Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 9.1.2019

 

PÖYTÄKIRJA TEHTY OSASTO SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ VUOSIKOKOUKSESTA HOTELLI KYMENHOVIN KABINETISSA HELMIKUUN 7 PÄIVÄNÄ 1963 KLO 19.00

Läsnä oli 23 osaston jäsentä.

Vuosikokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja ylipostimies Raimo Havasara, toivottaen samalla lämpimin sanoin osastomme kunniapuheenjohtajan Einari Vierulan tervetulleeksi.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin postimiesten esimies Wiljam Nuorivuori. Kokouksen sihteeriksi vt.ylipostimies Matti Ojala.Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin postimies yp. Alpo Laurila ja ylimääräinen autonkulj. Reijo Oksanen

Osaston toimintakertomuksen vuodelta -62 esitti osaston puheenjohtaja Raimo Havasara ja se hyväksyttiin kiitosmaininnoin. Osaston tilikertomuksen vuodelta -62 esitti rahastonhoitaja Matti Laine. Osaston toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Toimintasuunnitelmaa vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut ja kokous oli myös sillä kannalla, ettei sellaista tarvita. Hyväksyttiin jäsenmaksun suuruus vuodelle 1963. Ne ovat seuraavat maksu-luokittain:

I luokka 38,40 nmk. eli 3,20 nmk. kk:ssa, II luokka 36,00 nmk. eli 3.00 nmk. kk:ssa, III luokka 32,40 nmk. eli 2,70 nmk kk:ssa, IV luokka 22,80 nmk. Eli 1,90 nmk kk:ssa. Talousarviota vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut, mutta Alpo Laurilan esityksestä kokous antoi seuraavalle toimintakunnalle evästykseksi laatia talousarvio vuodelle -64.

12 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen ylipostimies Raimo Havasara. Osaston toimikuntaan valittiin keskustelun jälkeen seuraavat: Alpo Laurila, Yrjö Suuronen, Heikki Topo, Jouko Isomäki, Matti Laine ja Matti Ojala sekä varajäseniksi Teuvo Muona ja Uuno Jattu.

14 § Osaston luottamusmieheksi valittiin vt. ylipostimies Matti Ojala.Osaston edustajaksi liittokokoukseen valittiin Raimo Havasara ja ns. kuuntelu-jäseneksi Lauri Niveri.

Osaston tilintarkastajiksi valittiin Raimo Rautjärvi ja Eero Koskinen, varalle Bruno Laitinen ja Leo Savolainen.

Yrjö Suurosen esityksestä päätettiin jakaa osastossa tarmokkaasti toimineelle jäsenelle 100 mk:n suuruinen tunnustuspalkinto. Vuoden -63:n tunnustuspalkinto myönnettiin osaston nykyiselle puheenjohtajalle Raimo Havasaralle, tunnustukseksi hänen osastomme hyväksi suorittamastaan uhrautuvasta työstä. Toimikunta valtuutettiin laatimaan säännöt tunnustuspalkinnon jakoperusteista.

Toimikunta esitti, että liittokokoukselle jätettävät alustukset on jätettävä toimikunnalle myöhemmin määrättävään aikaan mennessä. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.15.


 

Vuosikokouksessaan helmikuun 7 päivänä 1963 päätti Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. ‑ nykyisin Postiliiton Kou­volan osasto ry. ottaa käytäntöön erityisen tunnustuspalkinnon osaston hyväksi suoritetun työn arvosta-miseksi. Samalla osasto teki päätöksen ensimmäisen tunnustuspalkinnon myöntämisestä. Tässä kokouksessa osasto vahvisti tunnustuspalkintoa varten seuraavat säännöt:

Tunnustuspalkinnon, jonka arvo perustamishetkellä määrättiin sadaksi (100) nyky-markaksi, myöntää osaston vuosikokous toimikunnan yksimielisen esityksen perusteella. Tunnustuspalkinnon edellyttämä rahamäärä, joka suoritetaan osaston varoista, voidaan tarpeen vaatiessa tarkistaa kulloistakin rahanarvoa vastaavaksi.

2 § Tunnustuspalkintoa seuraa Postiliiton Kouvolan osasto ry:n kunniakirja kehyksiin laitettuna.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään kolme (3) vuotta kuulunut osaston jäsenyyteen ja sen ohessa esiintynyt virassaan tai toimessaan niin kuin valtion virkamiehelle´kuuluu.

4 § Tunnustuspalkinnon myöntäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, jos yksi tai useampi osaston jäsen on toiminnassaan yhteisten asioiden hyväksi erityistä tarmoa ja intoa osoittaen yltänyt tulok­siin, joista osastolle itselleen tai sen jäsenille on koitunut todistet-tavaa hyötyä, etuisuutta tai yleistä arvostusta.

5 § Tuloksellinen toiminta voi tulla esiin mm. seuraavissa yhteyksissä:

a) työolosuhteiden parantamista tarkoittavat esitykset ja toimenpiteet.

b) ansiokas toiminta osaston talouden hyväksi.

c) jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta lujittava toiminta.

d) toiminta, jonka johdosta osaston vaikutusvalta kasvaa ja ulkopuolinen arvonanto lisääntyy.

e) kiinnostuksen herättäminen ammattiyhdistystoimintaa ja muita sitä sivuavia asioita kohtaan.

f) luottamustehtävien pitkäaikaisella hoitamisella osoitettu uskollisuus osastoa kohtaan.

g) toiminta Postiliiton, Virkamiesten Yhteisjärjestön t.m.s. järjestön palveluksessa tai hvväksi, josta voidaan katsoa myös osastolle koituneen hyötyä.

h) menestyksellinen jäsenhankinta.

i) osaston ulkopuolella tapahtunut ansiokas toiminta, josta posti‑ ja automies-ammattikunnan yleinen arvonanto nousee, kuten valtiollisessa ja kunnallisessa elämässä tai julki­sesti arvostetussa kansalaisjärjestössä toimiminen sillä varauksella, ettei tällöin ole unohtanut omaa ammattiosastoaan

j) muu perusteltu ja toimikunnan sekä vuosikokouksen yksimielisesti hyväksymä toiminta.

Kunniakirja ilman siihen liittyvää tunnustus-palkintoa voidaan myöntää myös osastoon kuulumattomalle henkilölle, jos siihen ilmenee jokin erityisen puoltava peruste.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen myönnettäköön vain silloin kun siihen tarkan harkinnan jälkeen katsotaan aihetta olevan. Toimikunnan yksimielisen esityksen on saatava vuosi-kokouksessa vähintään 3/4 äänten kannatus. Tunnustuspalkinnon voi sama henkilö saada useammin kuin kerran, ei kuitenkaan perättäisinä kertoina.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen luovutetaan asianomaiselle osaston vuosikokouksessa tai muussa osaston järjestämässä juhlavassa tilaisuudessa.

Näiden sääntöjen liitteenä pidettäköön luetteloa tunnustuspalkinnon saajista siten, että luettelosta selviää saajan nimi, palkinnon myöntämisen päivämäärä sekä luovutus-tilaisuuden päivämäärä.

10§ Näitä sääntöjä tinkimättä noudatettakoon.

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n toimikunnan kokouksesta 28.2.1963
 

Läsnä olivat Matti Laine Alpo Laurila Heikki Topo, Yrjö Suuronen,Raimo Havasara ja Matti Ojala. Puheenjohtajana toimi Raimo Havasara ja sihteerinä Matti Ojala.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että osaston automiesten alaosastoon liittyivät seuraavat: Martti Suikki, Eino Suoknuutti, Mauri Loikala sekä Reijo Tolonen ja heidät hyväksyttiin osaston jäseniksi.

Toimikunta päätti huomauttaa Reino Niemiselle ja Eero Paulofille erääntyneistä jäsenmaksuista.

Osaston automiesten alaosaston kuuluvien lennätinautonkuljettajien jäsenmaksujen lähempi määrittely annettiin sihteerin tehtäväksi.

Kouvola-seuran vuosikokoukseen valittiin osastomme edustajiksi Uuno Jattu,varalle Alpo Laurila ja Yrjö Suuronen.

Saatiin tiedoksi postimiesliiton sihteerin Yrjö Löytösen kirje, joka käsitteli jätepaperiasiaa.

Päätettiin, että osaston toimikunta toimii tästä hetkestä lähtien ( klo 18.40 ) Kouvolan osaston lakkotoimikuntana siihen asti kunnes 1.3-63 klo 00.01 alkavaksi määrätty työtaistelu päättyy.

Koska osaston puheenjohtaja Raimo Havasara on valittu VY:n alaisten liittojen Kouvolan keskuslakkotoimikunnan puheenjohtajaksi päätettiin, että osaston lakkotoimikunnan puheenjohtajana toimii osaston varapuheenjohtaja Yrjö Suuronen.

Osastostamme VY:n Kouvolan keskuslakkotoimikuntaan valittujen Raimo Havasaran ja Matti Ojalan varamiehiksi kyseiseen toimikuntaan valittiin postimiesten esimiehet Wiljam Nuorivuori ja K. A. Nuorivuori. Hyväksyttiin lakkopäivystyslista ja samalla päätettiin, että vuorollaan olevat lakkopäivystäjät pitävät päiväkirjaa lakkopäivien ajalta. Kokous katsottiin päättyneeksi.


 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

1963 VY:n lakon Kouvolan Postimiesliiton osaston lakkotoimikunta.

Vas. ylärivi: Leo Savolainen, Eero Pauloff, Pekka Karjalainen, Pekka Häkämies, Matti Ojala, Matti Laine, Aimo Tylli, Raimo Rautjärvi, Raimo Kanerva, Heikki Topo, Ensio Paasonen ja Pertti Karjalainen. Alarivissä vas. Risto Marttila, Kalervo Mettälä, Bruno Laitinen, Mauri Räsänen, Kaarlo Nuorivuori, Ensio Ripattila, Viljam Nuorivuori ja Alpo Immonen.


 

Postiliiton Kouvolan osaston toimikunnan kokous 2.9.196

Läsnä olivat Raimo Havasara puheenjohtajana, Matti Ojala sihteerinä sekä Matti Laine, Jouko Isomäki, Yrjö Suuronen ja Uuno Jattu jäseninä.

Toimikunnalle esitettiin Reumaliiton toivomus keräyksen suorittamiseksi osaston jäsenten keskuudessa,mutta se ei saanut kannatusta,joten ke r äyslistat päätettiin palauttaa.Ylipostimies Uuno Jatulle päätettiin tilata kirjekurssi "Ammattiyhdistystiedon perusteet". Postiliiton kalenterin myynti-asiamieheksi valittiin autonkuljettaja Jouko Isomäki. Annettiin tiedoksi, että maalaiskirjeenkantaja Helmi Ruotsalainen maalaiskirjeenkantajien osastosta Kouvolan osastoon. Saatuaan tiedoksi toimikunta käsitteli toimenpiteitä,mihin pitäisi ryhtyä,että osastomme jäsenten Vieno Laitisen ja Reino Niemisen rästiin jääneet jäsenmaksut saataisin perityksi. Kummallakin heistä on viime vuoden jäsenmaksut kokonaan maksamatta ja myöskin tämänvuotisista ei ole saatu yhtään suoritusta. Toimikunta päätti, että kys. asia koetetaan saada järjestykseen,eikä siitä ryhdytä vielä ankarampiin otteisiin.Samalla ilmoitettiin,että veikkaus-asiamieheltä on tlittämättä osa v.1962:n osastolle tulevasta palkkiosta. Puuttuvasta 2900 mk:n osaston saatavasta päätettiin huomauttaa osaston veikkaus-asiamiehelle. Käsiteltiin liiton kirjelmää,joka käsitteli työn hidastamista määrättyinä vuorokauden aikoina, ja josta asiasta liitto haluaa saada osaston kannan. Toimikunta päätti esittää kantanaan, että Kouvolassa paras aika kyseiseen hidastamiseen on yöllä alkaen klo 22.00 päättyen klo 3.00 ja samalla niin, että tämä nykyisestä urakkatyöstä siirtyminen normaaliin tuntityöhön tapahtuisi loppuviikon öinä. Kokous katsottiin päättyneeksi.

POSTILIITON KOUVOLAN OSASTO R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963 (7.2.1963 - 26.1.1964)

Posti- ja postiautomiesten kuin myös virkasuhteessa olevien lennätinautonkuljettajien ja autonasentajien ammatillisessa järjestötoiminnassa muodostui viimeksi kulunut vuosi tavanomaista värikkäämmäksi ja tapahtumarikkaaksi. Kysyttiinhän meiltä aimo annos sitkeyttä ja määrätietoista toimintaa ennen kuin Maalaisliittolaista hallitusvaltikkaa käyttänyt vastapelurimme katsoi välttämättömäksi tunnustaa ns. pienipalkkaisten virkamiesten elinoikeuden tässä maassa. Ollaanpa tuon maaliskuisen tukkanuotan lopputuloksesta mitä mieltä tahansa, niin joka tapauksessa noiden neljän työtaisteluviikon aikana pingotettiin henkselit äärimmilleen puolin ja toisin. Mielellään ei kukaan ryhtyne arvailemaan miksi tilanne olisi kehittynyt, jos vy-läisten työtaistelu ei olisi loppunut siten kuin se tapahtui. Vaikka sopimuspaperien syntyminen vaatikin mukana olleilta raskaan hinnan, niin tulipahan sen vastikkeeksi ainakin varma vakuus siitä, että oma ammattiliittomme pystyy säröilemättömänä toteuttamaan sen prosessin, jota sanotaan ammattijärjestön viimeiseksi keinoksi.


Maaliskuisen työtaistelun aiheuttamien palkanmenetysten symboliseksi korvaukseksi osasto jakoi jäsenilleen lakkoavustuksia. Jakoperusteena oli, että jokainen työtaisteluun osallistunut sai 10 mk ja sen lisäksi kustakin alaikäisestä lapsesta sai lisäksi 5 markan korvauksen. Suurin yhdelle jäsenelle annettu avustuserä oli 45 mk.


Kulunut vuosi oli myös liittokokousvuosi, mikä aina merkitsee toiminnan vireytymistä ns. välivuosiin verrattuna. Tämänkertainen liittokokous osoittautui nimenomaan Kouvolan osastolle menestykselliseksi, sillä pystyimmehän viimeinkin murtautumaan liiton toimintakentän avainasemiin, jota osastomme edustuspaikka liittoneuvostossa merkitsee. Lähes 50 vuotta eli osastomme koko toiminta-ajan olimme välinpitämättömyyttämme tyytyneet sivustakatsojan osaan antaen toisten tehdä päätökset puolestamme, mutta nyt tuo pitkäksi venähtänyt "kypsymisaika" on ohi ja liitollamme on täysi oikeus odottaa myös meiltä aktiivista otetta yhteisiin asioihin. Ratkaisevan sysäyksen tähän edellä kuvattuun myönteiseen kehityskulkuun antoi itseasiassa osastomme viimekertainen vuosikokous, jossa tehty päätös yhteydenotosta Kaakkois-Suomen muihin osastoihin osoittautui hedelmälliseksi ja tarkoitustaan vastanneeksi toimenpiteeksi. Liittokokousasioiden perusteellinen ennakkokäsittely on epäilemättä tarpeen vastakin, sillä liittomme edustajaparlamentti on jo sellainen areena, jonne ei vajavaisin evästyksin kannattane ketään lähettää. Vain sellaisella keskitetyllä yhteistoiminnalla, jota maakuntamme osastot tällä kerralla esittivät, saadaan sijaa myös päätäntäelimissä, joihin on monta yrittäjää, mutta vähän paikkoja. Meidän on varauksetta annettava tunnustus niille, jotka epäitsekkyyttä osoittaen toimivat puolestapuhujinamme. Ilman maakunnan panosta olisi osastomme edelleenkin samanlainen statisti kuten menneinä vuosina. Kaakkois-suomalaista yhteistoimintaa on siis edelleenkin syytä vaalia, sillä lopullinen päämäärä on vielä saavuttamatta. Liittotoimikunnassahan ei Itä-Suomella ole edustajaansa, vaikka tasapuolisuus ja kohtuus sitä edellyttäisikin.


Kuvassa autonasentajat Orava ja Ripatti 1963.

1963- 1966
Postiautomiesten luottamusmies Kalervo Mettälä
lennätinautomiesten luottamusmies Aimo Tylli
Kouvolan autokorjaamon luottamusmies Ensio Ripattila.


 1967
Postiautomiesten luottamusmies Reijo Oksanen
lennätinautomiesten luottamusmies Aimo Tylli
Kouvolan autokorjaamon luottamusmies Ensio Ripattila.


Voimakas jäsenmäärän lisäys ja uusien ammattiryhmien mukaantulo osastomme piiriin on viime vuoden sadon parhainta osaa. Harvoinpa sattuu, että 20-päinen miesjoukko noin vain kertaheitolla ja omasta halustaan hakeutuu ammattiosaston riveihin kuten meidän osastomme kohdalla on tapahtunut. Osastomme työkenttä, joka aikaisemmin rajoittui vain Kouvolan postikonttoriin, käsittää nyt myös Mikkelin puhelinpiirin Kouvolan Aluetoimiston sekä paikallisen Postiautotallin.

Elimäen kunnan alueella työskentelevät postinkantajat ja maalaiskirjeenkantajat ovat niinikään osoittaneet lisääntyvää kiinnostusta osastoamme kohtaan. Jos kehitys on vastakin yhtä myönteistä, niin muutaman vuoden kuluttua lukeudumme jo liittomme suurimpien osastojen joukkoon - nyt olemme jo varsin lähellä sitä rajaa. Kun yleensä yhdistysten, mutta eritoten ammattijärjestöjen voima mitataan niiden jäsenmäärän perusteella, niin osastomme on siis vankasti voimistunut sitten viimekertaisesta.


Myönteinen kehitys osastomme kohdalla ei kuitenkaan rajoitu vain edellä kosketeltuihin "ulkonaisiin" saavutuksiin, vaan kuluneen vuoden aikana on joukossamme ollut selvästi havaittavissa myös sisäistä vahvistumista. Enää ei liioin ole esiintynyt aikaisempaa purnaushenkeä liiton saamattomuutta tai jäsenmaksujen suuruutta korostaen, vaan nykyisin on täysin tajutaan ammatillisen järjestäytymisen välttämättömyys,

Liiton tehtävien pitkäjännitteisyys ja käyttövarojen tarve. Niinpä siirtyminen aikaisemmasta maksuluokka-järjestelmästä prosentuaaliseen jäsenmaksuperintään ei osastomme piirissä kohdannut pienintäkään vastustusta ja tuntuu siltä, että olemme myös samantien "kypsiä" antamaan valtuudet jäsenmaksujen perintään palkan päältä ottaen.


Kiinnostus osaston ja liiton toimintaa kohtaan on ilmennyt useissa eri yhteyksissä arkipäivän työn lomassa, mikä seikka on ollut omiaan kannustamaan niitä henkilöitä, joille osasto on kulloinkin antanut luottamuksensa ja valtuudet yhteisten asioiden hoitamiseksi.

Osaston asioiden hoito tapahtuu huomattavalta osaltaan alustusten, esitysten ja kirjelmien välityksellä, sekä suullisten neuvottelujen ja keskustelujen kautta. Toisena osapuolena on useimmiten paikallinen posti- tai puhelinviranomainen, mutta yhteyttä on jouduttu ottamaan myös piirin postitarkastajaan, posti- ja lennätinhallitukseen sekä luonnollisesti myös liiton toimistoon ja viimeksi kuluneen maaliskuun aikana usein myös Virkamiesten Yhteisjärjestöön, "VeeYhyn". Yhteyttä on ylläpidetty myöskin Kuusankoskella, Voikkaalla ja Myllykoskella toimiviin naapuriosastoihin ja tarpeen mukaan myös lähi alueen toimistonhoitajiin.

On tehty esityksiä virantekorahoista yleensä ja vaihtolisästä eritoten, on pyritty kohentamaan postimiesten ja postiautomiesten paikallisia työolosuhteita vaatimalla parannusta työsalien ja sosiaalisten tilojen yleis- ja kohdevalaistukseen, esitetty hengenvaarallisten ovirakenteiden muuttamista, sekä ehdotettu käyttökelpoisten valaistuslaitteiden hankkimista aseman postinvaihtomiehistön käyttöön. Niin ikään on tehty esityksiä erinäisten leimasinten hankinnasta kirjeenkantajien työn helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

On puhuttu lisätyövoiman tarpeesta ja esitetty haaraosastojen miehittämistä, sekä pyritty "haalimaan" uusia esimiesvirkoja ja on tunnusteltu maaperää uuden esityksen tekemiseksi joutopaperin lastauspalkkion saamiseksi.

La-kuljettajille on anottu hyvänmiehen lisiä ja annettu nuorille miehille kehoituksia postimieskurssille valmentautumisesta ja siinä sivussa on yritetty antaa sivustatukea vaikeuksiin joutuneelle Värälän maalaiskirjeenkantajalle.

Useimmat näistä toimenpiteistä ovat jo johtaneet myönteiseen tulokseen, osa niistä on parast' aikaa vireillä ja eräiden kohdalla on aikaansaannos vielä hämärän peitossa.

Todettakoon tässä yhteydessä, että meneillään oleva Suolajärven kesämajan rakennushanke on viimeksikuluneina kesäkausina melkoisessa määrin "verottanut" myöskin osastomme jäsenistön vapaa-aikaa ja fyysillistä voimaa, sillä onhan tämä rakennustyö alusta alkaen ollut postimieskunnan aherruksen varassa. Sen vuoksi onkin osasto toistaiseksi pidättäytynyt omista kesäajan suunnitelmistaan, jotta Suolajärven työmaalle ei aiheutuisi viivytystä ja haittaa. Todennäköisesti jo tulevana kesänä saadaankin tämä kesäkeidas saunoineen päivineen lopulliseen käyttökuntoon.

Kertomusvuoden aikana on osaston toimikunta, johon ovat kuuluneet Raimo Havasara puheenjohtajana, Yrjö Suuronen varapuheenjohtajana, Matti Ojala sihteerinä,

 

Matti Laine (kuvassa) rahastonhoitajana,

sekä muina jäseninä Jouko Isomäki, Alpo Laurila ja Heikki Topo, sekä 18.4.-63 lähtien lisäjäsenenä Pekka Häkämies, yhteisinä varamiehinään Uuno jattu ja Teuvo Muona, kokoontunut kuusi kertaa (19.2., 28.2., 27.3., 18.4., 2.9., ja 17 päivänä kuluvaa tammikuuta).

Osaston kokouksia on pidetty vain kerran, toukokuun 8 päivänä, jolloin pohdittiin lakkoavustusten jakoa ja liittokokousasioita.

Syksyllä 17.10. koolle aiottu osaston kokous jouduttiin peruuttamaan VY:n siirrettyä pistelakkouhkaansa, jota kokouksessa oli nimenomaan tarkoitus käsitellä.


Osaston edustajat olivat mukana myös VY:n paikallista lakkotoimikuntaa perustettaessa helmikuun 27 päivänä, sekä sittemmin kaikissa tuon lakkotoimikunnan monissa kokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa.

​Lakkotoimikuntaan kuuluivat: Raimo Havasara, puheenjohtajana Suomen Postimiesliitosta, Heikki Teljamo Veturimiestenliitosta, Olavi Tuominen VR:n Viran- ja Toimenhaltijoista, Olavi Vanhalakka Rautatieläisten Ammattiyhdistysten liitosta, Paavo Kovanen Vankilavirkailijain liitosta, Matti Ojala Suomen Postimiesliitosta, Uuno Suikkanen VR:n Konduktööriyhdistyksestä, Esko Aalto VR:n Vaunumiesyhdistyksestä ja Onni Mannonen VR:n Kuormausmestariyhdistyksestä.

Lakossa oli noin 20 000 valtin viran- ja toimen haltiaa. Lakko päättyi 28.3 klo 24:00. Yrjö Löytösen oli mukana lakkopalaverissa Hotelli Kouvolassa 28.3.1963. Lakon jälkeen työaikalisäksi saatiin 4,5% ja palkkaluokkatarkastuksiin 1,5 miljoonaa markkaa ja yleiskorotuksen ollessa 4,8% ja eräitä muita pieniä palkankorotuksia. Lakolla saatiin reilusti enemmän mitä maan hallitus oli aluksi tarjonnut. Palkkaa työtaistelun ajalta ei maksettu.


Kenties merkittävin kokoustapahtuma oli kuitenkin osastomme toimesta 12.5. Kaakkois-Suomen osastojen liittokokousedustajille järjestetty neuvottelutilaisuus, jossa oli edustettuina Haminan, Imatran, Karhulan, Kotkan, Kuusankosken, Lappeenrannan, Mikkelin, Myllykosken-Inkeroisten, Savonlinnan ja Voikkaan osastot, sekä tietenkin myös oma osastomme.

Osanottajia tässä kahdeksantuntisessa palaverissa oli yhteensä neljätoista, ja Kouvolan osastoa siinä edustivat Raimo Havasara, Matti Ojala ja Matti Laine. Kaikki XI varsinaisessa liittokokouksessa esille tulleet 57 alustusta käytiin tarkoin läpi, voitteena yhteisen mielipiteen löytäminen kunkin alustuksen suhteen sopien samalla liittokokouksessa käytettävistä puheenvuoroista. Tässä neuvottelutilaisuudessa laadittiin myös alustava nimilista maakuntamme edustuksesta liiton päätäntäelimiin. Todettakoon vain, että neuvottelutilaisuuden osanottajat päättivät yksimielisesti kannattaa osastomme puheenjohtajaa Kaakkois-Suomen edustajaksi liittotoimikuntaan.


16-18 päivä toukokuuta pidetyssä liittokokouksessa edusti osastomme Raimo Havasara, jonka puolesta käyty puhekampanja muodostui suorastaan ainutlaatuiseksi liittokokousten historiassa, sillä koko Itä-Suomi ja osin Pohjanmaakin asettuivat kannattamaan häntä liittotoimikuntaan, mutta Helsinki - Tampere - Turku - Lahti -renkaan muodostama vastus osoittautui kuitenkin vielä ylivoimaiseksi esteeksi.

Liittoneuvoston vakinaisen jäsenen paikan hän sen sijaan sai jo helpolla, mutta siitä oli seurauksena, että Unto Kajander Kuusankoskelta joutui vetäytymään sivuun. Havasaran varamieheksi valittiin Reijo Caven Savonlinnasta. Nyt valitun liittoneuvoston toimikausi kestää kolme vuotta ja päättyy keväällä 1966.


Virantoimitusrahan maksamista ja liiton toimintakilpailujen järjestämistä koskeneet osastomme alustukset saivat yksimielisen kannatuksen ja ovat molemmat jo toteutumisvaiheessaan.

Liiton tai VY:n edustajan toimesta pidettyjä tiedotustilaisuuksia mahtui kuluneeseen vuoteen kolme -

1 Yrjö Löytösen lakkopalaveri Hotelli Kouvolassa 28.3.

2 Ensio Rantasen vierailu postilla ja Käyrälammen Rantasaunalla toukokuun lopulla.

3 Eelis Aikion osastomme automiehille pitämä selostustilaisuus Asemaravintolassa 25. päivänä syyskuuta.

Pajulahden Urheiluopistolla 23-25.4. Virkamiesten Yhteisjärjestön toimesta pidetyille luottamusmieskursseille osastostamme osallistui pääluottamusmieskursseille Matti Ojala.

Samassa paikassa marrakuun 25-27 päivinä järjestetylle VY:n puheenjohtajakurssille osallistui Raimo Havasara.

Lepokoti Suvirannan toiminnan tukemiseksi myytäviä kirjeensulkijamerkkejä on rahastettu 480 nykymarkan arvosta, sekä Postimieslehden elo-syyskuun numerossa olleet Kouvolan alueen kannatusilmoitukset yhteisarvoltaan 165 nykymarkkaa. Niin ikään on liiton tämänvuotista taskukalenteria myyty 73 kpl bruttoarvoltaan 219 mk, kuin myöskin 7 kpl onnittelu- ja suruadresseja, joiden myyntihinta tekee yhteensä 28 mk. Näin ollen osastomme ja kuluneen vuoden aikana hoitanut liiton erilaisia toimeksiantoja yhteensä 892 nykymarkan arvosta.

Maaliskuisen työtaistelun aiheuttamien palkanmenetysten symboliseksi korvaukseksi jakoi osasto jäsenilleen lakkoavustuksena yhteensä 905 mk, josta summasta liitolta saatu osuus käsitti 742 mk, työsuhteessa olevien la-kuljettajien keräystulos 105 mk ja osaston varoista suoritettu täydennysosuus 58 mk.

Kertomusvuoden aikana on osasto huomioinut Eino Suoknuutin 60-vuotispäivän 15.6. ja Emil Loikalan 70-vuotispäivän 20.8. Niin ikään on jouduttu lähettämään kaksi surunvalittelutervehdystä.

Tavaksi omaksuttua käytäntöä seuraten on osasto lähettänyt myöskin joukon joulutervehdyksiä (17 kpl) niille tahoille, jotka ovat osoittaneet suopeuttaan toimintaamme kohtaan.

Lähes kaikille toimikunnan jäsenille on liiton kustannuksella tilattu Työväen Sivistysliiton julkaisema kirjekurssi "Tutustumme Ammattiyhdistysliikkeeseen". Toistaiseksi ei ainuttakaan näistä asianomaisista ole vielä suorittanut kurssiaan läpi, vaikka aihe onkin varsin kiintoisasti ja valaisevasti käsitelty. Kenties rasittavalla vuorotyöllä ja muilla harrastuksilla on osuutensa tähän saamattomuuteen. Toivokaamme, että opiskeluinto palautuu ja entisestään laajentuu alkavan kevättalven kuluessa.

Kaikilla arvostaan kiinnipitävillä tai muuten elinvoimaisilla yhdistyksillä, seuroilla ja osastoilla alkaa nykyisin olla oma tiedotuslehtensä tai kiertokirjekokoelmansa, jonka avulla yhdistyksen asioita saatetaan jäsenten tiedoksi. Jäsenmäärän paisuessa ja toimintakentän laajentuessa saattaa tällainen tarve tulla esiin myöskin meidän osastossamme. Tällä haavaa se ei kuitenkaan ole vielä ajankohtainen, koska sisäisen tiedottamisen tarpeen voimme edelleenkin hoitaa vanhoilla konsteilla eli "suusta suuhun menetelmällä" ja seinäilmoituksin.

Ulospäin suuntautuvan tiedottamisen ja mainonnan hoitaa taas Postimies-lehti, joka kuluneena vuonnakin on eri yhteyksissä ja palstatilaansa rajoittamatta esitellyt osastomme toimintaa liittomme muille jäsenille. Käytännöllisesti katsoen oli viime vuoden jokaisessa numerossa jotain uutisaineistoa, joka liittyi Kouvolan osastoon tai ainakin sivusi sitä hyvin läheltä. Mikään muu liittomme 102 osanotosta ei käyttänyt Postimies-lehteä näin runsaassa määrin hyväkseen.


Urheilusaavutukseen ylti oikeastaan myöskin Viljam Nuorivuori, joka esimiesten neuvottelupäivillä Helsingissä pani toimeen rahankeräyksen, jonka tuloksena Posti- ja Lennätinurheilijat saivat komean kiertopalkinnon kilpailutoimintaansa varten. Sillä tavalla.

Mailleen mennyt vuosi 1963 on siis ollut - niin kuin huomaamme - varsin monivivahteinen ajanjakso. Siihen sisältyi tärkeä liittokokous, raskas työtaistelu ja toisen työtaistelun valmisteluja. Siihen sisältyi palkanpidätyksiä ja -korotuksia, sekä uusia virkoja ja toimia.

Niin ikään siihen mahtui paikallisia urheilusaavutuksia kuin myöskin yleisvaltakunnallisia hallituskriisejä ja liikevaihtoveropäätöksiä sekä mätkäytysveroja. VY vahvistui uusilla jäsenliitoilla, Tulli- ja veturimiehet liittyivät Kuljetusalan Federatioon (KAF:ään) ja meidänkin osaston piirissä ilmeni ajatuksia postimiesten hakeutumisesta amiraali Niilo Wällärin joukkoihin.

Suomen Postimiesliiton naseva ja tutuksi käynyt nimi muuttui "mitään sanomattomaksi" Postiliitoksi, jonka alle toivon mukaan hakeutunee uusia työryhmiä laitoksemme piirissä.

 

On selvää, että näin monitahoinen vuosi on tuntuvasti kouraissut myös osastomme taloutta, vaikkakaan mistään kassakriisistä ei sentään ole pelkoa. Vastapainoksi ovat uudet jäsenet vahvistaneet tulopuolta, niin että sopusuhtaisuus on voitu säilyttää osaston tilinpidossa.

Olettaen ja toivoen, että ulkopuoliset häiriötekijät eivät alkavana toimintavuonna olojamme haittaa, tulee osastomme taloudellinen asema nopeasti vakiintumaan - varsinkin, jos toimikunnan tässä kokouksessa ehdottamat suunnitelmat saavat osaston kannatuksen taakseen.

Kokonaisuudessaan ei mennyt vuosi ollut lainkaan hassumpi, joten osaston jäsenten on syytä olla tyytyväisiä, sillä huonomminkin olisi toki voinut käydä!


©​ Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com