Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 15.1.2019

PÖYTÄKIRJA  OSASTON VUOSIKOKOUKSESSA 19 P:NÄ TAMMIKUUTA 1948. K:LO 19.00

Kouvolan postikonttorissa. Mukana 19 jäsentä. Kokous katsottiin lailliseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula ja Kokouksen sihteeriksi L. Nieminen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I. Alho ja N. Puolatie. Äänten laskijoiksi valittiin T. Leinonen ja Puolatie.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 1947. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle kuluneelta vuodelta eräiden tositteiden puuttumisen vuoksi päätettiin siirtää jatkovuosikokoukselle kokouksen koolle kutsun johtokunta. Hyväksyttiin jäsenmaksuksi Smk. 65:-

Valittiin johtokunta johon äänestyksen perusteella tulivat: E. Vierula, A. Laakso,T. Muona ja L. Nieminen.Urheilutoimikuntaan valittiin V. Loikala, A. Laakso, K. Niilola, K.A. Nuorivuori ja Suuronen, kokoonkutsujana A. Laakso. Opintokerhoon valittiin E. Loikala, V. Nuorivuori ja V. Loikala, A. Laakso.

Tilintarkastajiksi valittiin E. Loikala ja E. Repo varalle V. Loikala ja Kalle Nuorivuori.

Paikallisen ammattijärjestön kokouksiin kuluvalle vuodelle edustajiksi valittiin A. Laakso, varamies E. Vierula ja P. Käyrä varamies M. Vanhala.

Velvoitettiin johtokunta hakemaan sääntöihin sellainen muutos, että johtokuntaan tulisi kuulumaan 6 jäsentä, (nyt 4)

Postimiehen kirjeenvaihtajaksi valittiin E. Loikala.

Veikkaus asiamieheksi valittiin E. Vierula, josta palkkiota 50 % tuloista. Päätettiin myöntää edellisen vuoden veikkaustuloista E. Vierulalle, koska hän ilman palkkiota oli hoitanut veikkaustoimistoa kertamaksuna Smk. 3000:-

S.A.K:n miljoona arpoja päätettiin tilata 50 kpl.

20 § Posti- ja lennätinlaitoksen talvikisoihin Kuopioon 7-8 helmikuuta päätettiin lähettää edellisen vuoden mestari V. Loikala ja 2 lisämiestä, joiden nimeäminen jää urheilutoimikunnan asiaksi. Matkasta aiheutuvat kulut suorittaa osasto.


SAK:n Paikallisen ammattijärjestön edustaja toveri Nummiaro toi työvaliokunnan terveiset. Kokoukselle totesi, että he mielihyvin ovat mielihyvin ottaneet vastaan liittymisemme paikallisjärjestöön, mutta paheksui sitä ettei SPL:n Kouvolan osasto ole ottanut osaa Paikallisen ammattijärjestön yhteisiin rientoihin: kursseihin, kilpailuihin, kokouksiin y.m. painosti kurssitoiminnan tärkeyttä ja kosketusta toisiin ammattiryhmiin piti tällaista toimintaa hyvin antoisana ja selosti mitä kursseja tullaan järjestämään Nummiaro teki selkoa tulevista urheilukilpailuista, hänen kehotuksestaan osasto tilasi S.A.K. miljoona arpoja 50 kpl.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta postikonttorilla 19.1.1948 klo 21.00

Puheenjohtajana E. Vierula sihteerinä L. Nieminen, jäsenet A. Laakso ja T. Muona. Uusi johtokunta valitsi keskuudestaan virkailijat kuluvaa vuotta varten:

puheenjohtaja E. Vierula, sihteeri A. Laakso

 

 

rahastonhoitajaksi T. Muona jäseneksi L. Nieminen.

Pöytäkirja osaston johtokunnan kokouksesta Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla 24.2.48 klo 19.00

Puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä A. Laakso ja jäsenä L. Nieminen. Omasta pyynnöstä myönnettiin ero johtokunnan jäsenyydestä T. Muonalle.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORILLA 2.3.48 KLO 19.00

Läsnä oli 12 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä A. Laakso. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Hyväksyttiin työjärjestys. Pöytäkirjan tarkastajiksi A. Puolatie ja K. Niilola.

Johtokuntaan valittiin T. Muonan tilalle U. Jattu. Urheilutoimikunnan käyttöön myönnettiin Smk. 6000:- (kuusituhatta)

Esitykset liittokokoukseen:

  • Keskusteltiin E. Loikalan esityksen pohjalla vakinaisten postiljoonien virkojen hettavaksi julistaminen. Esitys hyväksyttiin.

  • A. Laakson esityksestä asuntokysymyksestä, joka sai hyväksymisen.

  • E. Loikalan esityksestä postiljoonikurssien uudistamiseksi sikäli, että ainoastaan parhaat valittaisiin kursseille. Kysymys herätti vilkasta mielipiteiden vaihtoa. Esitystä asiasta ei kuitenkaan tullut.

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORILLA 20.4.1948 KLO 19.00

Läsnä oli 14 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula ja sihteerinä A. Laakso. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Hyväksyttiin työjärjestys.

Päätettiin lähettää kaksi edustajaa liittokokoukseen Helsingissä 7-9.5.1948. Edustajille päätettiin maksaa päivärahaa a 500 mk. vuorokausi. Edustajiksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

Kouvolan Työväenyhdistyksen talorahastoon päätettiin antaa Smk. 10000:- (kymmenentuhatta). Rahastonhoitaja valtuutettiin järjestämään asian käytännöllinen puoli.

Kouvolan Ammatillisen paikallisjärjestön kirjelmä joka koski vapunviettoa, ei osasto katsonut aiheuttavan toimenpiteitä.


PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORILLA 16.5.1948 KLO 19.00

Läsnä oli 12 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula, sihteeri A. Laakso. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi Pöytäkirjantarkastajiksi E. Loikala ja B. Laitinen.

A. Laakso selosti liittokokousasioita ja sieltä saamiaan vaikutteita. Liittokokous nosti liittoveroa 82:50/kk. jäsentä kohti, että tarvitsi keskellä vuotta korottaa jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen suuruus määrättiin 100 (sata markkaa) kk. Takamaksuina 20 mk kuukaudessa tammi-huhtikuulta. Toukokuulta lähtien a 100 mk/kk

PÖYTÄKIRJA OSASTON KOKOUKSESTA KOUVOLAN POSTI- JALENNÄTIN KONTTORILLA 5.10.1948 KLO 19.00

Läsnä oli 17 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula ja sihteerinä A. Laakso. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi E. Loikala ja V. Nuorivuori.

Urheilurahastoon ei myönnetty lisämenoarviota.

Kokous velvoitti johtokunnan anomaan lisää vakinaisen postiljoonien paikkoja, koska suhde vakinaisten ja ylimääräisten välillä on niin suuri.

Kouvola seuraan liittymisestä päätettiin asia ottaa esille seuraavassa kokouksessa. K.H. Nuori-vuoren asiaksi jäi tiedustella k.o. seuran ehtoja y.m. asiaan liittyvää.

U. Jattu selosti ikälisissä olevia puutteelli-suuksia, joka sai yleisen hyväksymisen. Johtokunta velvoitettiin k.o. asiasta ottamaan selvä liitolta.

OSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1948

 

Vuoden 1948 oleellisena ja leimaa antavana piirteenä on ollut palkkojen tarkistus. Mitkä ovat ne ryhmät jotka n.s. kuoppakomitean mielestä ovat kuopassa ja kuuluvatko postiljoonit tähän ryhmään? Talouselämän yhä kiristyessä etenkin vuoden loppupuolella on valtion viran ja toimenhaltijoiden taloudellinen osana yhä heikentynyt eikä olo ole tuntunut niin turvatulta, kuin asema ehkä edellyttäisi. Osaston toiminta on ollut suhteellisen vilkasta. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 29. Uusia jäseniä ei ole vuoden aikana tullut eikä vanhoistakaan ole kukaan eronnut. Vuosikokous pidettiin 19.1.1948 postikonttorilla ja päätetyt asiat merkittiin 20 pykälällä.

Johtokuntaan on kuluneena vuonna kuuluneet

 puheenjohtajana E. Vierula (kuvassa), sihteerinä A. Laakso, rahastonhoitajana U. Jattu  ja jäsenenä L. Nieminen. Vuosikokouksen lisäksi on osasto kokoontunut 6 kertaa ja tehdyt päätökset merkitty 28 pykälällä pöytäkirjaan. Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja tehnyt 9 päätöstä. Tärkeimmistä osaston käsittelemisistä asioista mainittakoon: Esitykset liittokokoukseen: Vakinaisten postiljoonien virkojen haettavaksi julistaminen ja asuntotalojen saamiseksi postiljooneille.

Osaston myöntämä laina Smk 10.000 mk Kouvolan Työväenyhdistykselle sen talorahastoon.

Anomukset Postimiesliitolle: Uusien vakinaisten postiljoonien virkojen perustamiseksi sekä selvyyttä ikälisäkysymyksestä. Liittokokouksessa Helsingissä 7-9.5.48 olivat osastoa edustamassa E. Loikala ja A. Laakso

Opintokerhotoimintaa on ollut, joskin pääasiallinen opiskelu on ollut itseopiskelua ja että tuloksiin on myös päästy on hyvänä esimerkkinä, postiljoonien osanotto postiljoonikursseille, jotka siellä ovat aina menestyneet kiitosta ansaitsevalla tavalla.


Veikkaustoimisto on jatkuvasti ollut osaston hoidossa ja on se osaston rahavaroja kartuttanut 8600 mk. Veikkaustoimistoa on hoitanut ansiokkaasti E. Vierula.

Sotainvalidien rahan keräykseen onnistumiseen ovat osaston jäsenet myötävaikuttaneet.

Eräitä parannuksia jotka tosin tuntuvat vaatimattomilta on kuitenkin saatu joista mainittakoon:Yötyöraha joka tuli vuoden alusta, ylimääräisten ikälisät samalle perustalle kuin vakinaisten. Alennetut veronpidätystaulukot. Näinollen ei Kouvolaan enää III plk virkaa jäänyt. Kalliinpaikanlisä joka oli tekeillä valmistui 1.1.1949. Näiden lisäksi on suunnitteilla useita ehkä kauaskantoisiakin kysymyksiä joista mainittakoon: postiljoonien luokittelukysymys, postiljoonien ammattikoulutuksen uudelleen-järjestäminen. Eläkeikärajan alentaminen ja että eläkettä nauttivat tulisivat saamaan verovapaasti täytenä eläkkeenä 75 % kokonaisansiosta.

  • Sosiaalisen huollon alalla on laitoksessamme ruvettu kiinnittämään entistä suurempaa huomiota. Rakennustoimintaan myönsi valtiovalta 25 miljoonaa. Summa on tosin pieni, mutta tullee tulevaisuudessa elpymään.

  • Vapaan lääkärinhoidon järjestämiseksi laitoksen henkilökunnalle on suunnitteilla.

  • Virkapukuasiaa ei ole vielä saatu järjestymään, ennen sotaa olleelle tasollekaan. Asian eteen on paljon tehty työtä, mutta toistaiseksi heikommalla menestyksellä. Virkapukumääräraha on nykyisin 3600 mk.

Silmäillessämme kulunutta vuotta voi ehken monesti tuntua siltä, että vähän on aikaan saatu, mutta ainoastaan yhteistyöllä ja kaikki samaan hiileen puhaltaen on meidän pyrittävä kohottamaan oman osastomme ja koko postimieskunnan ammattitasoa sekä omia taloudellisia ja henkisiä elinehtoja.


 

Joulukuun 8. päivänä 1948 Suomen Postimiesliiton

Voikan - Kuusankosken osaston​ valtuuttamina​

 edustajina allekirjoittivat postimiehet Henrik

Mäki ja Jaakko Uitto kauppakirjan, millä osasto osti 

Sulo ja Martta Kinttulalta Jaalan pitäjän

Pahasaaren kylästä noin 1200 neliömetrin maa-alueen.

Tontti sijaitsi Jaalan Pyhäjärven rannalla.

Osaston tarkoituksena oli rakentaa

tontille tulevaisuudessa kesämökki.

Vaikka voikkaalaiset perustivat oman osaston, jäi

mökkitontti molempien ammattiosastojen haltuun.

Tämä vaikutti kielteisesti mökkitontin kehittämiseen.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com