Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

ry:n edustajakokous

KANNANOTTO 24.3.1993

Työttömyyden kasvu on jatkunut koko alkuvuoden. Helmikuussa työttömiä oli maassa 465000, prosenteissa 19%. Kymenläänissä oli 31646 työtöntä, 20,3%.Suurin työttömien määrä on rakennusalalla, missä yli puolet on vailla työtä. Esko Ahon johtama porvarihallitus ei ole tehnyt mitään sellaisia päätöksiä, joilla työttömyys saataisiin vähenemään. Hallituksen toimet johtavat palkansaajat ja koko kansakunnan konkurssiin. Edustajakokous vaatii hallitukselta nopeita toimia työllisyyden hoitoon aloittamalla työvoimavaltaisia valmiiksi suunniteltuja investointeja. Investointien käynnistäminen vaatii myös yritysten sijoittavan tuottonsa kotimaahan. Edustajakokous ei hyväksy, että maan hallitus hyökkää jatkuvasti ammattiyhdistysliikkeen  saavuttamia sosiaali-, ja muita etuja vastaan. Kokous ei hyväksy työttömyysturvan heikennyksiä, lomarahojen poistoa, pekkaspäivien poistoa, palkkojen alennuksia, eikä työehtosopimusten minimiturvasta luopumista. Edustajakokous vetoaa Kouvolan kaupunkiin, että aiotuista lomautuksista ja irtisanomisista luovuttaisiin sosiaalitoimen osalta, jotta kaupunkilaistenperusturvallisuus ei vaarantuisi.


POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON VUOSIKOKOUS

Aika 6.2.1993 klo 14.00 - 16.30

Paikka Hotelli-Ravintola Figaro, Ksnk

Läsnä 74 jäsentä ja 1 kutsuvieras

Osanottajaluettelo liitteenä 1

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Esko Huopainen toivottaen kaikki tervetulleiksi. Pidettiin hiljainenhetki vuoden aikana kuoleiden jäsenien muistolle. Huopaisen avauspuhe liitteenä 2

1§ Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla, joten kokous todettiin yhdistyslain ja ammattiosaston sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin toimikunnan laatima esityslista muutoksitta.

3§ Kokousvirkailijain valinta

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Rasimus

3.2 Sihteereiksi Matti Mallat ja Raimo Heikkilä.

3.3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Marttila ja Aila Ahtiainen.

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Erolainen, Jari Ikonen ja Seppo Järvinen.

4§ Ilmoitusasiat

Raimo Heikkilä ilmoitti, että osasto pitää jakelun uudesta mittajärjestelmästä tiedotustilaisuuden 26.2.1993 ravintola Kulinaarissa ja lehdistölle pidetään lehdistötilaisuus klo 16.00. Heikkilä luki osaston lehdistötiedotteen, joka hyväksyttiin muutoksitta.

Lehdistötiedote

KANNANOTTO KYMENLAAKSON POSTINLAJITTELUKESKUKSIIN JA

TILATARPEI­SIIN

Viitaten Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa 30.1.1993 ollee­seen uutiseen, koskien Kouvolan lajittelukeskuksen tilatarpeita Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto toteaa seuraa­vaa:

Jo 1970-luvun loppupuolelta asti on Kouvolaan suunniteltu uusia postinkäsittelytiloja. Yleisesti on myönnetty, että nykyiset lajittelu­keskustilat eivät vastaa tuotannon vaateita.

Tykkimäen postikeskus-hanke oli varsin pitkällä, mutta postin strategioi­hin ei enään kuulunut näin  laajamittaista hanketta. Suunittelus­ta aiheutuneiden kustannusten voidaan sanoa menneen Kankkulan kai­voon. Työntekijät ovat parempien aikojen toivossa mukautuneet toimimaan nykyisissä Kouvolan pääpostin tiloissa. Kouvolan puu­tteellisista tiloista- ja Kotkan lakkauttamisuhasta huolimatta työntekijät ovat pystyneet suoriu­tumaan tulostavoit­teiden mukai­sesti, jopa ylittäen ne.

Postin suunnitelmien mukaan Kouvolan luonne muuttuisi läpivir­tauster­minaaliksi, jolloin Kotkan toi­minnot

siirtyisivät Kouvo­laan ja Lahteen. Lahti hoitaisi 45 -49

postinumeroalueiden saapuvan raskaanpostin lajittelun. Mieles­tämme Postin kokonaisetu ei toteudu siirtämällä Kymenlaakson postinkäsittelytoimintoja Lahden lajittelukeskukseen. Lahden lajittelukeskuksen selviviytyminen oman alueen postinkä­sittelyn ohella myös Kymenlaakson raskaasta postista nykyisillä resurs­seilla asetetun palvelu­tason mukaisesti jäänee arvailtavaksi.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto vaatii, että Kouvo­lan uusista tilahankkeista luovutaan, koska Hallituskatu 13:ssa toi­mivan Postin Sisäisten Palvelujen tilojen vuokra­sopimus pättyy vas­ta vuosituhannen vaihteessa, joten niillä ei ole välitöntä tilatarvetta ja ny­kyisissä lajittelutiloissa on vielä postinkä­sit­telyyn soveltuvaa lisätilaa, esimerkiksi alakerran autotal­liti­lasta. Osaston mukaan Kotkan lajittelukeskus ja Kouvolan lajit­telu­keskus voivat toimia nykyisissä tiloissa, nykyisin toi­min­noin useampia vuosia. Postimäärien mahdolli­sesti kasvaessa, tuotannon kasvu voi­daan soveltuvin osin siirtää muuallekin. Hen­kilöstön vä­hentäminen tulee tapahtua normaalin pois­tuman kautta. Mikäli Postin suunnitelmat toteutuvat lajittelutuotannon lak­kauttami­sesta Kotkassa ja osan Kouvolan tuotannosta siirtymises­tä Lahden lajittelukes­kuksen hoidettavaksi, niin se merkitsee vähintään yhdentoista työpaikan menetystä Kymenlaaksossa ja eni­mmillään puhutaan kymmenien työpaikkojen menetyksistä. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty, niinkuin aiemmista lehtikirjoituk­sista on annettu ymmärtää.


5§ Postiliiton sihteerin Kari Tammisen puheenvuoro

Tamminen käsitteli puheenvuorossaan Posti-Telen mahdol­lista yhti­öittämistä ja sen vaikutuksia postiliittolai­sille. Tele osakeyhtiö ja Posti liikelaitoksena. Seppo Järvinen kysyi Tammiselta, kuinka käy henkilökun­nalle yhtiöittämisen jälkeen. Tamminen lupasi Postiliiton puolustavan jäsenistöään kaikin mahdollisin keinoin.

6§ Käsitellään ammattiosaston toimintakertomus

Heikki Merivirta luki Postiliiton Pohjois- Kymenlaakson osaston toimintakertomuksen ja alajaosten vetäjät lukivat omansa. Toimintakertomukset hyväksyttiin. Toimintakertomukset liitteenä 4.

7§ Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja Raimo Heikkilä esitteli Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston tilinpäätöksen. Kokouksen sihteeri Raimo Heikkilä luki tilintarkastajien lausunnot. Tilinpäätökset hyväksyttiin.

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaudet myönnettiin yksimielisesti.

9§ Vahvistetaan osaston talousarvio

Raimo Heikkilä esitteli osaston talousarvion ja tapahtumakalenterin, jotka hyväksyttiin muutoksitta.

10§ Osaston puheenjohtajan vaali

Esko Huopainen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

11 Toimikunnan jäsenten vaali

Toimikunta esittää toimikunnan kooksi 10 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä.

Kuusankoskelta 3 varsinaista ja 2 varajäsentä. Toimikunnan esitys hyväksyttiin.

11.1 Raimo Heikkilän luovuttua toimikunnan jäsenen ehdokkudesta

toimikuntaan valittiin:

Teuvo Jyräs, Eira Kujala, Heikki Merivirta, Tuula Jurvanen, Raija Koivunen, Leo Leskinen,

Markku Kovanen, Vesa Lotti, Aila Ahtiainen ja Tero Kelkka.

11.2 Varajäseniksi valittiin:

Raimo Heikkilä, Raija Peltola, Markku Ojala, Visa Nurmela Hannu Kajander.

 

Vasemmalta Unto Autio, Heikki Merivirta, Vesa Lotti, Tero Kelkka, Matti Mallat, Hannu Kajander, Esko Huopainen, Markku Ojala, Leo Leskinen ja Kari Laakso.

12§ Valitaan tarpeelliset jaostot

Jaostoiksi valittiin:

Automiesjaos, Nuorisojaos, Vuoromiesjaos ja Kuusankosken jaos.

13§ Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaali

Valituksi tulivat Esa Rasimus ja Marjatta Riuttala, varalla Kari Hulkkonen ja Eero Takki.

14§ Kouvolan Apj:n VTY-jaoksen jäsenen vaali

VTY-jaokseen valittiin Esko Huopainen, varalle Vesa Lotti.

15§ Valitaan osaston edustajat (4) Postiliiton liittokokoukseen

liittokokoukseen esitettiin valittavaksi:

Heikki Merivirta, Tuula Jurvanen, Raimo Heik­kilä, Esko

Huopainen, Vesa Lotti, Leo Leski­nen,

Markku Kovanen, Tero Kelkka ja Raija Koi­vunen.

Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä annettiin:

Heikki Merivirta 35 ääntä

Tuula Jurvanen 19 ääntä

Raimo Heikkilä 35 ääntä

Esko Huopainen 45 ääntä

Vesa Lotti 19 ääntä

Leo Leskinen 36 ääntä

Markku Kovanen 12 ääntä

Tero Kelkka 21 ääntä

Raija Koivunen 15 ääntä

Liittokokoukseen valittiin: Esko Huopainen, Leo Leskinen,

Heikki Merivirta ja Raimo Heikkilä.

16§ Päätetään osaston lehtisetelin tuen määrästä

Osaston lehtisetelin tuen määräksi päätettiin 60 mk.

17§ Kokoukselle esitetyt asiat

Vesa Lotti kysyi mahdollisuudesta työtaisteluun ryhtymiseksi.

Kari Tamminen sanoi, että työtaistelu on mah­dollista ainostaan osaston omalla vastuulla.

Postiliitolla on kielteinen kanta osaston työ­taisteluun. Seppo Järvinen kysyi Kouvolan lajittelukeskuksen suunnitelmista.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 kiittäen kaikkia aktiivisesta osanotosta.


 

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON  OSASTON

TOIMINTAKERTOMUS 1993

 

YLEISTÄ

Vuosi 1993 oli suuren työttömyyden ja taloudellisen epävarmuuden aikaa. Vuoden lopussa työttömien

määrä oli jo lähes puolimil­joo­naa. Maamme hallitus teki

kaik­kensa murtaakseen ay-liikkeen val­lan heikentämällä mm. työttömyys­turvaa.

Joulun alla Postiliitto julisti ylityökiellon ja lakkouhan

vauh­dittaakseen palkkaneuvotteluja. Neuvottelut johtivat postiliit­tolaisille ajankohdan huomioon ottaen tyydyttävään palkkarat­kaisuun.


 

PÄIHDEKOULUTUSTA KOUVOLAN ALUEEN

POSTILAISILLE

Vuoden 1993 aikana päihteiden haitoista kertovaa koulutusta annettiin postin hen­kilökunnalle Kouvolan  alueella. Ennalta eh­käisevän päihdehuollon merkitys ja tarkoituksenmukaisuus oli sel­vinnyt työnantajallekin päihdekoulutuksen tapahduttua työ­aikana. Neljän tunnin koulutusjaksossa ker­rottiin ja herätettiin tunte­maan ja tunnustamaan alkoholin hait­ta­vaikutukset väärin­käytettynä. Tilaisuuden palaute

oli positiivis­tä johtuen siitä, että luen­noitsijat hallitsivat aiheensa, tuoden mielenkiintoisesti ja ym­märrettävästi alkoholin haittavaikutukset kuulijoiden tietoisuu­teen. Riippuvuus alkoho­liin oli keskeisenä teemana, unohtamatta muita huumeita. Johdatus "normaalista" alko­holinkäyttä­jästä

sen suurkuluttajaksi, sekä sen myötä päihteiden väärinkäyttäjäksi oli havahduttava kokonaisuus siitä, kuinka salakavalasti itse huomaamatta riippu­vuuteen ajaudutaan.

Työterveyslääkäri Risto Paajasen puheenvuoro päi­hteiden epäterveydellisyydestä ei jättänyt kuulijaa epätietoi­suuteen. Viimeinen asiakokonai­suus oli päihteet ja työyhteisö. Olemmeko alkoholiongelman mah­dollistajia vai auttajia? Mahdollistaminen saattoi johtua työntekijöiden epätietoisuudesta, kuinka  vakavan asian kanssa todella ol­laan tekemisissä. Koulutustilaisuudessa saatiin kuulla, että kyseessä on vakava sairaus, jonka seuraukse­na potilas oli saatava hoitoon.


Osaston vuosikokous pidettiin 6.2.1993 Ravintola Figarossa Kuu­sankoskella.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Esa Rasimus ja sih­teereinä Matti Mallat ja Raimo Heikkilä.

Liiton toimistosta ko­koukseen osallistui sihteeri Kari Tamminen.


Osasto piti jakelun uudesta mitoitusjärjestelmästä tiedotusti­laisuuden 26.2 Ravintola Kulinaarissa Kouvolassa. 

Perusjakelun palkka- ja mitoitusjärjestelmän

kokous

Perusjakelun palkka- ja mitoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä ammattiosaston kokous  pidettiin 20.9.1993 Ravintola Sommelossa Kuusankoskella. Postiliiton sihteeri Torsti Kor­honen kertoi syntyneestä neu­vot­telutuloksesta, jonka jäl­keen ammattiosasto hyväksyi neuvottelutu­lok­seen.

Jakelun mittajärjestelmän uudistamisen tavoitteena oli luoda työ­ajanlaskentaan yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä ja tul­kittava järjestelmä, mikä perustui tarkkaan työaikatarpeen määrittelyyn, luoden henkilöstölle mahdollisuuksia vaikuttaa oman an­siotasonsa muodostumiseen koskien koko jakelutoimintaa. Mit­tajärjestelmän uudistaminen eteni vaiheittain nykytilan  kar­toittamisesta, menetelmäkuvauksista, tilastointijärjestelmien luomisesta kohti piirilajittelu- ja esityön mitoituksia sekä alueellisten aikatutkimusten kautta kokonaisesitykseen uudeksi mittajärjestelmäksi. Jokaisella jakelualueella oli koulutettuja tuotantosuunnittelijoita, jotka yhteistyössä aluei­den pääluottamusmiesten kanssa tekevät työtehtäviin liittyvät aikatutkimukset.

Kouvolan jakelualueella  tutkimuksia tekivät tuotantosuunnittelija Ritva Kourula Kotkasta ja

pääluottamusmies Raimo Heikkilä Kouvolasta.

Jakelun mitoitusjärjestelmän uudistaminen aihe­utti oikeutetusti jäsenistön keskuudessa huolta työpaikkojen säilymisestä.


Vuodesta 1990 lähtien Posti ja telelaitos on toiminut valtion 
uusimuotoisena liikelaitoksena. Tänäaikana postipalveluita on 
voimakkaasti supistettu,postikonttoreita on lakkautettu ja 
pientaloalueilla siirrytty laatikkoonkantoon. Mm. näiden 
posti­palveluiden heikennyksien johdosta on 
posti vähentänyt työnteki­jämääräänsä tuhansilla työntekijöillä. 
Posti on toiminut niin­kuin yksityinen yritys, liiketaloudellisin 
perustein. Postin rooli yhteiskun­nallisesti tärkeiden
 peruspalveluiden tarjoana on hämärtynyt. 
Eduskunnassa on vireillä Posti-telen yhtiöittäminen vuoden
 1994 alusta. Postin yhtiöittäminen merkitsee entistä 
kiihtyvämpään tahtiin postille kannattamattomien toimintojen 
alasajoa ja kan­salaisten asettamista eriarvoiseen asemaan 
riippuen siitä, missä päin Suomea sattuu asumaan. 
Mikäli kansanedustajat hyväksyvät postin yhtiöittämisen,
 he ovat myös hyväksymässä tämän eriarvoi­suuden 
postipalveluiden saatavuudessa.
Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto vetoaa Kymenläänin
kan­sanedustajiin, että te ette hyväksyisi postin yhtiöittämistä. 
Posti voi valtion liikelaitoksena parhaiten turvata yksityisen 
kansalaisen peruspostipalvelut, mikä on kansalaisten ja heitä 
eduskunnassa edustavien kansanedustajien edunmukaista. 
Tele voidaan yhtiöittää telekilpailun avauduttua vuoden 1994
 alussa.
 • Jakelun palkka- ja mittajärjestelmän käyt­töönotosta pidettiin jakeluhenkilöstölle osastokokous.

 • Päätet­tiin ottaa käyttöön kahden vuosikokouksen järjestelmä 11.12.1993.

 • Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston toimikunta 
  käsitteli SAK:n tavoitteita syksyn neuvottelukierrokselle
   25.8.1993 pidetyssä toimikunnankokouksessa. 
  Neuvotteluta­voitteeksi asetettiin palkankorotukset. 
  Ilman palkanko­rotuksia työntekijöi­den ostovoima
   edelleen laskee, mikä osaltaan lisää kotimark­kinoilla 
  toimivien alojen työt­tömyyttä ja yrityk­sien konkursse­ja. 
  Työn tuottavuuden kasvu ja yrityksien lisääntynyt 
  pal­kanmaksuky­ky tulee ottaa huomioon neuvottelu-
  kierroksel­la. Jos tältä poh­jalta ei synny 
  tulopoliittista koko­naisrat­kaisua, niin 
  Postilii­tonkin tulee valmistautua liittokoh­taisiin
  palkkaneuvotteluihin.

   

Koulutustoiminta

Koulutustoiminta oli painottunut luottamusmieskoulutukseen, sil­lä entistä enemmin vaaditaan luottamusmiehiltä taitoja ja kykyjä hoitaa jäsenistön edunvalvontaa.

Kiinteistöhenkilöstö osallistui aktiivisesti kiinteistöväen koulutustilaisuuksiin.


 

Pahasaaren kesänviettopaikalle rakennettiin uusi aitta ja Suola­järvelle hankittiin uusi vene.

Mökkien remontoimista jatkettiin viihtyisyyden lisäämiseksi.


 

TOIMIHENKILÖT

 • Osaston toimintaa on ohjannut Esko Huopainen

 • sih­teerinä on toi­minut Leo Leskinen

 • rahastonhoi­tajana Raimo Heikki­lä.

 • Toimi­kunta kokoontui 12 kertaa.

Toimikuntaan on lisäksi kuulunut:

Heikki Merivirta varapj, Eira Kujala, Raija Koivunen, Aila Ahtiainen, Markku Kovanen, Tuula Jurvanen, 

Teuvo Jyräs, Tero Kelkka nuorisovastaava ja opintovastaava, Vesa Lotti Vuoromieshuonekunnan vetäjä


Varajäsenet

Raimo Heikkilä, Hannu Kajander tsv, Markku Ojala

automiesjaoksen vetäjä Raija Peltola Visa Nurmela.

 

Toimikunnan kokouksiin ovat

voineet osallistuamyös osaston luottamusmiehet.

Luottamusmiehinä ovat toimineet:

 • Kouvola- Lpr jakelualueet pääluottamusmies Raimo Heikkilä

 • Kouvolan jakelun tuotantoalue Tero Kelkka

 • Kouvolan ljk:n autonkuljettajat Leo Leskinen

 • Kouvolan ljk:n käsittelyn lm. Markku Kovanen 19.11.1993 lähtien.

 • Kouvolan korjaamo Pekka Rämä

 • Kouvolan jakelualueen tsv. Hannu Kajander.


   

Postiliiton Kymenläänin alueellisten luottamusmiesten kokous pidettiin 22.6.1993 Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston kesänviettopaikkalla Verlan Suolajärvellä.


Jäsentietoa 1.1.1993 osaston jäsenmäärä oli 300 maksavaa jäsentä ja koko­naisjasenmäärä oli 412 jäsentä.

Vuoden lopussa jäseniä on:

 • naisia 118,

 • miehiä 180,

maksavia jä­seniä yhteensä 298.

 • Eläkkeellä 119 jäsentä,

 • osaston kokonais­jäsenmäärä oli 31.12.1993 417 jäsentä.

Jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana 5:llä jäsenellä.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Marjatta Riuttala ja Esa Rasimus sekä varatilintarkastajina Kari Hulkkonen ja Eero Takki.

EDUSTUKSET

Esko Huopainen

Kouvolan kansalaisopiston oppilaskunnan pj., Kouvolan ammmatil­lisen

paikallisjärjestön edustajiston jäsen ja paikallisjärjestön tilintarkastaja sekä APJ:n

VTY-jaoksen jäsen.

Raimo Heikkilä

Postiliiton liittovaltuuston jäsen

Tero Kelkka

Kouvolan Ammatillisen paikallisjärjestön edustajisto,

Postilii­ton nuorisovaliokunnan jäsen.Osasto on Kouvolan Poikien jäsen, Kouvolan

Työväen Sekakuoron kan­natusjäsen ja KSNK:n ja KVL:n APJ:n jäsen.

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com