes­sakin (Kouvo­lan Sanomat 10.10.1996) Kou­vo­laan jäävän kolmisen­kymmentä työ­paikkaa etu­päässä pakettien la­jitte­luun. Postiliiton Pohjois-Kymenlaak­son osasto hyväksyi na­pisten sen tosiasian, että kir­jeiden kone­la­jittelu on pitkällä aikavä­lillä kannatta­vaa, sen sijaan kone­la­jittelukeskuksen pe­rustami­sesta Lappeen­rantaan oltiin montaa miel­tä, pääsääntöises­ti Lap­peenran­taa si­joituspaik­kana pidetään har­kit­semattomana ja pos­tinkulul­lisesti huonona. Kymenlaakson la­jitte­lukeskuksen työnte­kijät ovat mureh­tineet kirjelajittelun tulevaa loppumista Kouvo­lasta, raskaan postin mahdollista tule­vaa siir­toa Lappeen­rantaan pe­lä­tään aiheuttavan työ­mo­ti­vaa­tion täy­del­lis­tä ka­dot­ta­mis­ta ja ku­kaan ei voi taata mitä päätös lop­pu­jen­kin työ­paik­ko­jen hä­viä­mi­sestä Ky­men­laakson lajit­telukes­kuk­sesta mer­kit­see työnte­kijöi­den hen­ki­selle hyvin­voin­nille.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto ei pidä Kymenlaakson raskaan postin siirtoa Lappeenrantaan taloudellisesti ja postaa­lisesti järkevänä. 31.12.1995 tietojen mukaan Kymenlaaksossa on 192282 asukasta ja Etelä-Karjalassa 139610 asukasta. Postimää­rät ovat Kymenlaaksossa suuremmat kuin Etelä-Karjalassa. ­Ky­men­laak­soon pos­ti­vir­rat tu­le­vat pää­sään­töi­s es­ti län­nes­tä, Hel­singin seudul­ta. Jos Kymen­laak­son ras­kas pos­ti kes­ki­te­tään Lap­peenran­taan merkit­see se Kymen­laak­son ras­kaal­le pos­tille 200 kilometrin yli­mää­räistä mat­kaa. Tämä ei voi olla vai­kutta­matta Kymenläänin valta­väylän kuu­tos­tien tur­valli­suu­teen. Kan­santa­loudellisesti on jär­kevää, että ympä­ristöä ei ra­siteta tur­hilla postinkuljetuk­silla. Ras­kaanpos­tin lajitte­lu­kone ei ole niin paljon nopeampi ja ta­loudellisempi kuin ilman lajit­telu­konetta suoritettu ras­kaan postin lajittelu, joten Lap­peen­ran­taan ei kannata konetta hank­kia hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

Kotkan lajittelukeskuksen lakkauduttua ja postin käsittelyn siir­ryt­tyä Kouvolaan, kot­ka­lai­set ovat käyneet Kymenlaakson la­jittelukeskuksessa työssä. Kotkalaisia on motivoinut työnantajan ilmoitus paremmasta työpaikkojen säilyvyydestä Kouvolassa. Nyt tämäkin lupaus on jäämässä unholaan.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto vetoaa Suomen Postiin, että Kymenlaakson raskas posti jatkossakin käsiteltäisiin Kouvo­lassa. Osastolle myönteisen päätöksen saavuttamiseksi, ammat­tiosasto on valmis kaikkiin mahdollisiin järjestöllisiin toimen­pi­tei­siin.

 

POSTILIITON NEUVOTTELUPÄIVÄT KOUVOLASSA

Olimme saaneet kunnian järjestää näillänäkymin viimeiset Postiliiton valta­kunnalliset neuvottelupäivät. Tämä tehtävä tuli osastollemme yllätyksenä, mutta otimme haasteen ilolla vastaan. Tiesimme, että neuvottelupäivien jär­jestäminen vaatii paljon työtä järjestelytoimikunnalta. Teimme kaikkemme, että neuvottelupäivät onnistuisivat niin, että kaikilla osanottajilla olisi kotiin viemisenään hyvät muistot päivistä. Neuvotteluiden vastapainoksi jär­jestimme tasokkaan iltajuhlan, missä taikuus ja naiskauneus kohtasivat.

Meillä on kunnia kutsua Teidät Postilliton neuvottelupäivien iltajuhlaan 12.10 1996 Kasarmiravintola Amicaan, mikä sijaitsee Kou­vo­lan va­rus­kun­ta-a­lu­eella. Tilaisuus alkaa illallisella klo 19.00. Tilaisuudessa esiintyvät mestaritaikuri ja vitsinkerron­nan suomenmestari Markku Purho, Voikkaan Viestin voimistelijaty­töt ja Kouvolan Terpsikerhon tanssijat.

Postiliiton pj. Juhani Heino vieraili Postiliiton neu­vottelupäivät 96 järjestelytoimikunnan vieraana 27.5. Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat huomioi vierailun uutisella 28.5.

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Liittomme täytti vuoden alussa kunniakkaat 90 vuotta. Mitään suurempia juhlia emme tästä huolimatta järjestäneet vaan vietimme merkkipäivää työn merkeissä. Liiton hallitus kokoontui järjestön synnyinpaikkakunnalle Tampereelle kokoukseensa tammikuussa ja valtuusto vastaavasti huhtikuussa. Pienimuotoista työn lomaan sovitettua juhlallisuutta toki näiden kokousten lomaan sovitettiin. Yhteisesti viime vuoden puolella todettiin, että kun liitto täyttää täydet 100 vuotta, niin juhlitaan sitten oikein kunnolla. Tämä on osoituksena siitä, että uskomme liittomme olemassa oloon vielä tuolloinkin on vankkumaton. Se on osoituksena myöskin siitä, että tiedostamme liiton historian meitä velvoittavan ja tulevaisuuden meitä tarvitsevan. Meidän tehtäväkenttämme ja perustoiminta-ajatuksemme eivät ole näiden vuosikymmenten saatossa miksikään muuttunut. Ei kukaan muu puolusta etujamme ja oikeuksiamme saatikka niitä paranna kuin me itse. Se on totuus, joka ei pala tulessakaan. Työnantajaleiri kylläkin yrittää toisin vakuutella, houkuttelemalla milloin mihinkin verukkeeseen vedoten meitä mukaansa omiin kotkotuksiina. Meidän on oltava tarkkana. Tämä ei merkitse sitä, ettemme olisi halukkaita uudistuksiin ja keskusteluihin niistä eri yhteyksissä, mutta ei millä ehdoilla tahansa. Niistä meidän on yhteisesti neuvotellen, eri näkökohtia yhteensovittaen päästävä yhteisymmärrykseen. Tässä täytyy meillä itsellämmekin olla tavoitteemme ja linjamme selvä, eikä suinkaan eilisen tuulen tuomaan perustuva. Ensi vuoden toukokuussa kokoontuvan liittokokouksemme tehtävänä on määrittellä liiton toimintalinjat tulevalle nelivuotiskaudelle. Talous-, työllisyys- ja työmarkkinapoliittinen sopimus on ollut vuoden voimassa. Sopimus päättyy vasta tammikuun lopussa 1998. Siihen sisältyvät palkankorotukset tulivat voimaan lokakuun alusta. Sopimukseen sisältyvät ensimmäisen vuoden ansiokehityksestä käydyt neuvottelut eivät antaneet aihetta erillisiin palkankorotuksiin. Näiden päivien aikana meillä on mahdollisuus monien muiden meille tärkeiden asioiden ohella vaihtaa mielipiteitä tästäkin asiasta. Kouvolassa järjestettävät liiton neuvottelupäivät jäänevät tässä muodossa järjestettyinä viimeisiksi. Olemme siirtyneet käytäntöön, jossa meillä on kaikille yhteiset liiton talvipäivät ja kesäpäivät Omia neuvottelupäiviään ovat tähän saakka järjestäneet autohenkilöstö, kassapalveluhenkilöstö, sekä postimiehet. Niiden järjestämisen tarpeellisuus on aikanaan ollut perusteltua ja lähtenyt liikkeelle ao. väen piiristä. Nyt kaikille yhteisten, samaan aikaan ja samassa paikassa järjestettävien liiton talvipäivien järjestämiselle on näytetty vihreää valoa. Tässä voin vain todeta, että parempi on yksi vahva kuin monta mitätöntä. Tällä en halua vähätellä mitään liittoomme kuuluvaa ammattiryhmää. vaan pidän tärkeänä sitä, että kun meitä on suuri joukko koolla samaan aikaan samalla paikkakunnalla, saamme osaksemme suurempaa huomiota, painoarvomme kasvaa ja järjestökuvamme kirkastuu. Jo tässä yhteydessä kiitän omasta, liiton hallinnon ja toimiston puolesta päivien järjestelytoimikuntaa hyvästä valmistelutyöstä päivien onnistumiseksi. Toivon päivillä viriävän rakentavaa, asiallista ja kritiikkiäkään kaihtamatonta keskustelua. Ennen kaikkea toivon näiltä päiviltä liiton yhtenäisyyttä eteenpäin vieviä ja edunvalvonnan hoitamista edistäviä päätöksiä.
Juhani Heino puheenjohtaja
 • SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön hallituksessa Raimo Heikkilä (sihteeri), hallituksen varajäsen Esko Huopainen.

 • Edustajiston ko­kouksessa Esko Huopainen ja Leo Leskinen. 

 • Työväen Sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.​​

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa pj. Esko Huopainen.​

 • Postilliton Kotkan osaston 90 vuotisjuhlassa Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen ja

 • Lahden osaston 90 vuotisjuhlassa Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä.

 • TSL:n Kouvolan opintojärjestön 30 vuotisjuhlassa Esko Huopainen.

 • Postiliiton autonkuljettajien neuvottelupäillä Esko Huopainen ja Leo Leski­nen.

 • Metsähallituksen tiedotustilaisuuksissa Jaalassa Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä ja Tikkurilassa Raimo Heikkilä, Hannu Kajander ja Leo Leskinen.

 • Postiliiton valtuustossa on ollut Raimo Heikkilä ja Postiliiton hallituksen varajäsenenä Tero Kelkka.

 • Postin työsuojelupalkinto on myönnetty Hannu Kajande­rille. Hän on osallistunut​ esimiesten työ­suojelukoulutuspaketin suunnitteluun ja toteutuk­seen.

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

 • Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

 • Kuusankosken Ammatillinen Paikallisjärjestö

 • TSL:n Kuusankosken ja Kouvolan opintojärjestöt

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö

 • Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

VUOSIKOKOUKSET

Osaston kevätvuosikokous pidettiin 24.2.1996 Ravintola Figarossa, Kuusankos­kella . Ko­kouk­sessa oli pai­kal­la noin 40 osas­ton jäsen­tä.


 

Kokouksen vieraana oli kansanedustaja Valto Koski (kuvassa). Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jana toi­mi Heikki Meri­vir­ta ja sih­tee­ri­nä Leo Les­ki­nen ja Raimo Heikkilä.


Syys­vuosi­ko­kous pi­det­tiin 23.11.1996 Ky­men­laak­son la­jit­te­lukes­kuk­sen ko­koustiloissa Kou­vo­las­sa. Ko­kouk­seen osal­lis­tui 28 osaas­ton jä­sen­tä. ­Ko­kouk­sen pu­heen­joh­taja­na toimi Heikki Me­rivirta ja sih­tee­rei­nä Leo Les­kinen ja Raimo Heikki­lä. Kokouk­sessa hyväk­syttiin mm. v. 1997 toiminta- ja ta­lous­suun­ni­telma Osaston lehtisetelin tuen määrä on ollut 60 markkaa.

TOIMIHENKILÖT

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston puheenjohtajaksi valit­tiin jo yhdeksänneksi kaudeksi peräkkäin Esko Huopainen Kouvo­las­a. Sih­teeriksi valittiin Raimo Heikkilä Valkealasta ja ta­loudenhoi­ta­jaksi Leo Leskinen Kouvolasta. Osaston varapuheenjoh­tajaksi va­littiin Hannu Kajander Kuusankoskelta, osaston loma­vastaa­vaksi Unto Autio samoin Kuusankoskelta. Osaston nuo­risovastaava­na jaopintosihteerinä toimii vuonna 1996 Tero Kelk­ka Kouvolas­ta. Li­säksi toimikuntaan valittiin Teuvo Jyräs ja Arja Mäkelä Kuusan­koskelta, Jukka Peippo ja Pekka Valli Kouvo­lasta, Tuula Jurvanen Anjalankoskelta sekä Raija Koivunen Iitis­tä. Osaston toimikunta kokoontui yhdeksän kertaa toimintavuonna 1996. Osaston toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Esko Huopainen, 9:ssä kokouk­sessa. Sih­teerinä on toi­minut Raimo Heikkilä 9:ssä ko­kouksessa. Ra­hastonhoi­taja­na Leo Leskinen osallistui yhdeksään toi­mi­kunnan kokoukseen.

Toimikuntaan on lisäksi kuulunut: Hannu Kajander varapuheenjohtaja 6:ssä kokouksessa, Pekka Valli 6:ssa kokouksessa, Raija Koivunen 9:ssa kokouksessa, Arja Mäkelä 4:ssä kokouksessa, Unto Autio lomavastaava 9:ssa kokouksessa, Tuula Jurvanen 7:ssä kokouksessa, Teuvo Jyräs 6:ssä kokouksessa, Jukka Peippo 7:ssä kokouksessa. Tero Kelkka oli osaston nuo­risovastaava ja opintovastaa­va.

VARAJÄSENET

Seppo Järvinen, Hannele Vuorela, Asta Kivinen, Visa Nur­mela, Eira Kuja­la, Tuula Nerk­ko, Päivi Paronen, Pekka Keränen, Pekka Paavola ja Eero Takki. Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua osaston luottamusmiehet. Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Timo Aho ja Esa Ra­si­mus.

LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmies Raimo Heikkilä, Kuusankosken luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajan­der, jakelun luottamusmies Tero Kelkka, kuljetuksen luottamumies Leo Leskinen, käsittelyn luottamusmies Markku Kovanen, korjaamon luottamusmies Pekka Rämä..

 

JÄSENTIETOA

1.1.1996 osaston jäsenmäärä oli normaalijäseniä

naisia 129, mie­hiä 179 yh­teen­sä 308.

 • Eläkkeellä naisia 76, miehiä 47 yhteen­sä 123.

 • Ko­ko­naisjäsenmäärä naisia 205, miehiä 226 yhteensä 431.

 • 30.6 normaalijäseniä oli naisia 133, miehiä 182 mak­sa­via jä­seniä yh­teen­sä 315.

 • Eläkkeellä naisia 74, miehiä 47 yn­teensä 121.

 • Osas­ton ko­ko­nais­jäsenmäärä oli 30.6.1996 naisia 207, miehiä 229 yhteensä 436 jä­sen­tä. Jä­sen­mää­rä on kas­va­nut vuoden aikana 5:llä jä­se­nel­lä. Työt­tömä­nä oli vuoden lo­pussa noin 23 osaston jäsen­tä.


  Yt-ryhmä

   

  Lehti- ja jakelupalvelut Kaakkois-Suomen yt-ryhmä

   

  Yt-ryhmän kokoonpano:
  Työnantajan edustajat: Johtaja Lauri Häkkinen, henkilöstöpäällikkö Rauni Hämälinen, Palvelupällikkö Juha Haapsaari ja jakelupääl­lik­kö Jari Ne­no­nen Kot­kas­ta. Postiliiton työntekijöiden edustajat: Pääluottamusmies Raimo Heikkilä Kouvolasta, pääluottamusmies Vesa Lappalainen Mikkelistä, Pertti Veikkolainen Imat­ral­ta ja luottamusmies Suune Tiainen Lap­peenrannasta. Työsuojeluvaltuute­tut ovat voi­neet osallistua kokouksiin. Työn­an­ta­jal­la on kas­va­nut halu pai­kal­li­siin so­pi­muk­siin.
 

 

Itä-Suomen kiinteistö­palveluiden yt-ryhmä

Osastosta ryhmään on osallistunut Arja Mäke­lä. Siivoojille pidettiin tiedo­tustilaisuus uudesta palkka- ja mitoitusjärjestelmästä. Siivoojat pitivät sauna-illan Kymenlaakson lajittelukeskuksen saunatiloissa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston sihteerinä ja tiedotussihteerinä on toiminut Raimo Heikkilä.

Postiliiton kalenteri tilattiin osaston jäsenten työpaikoille.

Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedoitettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä.

SBC radio


 

Osastomme aktiivit Raimo Heikkilä, Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelk­ka olivat neljässä SBC-radion Duunia Kymmenen Jälkeen-ohjelmassa. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto esittäytyi SBC RADIO-OHJELMASSA 08. 05. 1996 Läsnä olivat puheenjohtaja Esko Huopainen,sihteeri Raimo Heikkilä ja taloudenhoitaja Leo Leskinen.

 

 

 

 

 

 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Postiliiton kesäpäivät pidettiin 15-16.6.1996 Porin Yyterissä. 23 osaston jäsentä osallistui päiville.

RETKI KILJAVAN KEVÄTPAJALLE 20.4.1996

Osasto teki yhdessä SAK:n paikallisjärjestöjen kanssa retken Kiljavan Kevätpaja-tapahtumaan. Matkalle lähdettiin Kouvolan lin­ja-autoaseman tilauslaiturista lauantaina 20.4 klo 9.00 Kuusan­kosken keskustan rautakirjan kioskin edestä klo 9.15 ja Kausalan Shell klo 9.30. Paluumatkalle lähdetiin Kiljavalta n. 22.00. Retki oli osaston jäsenille ilmainen. Osasto tarjosi perillä aterian. Paikanpäällä on tosi mielenkiintoista ohjelmaa; Veltto Virtanen, Tommy Taberman, pilkkalaulun Suomen mestari Hannu Seppänen ovat mm. mukana.

 

SAK-päivää pidettiin 17.8 Kouvolan Tykkimäessä. Postiliitolla ja osastolla oli oma osasto, missä esiteltiin Postiliiton ja osaston toimintaa. Mm. SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen vieraili SAK-päivällä.​

Pos­ti­liit­ton ja Pos­ti­lii­ton Poh­jois-Ky­men­laak­son osas­to esit­täy­tyi­vät omal­la osas­tol­laan, missä jae­ttiin mm. Pos­tilii­ton kaa­su­palloja.

Leikkimielisessä kilpailussa tunnistettiin pilaku­vista Postiliiton pu­heenjohtaja Juhani Heino ja Pekka Vennamo. Postiliiton Pohjois-Ky­menlaakson osaston van­hat va­lo­ku­vat sai­vat suurta mie­lenkiin­toa osakseen.

Liiton karmellit tekivät kauppan­sa ja osastolla kävi vilske ja vi­pinä. Pöljön esan soitto ja laulu takasivat ,että Postiliiton osastolla viihdyt­tiin.

Sää suo­si noin tu­hat­ta ti­lai­suu­teen osal­lis­tunut­ta, aurin­ko pais­toi pil­vettö­mältä tai­vaal­ta. Pääjuh­las­sa esiin­tyi­vät Voikkaan Vies­tin tytöt ja Terp­siker­hon tanssijat. Taiku­ri Markku Pur­ho nau­rat­ti vitseillään ja taika­tempuillaan juh­laylei­söä. Päivä­tansse­ja tahditti Merja Rantamäki orkeste­reineen. Ulkotiloissa esitte­li­vät ammatti­liitot toimintaansa. Rok­kaa jaet­tiin suo­raan sop­pa­ty­kistä. Ti­lai­suus oli kaikin puolin on­nis­tu­nut. Kiitos siitä kuuluu suu­ren työn tehneille järjestelyis­tä vastaa­ville ammat­tiyhdistysaktiiveille.

Kesätapahtuma

Osaston kesätapahtuma uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneille pidettiin 11.6. Suolajärvellä.

 

 

 

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston edustajat neuvottelivat Metsähallituksen edustajien kanssa Suolajärven Nuumaniemen vuokrista ja mahdollisesta tontin lunastamisesta. Neuvottelujen tuloksena päätettiin jatkaa Suolajärven maanvuokrasopimusta.
Suolajärven kesänviettopaikkaa vuokrattiin osaston jäsenille perheineen.

Postin yhteistä pikkujoulua vietettiin Kymenlaakson lajittelukeskuksessa 23.11.

KOULUTUSTOIMINTA

Oma osastomme antaa laajat mahdollisuudet niin yleissivistäviin kuin käytän­nöllisiin opintoihin. Luot­tamusmieskoulu­tus oli suu­rin osas­ton kou­lu­tus­määräraho­jen me­noerä.

Kiinteistöt

 • Päätettiin jatkaa Suolajärven maanvuokrasopimusta. Pahansaaren mökille hankittiin uusi kiuas ja lauteet.
 • Postin yhteistä pikkujoulua vietettiin Kymenlaakson lajittelukeskuksessa 23.11.

 •  Pahansaaren mökille hankittiin uusi kiuas ja lauteet.

© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com