Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

​Päivitetty 10.1.2019


PÖYTÄKIRJA  SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ VUOSIKOKOUKSESTA

joka pidettiin Kouvolan Kauppakerholla sunnuntaina tammikuun 26 päivänä 1964 alkaen kello 15.00. Saapuvilla oli 33 osaston jäsentä. Puhetta johti Teuvo Muona ja pöytäkirjaa piti Yrjö Suuronen.

Osaston puheenjohtaja Raimo Havasara suoritti kokouksen avauksen ilmoittaen samalla, että vuosikokous oli osaston sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsuttu. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin osaston toimikunnan esittämä vuosikokouksen työjärjestys.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Muona, kokouksen sihteeriksi Yrjö Suuronen, vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Veli Leinonen ja Pekka Häkämies sekä ääntenlaskijoiksi Leo SavolainenHeikki Topo ja Pertti Karjalainen.

Jouko Isomäki esitti Raimo Havasaran laatiman osaston toimintakertomuksen vuodelta 1963. Seitsemän konekirjoitusliuskaa käsittänyt toimintakertomus, jossa kosketeltiin m.m. VY:n jäsenliittojen maaliskuista työtaistelua ja lakkoavustusten jakoa, toukokuussa pidettyä Suomen Postimiesliiton liittokokousta, jossa m.m. liiton nimi päätettiin muuttaa Postiliitto r.y:ksi ja jossa liittoneuvostoon seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin m.m. Raimo Havasara Kouvolan osastosta varamiehenään Reijo Caven Savonlinnasta, sekä osaston jäsenmäärän tuntuvaa kasvua kuluneen vuoden aikana, eräitä tärkeimpiä kohtia esiintuodaksemme, hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilintarkastajien lausunnolla varustetun tilikertomuksen kuluneelta tilivuodelta esitti osaston rahastonhoitaja Matti Laine. Tilikertomus hyväksyttiin keskusteluitta ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokous hyväksyi Matti Ojalan esittämän talousarvioehdotuksen alkavalle toimintavuodelle. Todettakkoon, että näin hyväksytty osaston talousarvioehdotus on laatuaan ensimmäinen koko toiminta-aika huomioiden. Päätettiin osastomaksun suuruudeksi edelleen 30 penniä kuukaudessa.

Osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 1964 valittiin edelleen Raimo Havasara.

Kahvitauko, jonka aikana nautittiin Valkealan Säästöpankin tarjoamat kahvit ja kuultiin Kymen-Vuoksen Säästöpankkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Mauri Palmun mielenkiintoinen katsaus tämän hetken taloudelliseen tilanteeseen.

Osaston jäsenmäärän tuntuvan kasvun takia päätettiin toimikunnan vahvuus nostaa nykyisestä kuudesta jäsenestä kahdeksaan. Uuteen toimikuntaan valittiin vakinaisiksi seuraavat: Matti Ojala, Yrjö Suuronen, Matti Laine, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu ja Teuvo Muona. Toimikunnan varajäseniksi velvollisuudella osallistua kokouksiin valittiin Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin edelleen Matti Ojala, sekä työryhmien luottamusmiehiksi samoin uudelleen Kalervo Mettälä (pa-kuljettajat), Aimo Tylli, (la-kuljettajat) ja Ensio Ripattila (auton-asentajat).

Osaston tilintarkastajiksi alkavalle vuodelle valittiin Raimo Raut-järvi ja Eero Koskinen, sekä heidän varamiehikseen Bruno Laitinen ja Leo Savolainen.

14 § Osaston nykyinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y. päätettiin liittotoimikunnan suosituksen mukaisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto r.y. -nimiseksi ja velvoitettiin uusi toimikunta hoitamaan asiaan liittyvät tehtävät.

Osaston nimenmuutos

Vuonna 1963 Suomen Postimiesliiton liittokokouksen päätöksellä nimi muutettiin Postiliitoksi. 26.1.1964 osaston vuosikokouksessa Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. päätettiin liittotoimikunnan suosituksen mukaisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry. -nimiseksi. Toimikunta ei kovin tarkasti suhtautunut nimenmuutos- ja sääntöasiaan, sillä vuoden 1969 vuosikokouksessa otettiin uudestaan käsittelyyn osaston nimen ja sääntöjen muuttaminen. Syynä oli lähinnä ollut se, että osaston nimen ja sääntöjen muuttamisesta 26.1.1964 tehty päätös oli puutteellisesti merkitty mainitun kokouksen pöytäkirjaan. Käytetyissä osaston kokouksien puheenvuoroissa todettiin asian harmittavalla tavalla pitkittyneen, mutta asia tuli välttämättömäksi hoitaa säännönmukaisuutta noudattaen. Samalla edellytettiin asiaa koskeva päätös pöytäkirjaan siten merkittäväksi, että se varmasti täyttää yhdistysre­kisteritoimiston asettamat vaatimukset. Nimenmuutos tähtäsi omiaan helpottamaan Posti- ja lennätinlaitoksessa toimivien eri ammattiryhmien mukaan tuloon liiton toimintaan. Asia ei vieläkään ollut kunnossa vaan 1971 pidetty osaston vuosikokous teki jälleen päätöksen, että yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. päätettiin uudestaan yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry:ksi. Vuosia kestänyt nimen- ja sääntöjen muutos sai onnellisen päätöksen oikeusministeriön hyväksyttyä vihdoin asian 24. huhtikuuta 1972.

Hyväksyttiin osaston tunnustuspalkinnon säännöt sellaisina kuin toimikunta esitti. Sen mukaan voidaan osaston kunniakirja ilman tunnustuspalkintoa antaa myös osaston ulkopuoliselle henkilölle, jos tähän on erityistä syytä olemassa.

Osaston edustajaksi konttorin työturvallisuustoimikuntaan valittiin edelleen Armas Laakso varamiehenään Matti Laine.

Osaston rahavarojen kartuttamiseksi päätettiin toimeenpanna arpajaiset kuluvan vuoden aikana uuden toimikunnan lähemmin määrittelemänä ajankohtana. Alustavasti päätettiin arpojen lukumääräksi 350-400 kappaletta ja yhden arvan hinnaksi yksi markka, jolloin arpajaisten bruttotuotto nousi 350-400 nykymarkkaan. Päävoitoksi hankitaan joko matkaradio, levysoitin, polkupyörä, parranajokone t.m.s. tarve-esine.

Yksimielisesti päätettiin osaston yhteyteen perustaa n.s. vippikassa, jonka sääntöluonnoksen esitti kokoukselle Matti Ojala. Kokous katsoi kuitenkin sääntöluonnoksen kaipaavan eräiltä osin tarkistusta ja täydennystä, mikä tehtävä jätettiin toimikunnan huoleksi. Siitä huolimatta päätettiin kassan toiminta panna ensi tilassa alkuun. Kokous antoi oikeuden irroittaa osaston varoista 500 mk vastaperustetun vippikassan alkupääomaksi. Vippikassan hoitajaksi valittiin toimikunnan esityksen mukaisesti Matti Ojala. Jäsenmaksujen perinnässä päätettiin siirtyä toimikunnan esityksen mukaisesti palkanpäältäperimis-systeemiin, jolloin Postisiirtokonttori, että paikalliset rahalaitokset toimisivat jäsenmaksujen kantajina osaston rahastonhoitajan niille toimittaman luettelon mukaan. Kun myöskin liittoverojen perinnässä siirrytään tähänastisten maksuluokkien asemasta prosentuaaliseen perintään (0,7 % peruspalkan, kalliinpaikanlisän ja ikälisien yhteismäärästä), niin aikaisempaan käytäntöön tapahtuu nyt varsin huomattava muutos.

Keskusteltiin osaston 50-vuotisjuhlan järjestämisestä syksyllä 1965. Asiaa hoitamaan valittiin erityinen juhlatoimikunta, jonka muodostaa vastavalittu toimikunta vahvistuksenaan Einar Vierula ja Emil Loikala. Osaston puheenjohtaja toimii juhlatoimikunnan kokoonkutsujana ja puheenjohtajana. Vuoden 1964 aikana päätettiin kantaa ylimääräinen osastomaksu, suuruudeltaan 10 mk, tarkoituksena juhlarahaston kartuttaminen. Sovittiin, että se kannetaan vakinaisilta virkamiehiltä kesäkuun ja ylimääräiltä toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

Kokous velvoitti toimikunnan ryhtymään toimenpiteisiin postitalon alakerran kahvion valaistuksen parantamiseksi, sillä nykyinen valaistus todettiin täysin riittämättömäksi ja silmille vahingolliseksi.

Toimikunta sai tehtäväkseen esittää konttorinhoitajalle, että Kouvola-painanteella varustettuja pussilappuja saataisiin tähänastista laajempi valikoima.

Kokous velvoitti toimikunnan tekemään esityksen liittotoimikunnalle kiihkeysluokituksen sisällyttämisestä virantoimitusrahaan, kuten esim. vaihtolisään tai lajittelulisään. Toisena vaihtoehtona voisi tietenkin olla erityinen kiihkeysraha, jota samoinkuin korotettua vaihtolisää ja lajittelulisää suoritettaisiin sellaisilla paikkakunnilla, joilla työnteko ilmeisesti on kiivaampaa kuin muualla. Esimerkiksi suuret risteysasema- ja kaupunkikonttorit. Niinikään kokous velvoitti toimikunnan toimimaan niin, että liitto ryhtyisi toimenpiteisiin vuorotyötä tekevien postimiesten ja autonkuljettajien eläkeiän alentamiseksi 63 vuodesta 58 vuoteen eli samaan kuin postivaunupiirissä jo nyt on. Todettiin, että yöjunamatkoja ajavilla postimiehillä on sentään tilaisuus muutaman tunnin lepoon matkan aikana, mutta konttorissamme toimivilla vaihtomiehillä ja muilla yötyötä tekevillä ei ole edes tällaistakaan mahdollisuutta, vaan virantekotaulukkoon merkitty työaika on alusta loppuun tiivistä työntekoa, niin että kahvitunnin pitämiseen ei aina ole mahdollisuutta ja jos sen pitääkin, niin se vastaavasti kiristää työvauhtia sen jälkeen.

Käsiteltiin lisämiesten tarvetta nimenomaan kirjeenkannossa. Puheenjohtajan käsityksen mukaan on konttorimme tällä hetkellä 2 kantopiiriä jäljessä todellisesta tarpeesta. Meillä Kouvolassa on nyt 20 kantopiiriä, mutta pitäisi olla jo 22. Raimo Havasara esittikin seuraavan laskelman: Kaupungin asukasluku oli 1.1.-64 noin 20.700 asukasta. Kauppaliikkeitä, konttoreja, toimistoja, tuotantolaitoksia, verstaita sekä hallinnollisia virastoja oli samanaikaisesti pormestarin toimiston antamien tietojen mukaan noin 400-450, jotka kukin muodostavat oman jättöpaikkansa. Jos kantopiirin keskimääräiseksi jättöpaikkojen lukumääräksi lasketaan 330 jättöpaikkaa, joissa kussakin asuu kolme (3) henkilöä, niin saadaan seuraava laskelma: 3 x 330 = 990 henkeä eli yksi kantopiiri. 20 x 990 = 19.800 henkeä. 20.700 as. - 19.800 as = 900 henkeä eli yksi kantopiiri. 400-500 kauppaliikettä j.n.e. muodostavat yhteensä niinikään yhden kantopiirin. Kokonaisvajaus on siis kaksi (2) kantopiiriä. Edellä selostetun perusteella päätettiin antaa toimikunnalle tehtäväksi saattaa miesvajaus konttorin johdon tietoon.

Osaston puheenjohtaja selvitti postitarkastajan kanssa käymäänsä keskustelua joutopaperin lastauspalkkion käytäntöön ottamisesta Kouvolan posti- ja lennätin-konttorissa, jonka posti- ja automiehille k.o. lastaus on aivan ylimääräinen paikallis-luontoinen lisätyö ja rasittavuudessaan aivan poikkeuksellista laatua. Tällainen esitys on tullut ajankohtaiseksi senkin vuoksi, kun kuluneen vuoden (1963) tilasto osoittaa yli 35.000 kg lisäystä edelliseen vuoteen. Konttorin tilaston mukaan lähetettiin Kouvolasta kuluneena vuonna peräti 206.359 kg joutopaperia vastaavan luvun ollessa vuotta aikaisemmin 175.578 kg. Kun tämä raskas lastaustyö on aivan paikallisluontoista lisätyötä, niin erillinen lastauspalkkio olisi aivan paikallaan. Postitarkastaja on kehoittanut tekemään asiasta esityksen plh:lle, johon esitykseen hän liittää lausuntonsa mukaan.

Kokous velvoitti toimikunnan kiirehtimään liittotoimikuntaa vaihtolisän aikaansaamiseksi ensi tilassa.

Osaston edustajaksi Kouvola-Seuran vuosikokoukseen nimettiin Raimo Havasara varamiehenään Matti Ojala.

Päätettiin, että tästä lähtien ei osaston toimihenkilöille suoriteta mitään palkkiota tehtäviensä hoitamisesta, vaan osaston antamat tehtävät on suoritettava konsanaan luottamustoimien luonteisesti kuten toimikunta itse oli asian esittänyt.

Kokoukselle tiedoksi saatettiin vanhan toimikunnan toivomus vanhojen postiaiheisten valokuvien luovuttamisesta lainaksi osaston käyttöön juhla-albumin aikaansaamista varten.

Toimikunnan esityksen pohjalta keskusteltiin mahdollisesta Kouvolan Kauppakerho Oy:n osakkeen hankinnasta tähtäimenä osaston vakituisen kokouspaikan varmistaminen. Vuosikokous päättikin, että osastolle hankitaan yksi osake a 10.000 vmk ja että kolme halukasta osaston jäsentä maksaa vuosimaksun a 1.500 vmk. Toimikunta oikeutettiin lopettamaan postisiirtotili tarpeettomana, koska osastolla on käytössään myös siirtotalletustili, jolta saadaan korkoa.

Toimikunnalle annettiin valtuus hankkia kohtuullista hintaluokkaa oleva "myötäjäislahja" Suolajärven kesäkodin käyttöön. Lahja on tarkoitus luovuttaa majan vihkiäistilaisuudessa.

Osastoon hyväksyttiin uudet jäsenet: Orava Yrjö Matias, Tenhunen Paavo, Marttila Risto, Mykkänen Erkki, Huohvanainen Martti Juhani, Jaakkola Matti, Reiman Erkki ja Himanen Kari.

Todettiin Väinö Kaipaisen eronneen laitoksen palveluksesta ja samalla osaston jäsenyydestä.

Keskusteltiin osaston mukaanmenosta syksyn kunnallisvaaleihin. Yksimielisesti päätettiinkin, että puheenjohtaja Raimo Havasara on saatava mukaan ehdokaslistoille.

Vuosikokous velvoitti toimikunnan ottamaan yhteyttä konttorin johtoon sijaispalkkioiden parantamiseksi.

Osaston puheenjohtaja kiitti osakseen tulleesta luottamuksesta ja kiitoksen sanoja lausui myös kokouksen puheenjohtaja asiallisesta asioiden käsittelystä. Kokous katsottiin päättyneeksi kello 22.10.


OSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1964 (26.1.1964 – 31.1.1965)

 

Silmäiltäessä osastomme 49. toimintavuoden tapahtumia tulee hakematta esille vaikutelma, että ”ulkopuolisilla tekijöillä” on ollut vahva yliote osaston sisäisiin asioihin verraten. Tarkoitan lähinnä viime helluntaina ensimmäisen kerran järjestettyä Postiliiton Itä-Suomen osaston kesäpäiviä, jolloin varsin monen osastomme jäsenen matka suuntautui Savonlinnan kauniiseen kaupunkiin.
 

Toinen, ja edellistä merkittävämpi tapaus oli epäilemättä lokakuun 4-5 päivinä toimeenpannut kunnallisvaalit, joissa osastolla oli ”tulessa” kolme miestä: kaksi Kouvolassa ja yksi Valkealan puolessa. Saavutettua menestystä voidaan pitää yllättävän hyvänä, sillä nyt on osastollamme ja paikallisella ammattikunnallamme oma edustaja kaupunginvaltuustossa ja sen heijastusvaikutuksena on kaupungin lautakunta- ja johtokuntapaikkoja uskottu myös monille muille osastomme jäsenille, mikä kokonaisuutena katsottuna on varsin merkittävä aluevaltaus yhdellä kertaa tapahtuneena.

Aikaisemmat sinnikkäät yritykset johtivat vihdoinkin tulokseen, jonka seurauksena meillä on tähän asti miltei suljettuna pysynyt kunnalliselämän monitahoinen ja mielenkiintoinen työkenttä avautui ammattikuntamme edustajille miltei repäisyn omaisella voimalla. Osoitettu yksimielisyys näytti jälleen kerran voiman, joka tiiviissä yhteiskunnassa piilee ja jonka voiman varaan koko ay-toimintamme rakentuu. Tätä taustaa vasten katsottuna ei osastomme ole aihetta häpeään.


Kokouksilla ei osaston jäsenistöä kuluneen vuoden aikana liioin ”kiusattu” ja toimikunnankin palaverit rajoittuivat vain muutamaan istuntoon. Silti ei ole perusteltua aihetta väittä, että osaston toiminnassa olisi jouduttu nukkuneeseen tilaan, pikemminkin päinvastoin, sillä työn lomassa pohdittiin yhteisiä asioita varsin ahkeraan, joten virallisten kokousten pitämiseen ei liioin jäänyt enää aihetta. Kun myös luottamusmies ja puheenjohtaja pyrkivät olemaan ”jatkuvalla kuuntelulla” ns. yläkerran suuntaan, niin havaitaan, että osasto oli koko ajan toiminta- ja iskuvalmiina mikäli tarvetta olisi ilmaantunut.

Toimintavuoden merkittävimmän yhteistilaisuudet olivat yhteiskoululla 21.4.1964 järjestetty VY:n tiedotustilaisuus, jossa järjestön johtoporras oli näkyvästi edustettuna, sekä puheenjohtaja Paavo Markkolan pitämä tiedotustilaisuus osaston jäsenille Kymen Kartanossa marraskuun 19 päivän iltana, jolloin 35-40 jäsentä oli saapunut kuulemaan ajankohtaisia asioita ammattiyhdistysrintamalta.

Postimiesten Lepokodin Kannatusyhdistyksen toimesta myytäviä Suvirannan kirjeensulkijamerkkejä rahastettiin jälleen 750 markan arvosta ja saman ”firman” julkaisemia joulumerkkejä 300 markan edestä eli suoritettiin rahastuksia yhteensä 1. 050 markan määrään asti, mikä on aikaa vievää ja samalla näkymättömäksi jäävää toimintaa sekin. Suorittamalla nuo toimeksiannot moitteettomasti on osasto siten antanut itsestään edullisen vaikutelman liiton toimistoon ja johtoelimiin päin.

Postiliiton taskukalentereita vuodelle 1965 välitettiin osaston jäsenille yhteensä 69 kpl kokonaishinnaltaan 241,50 markkaa. Liiton painattamia surunvalittelu- ja onnitteluadresseja on toimintavuoden aikana myös myyty ehken tavallista runsaammin. Todettakoon vain, että adresseja on nyt saatavissa myös Valkealan postiasemalla.

Tarpeelliseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi osoittautui kuluneen vuoden alkupuolella toimeenpantu jäsenmaksujen perinnän uudistaminen palkan päältä ottaen tapahtuvaksi. Sen ansiosta ei jäsenillä enää ole esiintynyt maksuvaikeuksia, vaan rahastonhoitaja on voinut suorittaa liittoverotilitykset aikanaan ja ilman tilapäistä turvautumista osaston kassavaroihin. Kun jäsenmaksut (=liittovero) ovat viime aikoina melkoisesti nousseet niin em. systeemin käyttöön ottaminen tapahtui aivan kreivin aikaan. Yhdelläkään jäsenellä ei nyt esiinny maksamattomia rästejä, mikä on aikamoinen edistys aikaisempiin vuosiin verraten.

Liiton tai VY:n kursseille ei osastostamme pyrkinyt yhtään hakijaa, mikä on sitäkin valitettavampaa kun tarkoitusta varten oli osaston talousarviossa oikein määrärahakin käytettävissä. Olisikon sen vuoksi toivottavaa, että alkavana vuonna voisimme lähettää peräti useampia osanottajia kurssikeskuksiin perustietoutta hankkimaan. Toiveet kohdistuvat lähinnä jäsenkunnan nuorempaan päähän sekä automiesten suureen ryhmään.

Alkuvuodesta toimeenpannussa liiton jäsenhankintakilpailussa oli osastollamme hyvä menestys. Tilillemme merkittiin 10 uutta jäsentä, jolla määrällä nousimme kilpailussa kolmannelle sijalle yhdessä Helsingin Sanomalehtiosaston ja Helsingin Automiesten osaston kanssa. Tunnustukseksi rynnistyksestämme saimme palkkioksi pienen rahapalkinnon.

Helmi-maaliskuun aikana välitettiin osastomme toimesta lähes puolensataa Postiliitto-vakuutushakemusta, mikä on kait katsottava suhteellisen hyväksi saavutukseksi. 47 vakuutuksesta oli 9 ns. 2-kertaisia vakuutuksia ja loput yksinkertaisia. Tähän mennessä ovat jo eräät jäsenemme saaneet myönteisiä kokemuksia tästä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta, joka joukko vakuutuksen ominaisuudessa on maksuiltaan varsin kohtuullinen. Osaston toimihenkilöt ottavat edelleenkin vastaan vakuutushakemuksia, mikä tässä ohimennen tiedoksi saatetaan.

Viime vuosikokouksessa tehty päätös osaston sisäisen vippikassan perustamisesta ei ole osoittautunutkaan aivan turhanpäiväiseksi asiaksi, sillä kassalle on jo muodostunut tiivis asiakaskuntansa ja liikevaihto sen ansiosta kohonnut milteipä yllättäviin lukemiin. Siitä onkin muodostumassa osastolle sievoinen tulolähde jos kannatus säilyy yhtä voimakkaana vastaisuudessakin.

Osaston sinnikkään esiintymisen ansiosta saatiin postinvaihtajien kahvion valaistus riittävän tehokkaaksi asentamalla kattoon yksi loistevalolamppu lisää ja yhtä sinnikkäiden purnausten tuloksena saatiin pohjakerroksen lastaushuoneen toinen ovi sähköistetyksi, jotka molemmat aikaansaannokset ovat pienoisia parannuksia entiseen.

Laitoksemme ensimmäiselle postimiesten esimieskurssille, ns. ykköskurssille kelpuutettiin Kouvolasta osastomme jäsen K. A. Nuorivuori, mikä on myös edistysaskeleena todettava kun muistetaan, että hakijoita oli runsaat neljäsataa.

Järjestötoiminnallisista edustuksista mainittakoon Raimo Havasaran osallistuminen liittoneuvoston kokoukseen viime toukokuussa sekä osanotto Postimies-lehden vakinaisten avustajien neuvottelukokoukseen, mikä pidettiin ensimmäisen kerran helmikuun 16 päivänä Helsingissä.

Osasto toimii-sarjaan kuuluvia reportaaseja hän teki viime vuonna Toijalasta ja Turusta ja huolehti siinä ohessa oman osaston kuulumisten kertomisesta Postimiehen lukijoille.

Erityisellä mielihyvällä on muistiin merkittävä Erkki Reimanin menestyminen postimieskurssilla, miltä hän palasi kotiin kiitettävin arvosanoin.

Osaston ”epävirallisina” tunnustelijoina suorittivat Ensio Ripattila ja Raimo Havasara kesälomaansa liittyneenä tutustumismatkan liiton lomakoti Suvirantaan, mitä he näkemänsä perusteella rohkenevat suositella osaston muillekin jäsenille.

Viime syksyn kunnallisvaaleissa olivat osastomme ehdokkaina Kouvolassa Matti Ojala ja Raimo Havasara, joka vm. sai 86 ääntä ja tuli valituksi kaupunginvaltuustoon. Teuvo Muona oli puolestaan ehdokkaana Valkealassa.

Marraskuussa suoritetussa Kouvolan seurakunnan kirkkovaltuuston vaaleissa sai Raimo Havasara 66 ääntä, mikä ei kuitenkaan riittänyt läpimenoon.

Mainittakoon, että osastomme rahastonhoitaja Matti Laine saatiin aikanaan sisään kirkkovaltuustoon 80 äänellä, joten hänen uudelleen valintansa ei ole mikään ylivoimainen tehtävä, kun se otetaan oikein asiaksi silloin kun sen aika koittaa eli ensi vuoden syksyllä.

Joulun alla osastomme toimesta sovittiin Kartanon tavaratalon pukineosaston kanssa siitä, että osastomme jäsenet saavat ostaa sieltä 1. luokan suojapukuja 15% alennuksella esittäessään samalla erityisen ostotodistuksen. Automiehille tälläinen alennusosto-oikeus saattaa olla mieleen, mutta muut jäsenemme tuskin ovat asiasta kummemmin kinnostuneita.

Jo vakiintuneen tavan mukaan esitti osastomme myös viime vuonna ns. hyvänmiehenlisän maksamista tai sen korottamista eräiden la-kuljettajien osalta ja esitys johtikin myönteiseen ratkaisuun useimmissa tapauksissa.

Sen johdosta, että osastomme täyttää ensi lokakuun 5. päivänä 50 vuotta, kannettiin kuluneena vuonna 10 markan suuruinen ylimääräinen osastomaksu, jotta paremmin selviäisimme 50-vuotisjuhlan aiheuttamista kustannuksista. Tähän vapaaehtoiseen ”nylkemiseen” antoi jäsenkunnan valtava enemmistö suostumuksensa, sillä vain ani harva halusi jättäytyä juhlista sivuun.

Kuluneen vuoden alussa liittyi osastoomme aiemmin mainitut 10 uutta jäsentä, mutta sitemmin ei jäsenmäärässä ole tapahtunut suuriakaan muutoksia. Reino Nieminen erosi laitoksesta ja osastosta 1.3.1964 lukien, mutta Annikki Granath liittyi vastaavasti 1.12 lukien, joten toimintavuoden päättyessä merkitään osaston jäsenvahvuudeksi 78 jäsentä, joista Kouvolan ulkopuolella asuvia 24.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com